E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - ש"פ קרח - תשס"א
גאולה ומשיח
גזירות וסייגים לעתיד-לבא [גליון]
הרב בן ציון חיים אסטער
ר"מ בישיבת 'אור אלחנן' חב"ד - ל.א.

במה ששקו"ט בקובצים האחרונים בענין אם לעת"ל יהי' גזירות מסוג דשמא ישכח וכו', יש להעיר משיחת ליל ד' דחה"ס תשמ"ז [התוועדויות ח"א ע' 224] אות ח "זמנה של שמחת בית השואבה בכל שבעת ימי החג שכן אע"פ שנזכר לעיל שבזמן הבית היתה השמחה בחוה"מ ולא ביו"ט מפני הגזירה כו' הרי כללות ענין הגזירות נתחדש בזמן בית שני ואילו מעיקר הדין לפני הגזירה וכן לעת"ל לאחרי שתתבטל הגזירה ישנו הענין דשמחת בית השואבה במשך כל שבעת ימי החג" עכל"ק. ועייג"כ שיחת ש"פ אמור תשט"ו היו"ל השתא ס"ז [אבל שם לא נזכר תי' לעת"ל].

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות