E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תש"ס
הלכה ומנהג
"הפריש הקום מן החלב" [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בגליון תשצה (עמ' 99) הערתי במ"ש אדמו"ר הזקן והמגן אברהם בשו"ע סוף סשי"ט בענין איסור המחבץ בשבת, שהעתיקו לשון רש"י בשבת (מה,א ד"ה המחבץ), ושינו מ"קיפוי" לקום.

והעירני חכם אחד שדברים אלה טעות הם, כי אין המג"א ואדה"ז אומרים פירוש חדש ברש"י, אלא שזו היתה גירסתם ברש"י (שהרי הביאו זה מהמגיד משנה (לרמב"ם הל' שבת פ"ז ה"ו), וכך הוא גרס ברש"י). וגם במהרש"ל ובמהר"ם על אתר מוכח שהיתה שם גירסא "קום" במקום "קיפוי" כמו שהוא לפנינו.

אבל בהבנת הדברים יש לעיין עדיין, שהרי הרמב"ם בהלכות נדרים (פ"ט ה"ח) וכן רש"י והרא"ש והר"ן (הובאו גם בבית יוסף יו"ד סרי"ז ד"ה מהכרוב בסופו) כתבו בפירוש ש"קום" אינו הקיפוי אלא מי החלב. [ולכאורה זהו הטעם ששינו את הגירסא מ"קום" ל"קיפוי"].

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות