E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
לקוטי שיחות
תפקיד תלמידי ישיבה
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, ניו יורק

בלקוטי שיחות חלק לט ע' 241, נדפס מענה כ"ק אדמו"ר לתלמידי ישיבה שלא הי' מי שיקח על עצמו הוצאת קובצי חידושי תורה שלהם, וכותב שם ש"כפשוט - משא הכספי אינו שייך לכתפיים שלהם כלל וכלל, ועניינם - כחמור למשא דלימוד התורה הנגלה והחסידות ולמשא לה, ולא יקחו על עצמם משא דאחרים, שה"ז גורע במשא שלהם".

ויש לעיין בזה, דאם הכוונה היא מדין ביטול תורה, הרי לכאורה הוצאת קובצי חידושי תורה יש בה מעלה מסוימת, ובמה גרע משא זה משאר הדברים שמבטלים בשבילם מתלמוד תורה.

וכי נאמר שאין תפקידם לשאת במשא הכספי דהפצת היהדות והמעיינות? והרי כבר קבע רבינו בכ"מ שבזמן הזה הוי זה מדברים שתלמוד תורה נדחית בפניהם.

ואולי יש מקום לדייק שזהו "משא", ע"ד המבואר בחסידות בענין "יגיע כפיך ולא ראשך", היינו שהעול הכספי מכביד עליהם באופן שאינם יכולים ללמוד. ובכל אופן צ"ע אם מענה זה הוא הוראה לרבים, (בפרט שרואים במוחש שאין העולם נוהג כך, וקצת קשה לומר שזהו בניגוד להוראת רבינו).

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות