E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - ש"פ קרח - תשס"א
שונות
לשמוע בקול ההורים ולהחליף ישיבה
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב היישוב - עומר, אה"ק

באג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (ח"ו עמ' פג) מופיע מכתב לתלמיד, שהרבי הריי"צ כותב לו: "כתוב "כבד את אביך ואת אמך", וכתוב "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו" - שישנם ענינים שצריכים לדעת איך להתנהג בציווי אב ואם, בנדון דידיה צריך להתנהג לשמוע בקול הוריו ללמוד בישיבה אחרת, אבל צריך לבחור בישיבה טובה ובחברים טובים ולסדר לעצמו סדר בלימוד..."

ולכאורה יל"ע, שבפשטות מדובר במצב שהתלמיד רוצה להישאר בישיבה הנוכחית, ואז הפס"ד בשו"ע (יו"ד סו"ס רמ) שבאם חושב שבישיבה מסויימת יצליח יותר, א"צ לשמוע בקול ההורים. אבל יתכן שהיו כאן פרטים שונים הנוגעים ליר"ש, או שתלויים ברצון ההורים לגבי התשלום וכיו"ב, ללא אפשרות לשנותו, או טעמים אחרים שלא נזכרו כאן.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות