E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ס
אגרות קודש
שמו של ר' שמעון בש"ס [גליון]
הרב ישראל שמעון קלמנסון
חבר 'ועד הנחות בלה"ק'

בהערות וביאורים גליון תשצז (עמ' 26) העיר הרב שמואל הבר לגבי מה דאיתא בלקו"ת פרשת אחרי דף כח, א, וזלה"ק: "וכל עסק רשב"י היה בנגלה כ"ד קושיות וכ"ד פירוקים וגם בכל פרק מפרקי המסכתות שבש"ס נזכר ר"ש ואפילו בכלים ובנגעים ובעוקצין", עכלה"ק.

והביא בזה דברי כ"ק אדמו"ר (לקוטי שיחות חי"ב ע' 194), וזלה"ק: "לכאורה כמה פרקים ישנם שלא נזכר בהם - אלא הכוונה לאו דווקא במשנה כ"א גם בתוספתא וגמרא.

"ומה שלא נזכר ר"ש בכל פרק שבמס' תמיד מדות קנים, אין למדים מן הכללות ואפילו במקום שאומר בהם חוץ. ואם יחסרון מפרקי הש"ס פרקים אחדים - בכ"ז ראית הלקו"ת חזקה היא.

"ועוד: בלקו"ת מדבר עד"ז שעסק רשב"י בנגלה בקושיות ופירוקים כו' ומס' הנ"ל אין ענינם הלכות, כי אם מדות בנ"א וכיו"ב, שלכן לכמה מפרשים אין אבות נכנסת במנין סמ"ך מסכתות הש"ס. וכן תמיד ומדות אינם אלא סיפור כו' וכמ"ש בהקדמת פיה"מ." עכלה"ק הנוגע לעניננו.

וע"ז העיר דמ"ש "ומה שלא נזכר בכל פרק שבמס' תמיד מדות קנים" אינו מובן דמשמע שרק בפרקים מסוימים לא מוזכר שמו והרי לא נזכר שמו כלל במס' אלו.

ולכאורה כוונת רבינו פשוטה, ד"בכל פרק" היינו דבשום פרק לא נזכר, וכפשוט (וכמו שהביא בעצמו "בדוחק" בסוגריים). וכן משמע מלשונו הק', דהרי בתחילת המכתב מדבר על כל הש"ס בכלל, וכותב דלכאורה כמה פרקים ישנם שלא נזכר בהם, וא"כ מה היחודיות במס' אלו אם לא שנאמר שבכל פרק היינו בשום פרק. וכפשוט.

ולפי זה גם מתורצת קושיתו השניה - שמלשון זה נראה כאילו במס' אחרות נמצא ממש בכל פרק, והרי לפועל חסרים כמה עשיריות פרקים בהרבה מסכתות -, דלפי הנ"ל מובן שהחילוק היא שבמס' אלו - לא מוזכר כלל, ובשאר מס' - רק בפרקים אחדים לא מוזכר.

וגם מה שהקשה שבמכתב הלשון הוא "פרקים אחדים", ולפי בדיקתו (בסיוע הקאמפיוטער) הרי שחסר עשיריות פרקים - אינו קשה כלל, כי הפירוש הוא שבכל מסכתא (כלשון אדה"ז בלקו"ת: "בכל פרק מפרקי המסכתות") כמה פרקים, דהיינו פרקים אחדים, ישנם שלא נזכר בהם, כפי שרואים ברשימתו שכתב ע"פ הקאמפיוטער, אע"פ שבסך הכל בכל הש"ס ישנם עשיריות פרקים ולא רק כמה, ופשוט. וק"ל.

אמנם עדיין יל"ע, דבהערות וציונים מכ"ק אדמו"ר בלקו"ת על אתר, כתב וזלה"ק: "ובכל כו'. לכאורה קשה ממס' חלה וכו'. וי"ל דפורתא לא דק". עכלה"ק.

ומדוע נקט רק ממס' חלה וכו' והרי גם במסכתות לפני זה לא מוזכר ר"ש בכמה פרקים. ואבקש מהקוראים ליישב ולהעיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות