E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
לקוטי שיחות
מנין הקולות הדרושים לצאת י"ח מצות שופר [גליון]
הת' חיים תמרי
תות"ל - 770

בגליון תתכג מביא הרב ווייס שיחי' שכשהולכים לזכות יהודים במצוות שופר ואין מספיק זמן וכו' לתקוע ל' קולות . לכאורה יכולים (לברך) ולתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת, וטעמו בידו דלשיטת רב האי גאון יוצא בזה י"ח מהתורה.

ולכאורה ע"פ דברי הרשב"א בר"ה לד ע"ב י"ל ש-א) עדיף לעשות א' מהג' סדרים (ז"א או ג"פ תשר"ת או ג"פ תש"ת או ג"פ תר"ת), שהרי כך אולי יכוון לסדר הנכון, גם לשיטת החולקים על רב האי גאון (עיין ברשב"א שם שכתב על מקרה כזה "דדלמא מתרמי לן תקיעה תרועה דאורייתא").

ולכאורה עוד י"ל - ב) שהטוב ביותר הוא, לתקוע ג"פ תשר"ת, שאז נוסף להנ"ל, יש לצרף ג"כ את השיטות שאין השברים הפסק לתרועה (גם אם מכוון לשם מצווה - עיין רשב"א שם מחצית השקל סי' תקצ סק"י), ולכן גם אם התקיעה דאורייתא היא התרועה, יוצא י"ח.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות