E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אדר - ש"פ תרומה - תשס"א
פשוטו של מקרא
כ"ב שנה שלא קיים יעקב אבינו כיבוד או"א [גליון]
יוסף וולדמאן
תושב השכונה

בגליון יו"ד שבט [גליון תתיא - 107] ראיתי הערת הרב ג. אבערלענדער על פירש"י וישב לז, לד ד"ה (ויתאבל על בנו) ימים רבים - "כב שנה ... כנגד כב שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם..."

ומביא שם קושייתו על זה בגליון תשפו (עמ' 95) דהלא עצם ישיבה בבית לבן הי' משום מצות כבוד אב ואם. דהרי רבקה אמרה ליעקב לברוח לבית לבן ולישב שם עד "ושלחתי ולקחתיך משם", והיא לא שלחה עד שיעקב יצא מבית לבן (ומציין לפירש"י לה, ח ד"ה ותמת דבורה). א"כ הרי קיים בעצם העכבה בבית לבן מצות כבוד אב ואם, ואמאי נענש?

וממשיך "וזה עתה ראיתי בחזקוני לה, ח (צ"ל לז, לד) שכותב לתרץ קושיא הנ"ל שרבקה שלחה את דבורה אחר יעקב להחזירו ולא רצה לבוא, ודבורה שהתה עם יעקב בבית לבן ומתה בדרך אצל יעקב".

ומסיים הרב ג.א. "ולפי"ז מיושב דברי רש"י".

אבל אני תמה על סיום הערתו הנ"ל, - הרי רש"י כתב בפ' וישב בד'"ה הנ"ל "...כ"ב שנה ... כנגד כ"ב שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם", ורבקה לא שלחה דבורה עד אחרי שעברו כמה שנים שהי' יעקב בבית לבן (ע"פ פירש"י ויצא כט, יח ד"ה אעבדך שבע שנים, עד שעברו לכהפ"ח שבע שנים). וא"כ למה הגיע ליעקב להיות שרוי בצער סך הכל של כ"ב שנה כנגד כל השנים הנ"ל?

אלא ע"כ מוכרח לומר בפשש"מ ע"פ פירש"י שהגם שעצם ישיבת יעקב בבית לבן הי' בו משום כיבוד אם עכ"פ על חלק מהכ"ב שנים, היות שרבקה אמרה לו לברוח לבית לבן ולשהות שם עד "ושלחתי ולקחתיך משם",

אבל כל זה לא היה בשילוח יצחק, שרק שלחו לישא אשה ולא אמר לו לשהות בבית לבן כלל.

נמצא שהכ"ב שנה שלא קיים יעקב כיבוד אב ואם אין הכוונה שמספר השנים של העדר כיבוד של יעקב הי' שווה לגבי רבקה כמו לגבי יצחק. אלא כל הכ"ב שנים הם דוקא לגבי יצחק, אבל רק חלק מזה לגבי רבקה (שבע שנים - או יותר - פחות מכ"ב, זה תלוי מתי שלחה רבקה את דבורה).

או ע"ד שכתבתי באחד מהגליונות שיצאו לאור בספר בראשית "משנולד שטנו של עשיו ... משנולד יוסף ובטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב" (פירש"י ויצא ל, כה) מאז כבר לא הי' בעצם העכבה שלו בבית לבן משום כיבוד אם.

(עיינתי בהחזקוני על ד"ה הנ"ל ושמתי לב שאינו מתייחס בקושייתו להמספר של כ"ב שנה "כנגד כ"ב שנה שלא קיים...", רק שואל בכללות אמאי נענש יעקב).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות