E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"ב
הלכה ומנהג
דין אכילת דגים בחלב [גליון]
הרב משה אהרן צבי ווייס
שליח כ"ק אדמו"ר - שערמאן אוקס, קאליפורניא

בגליון הנ"ל עמ' 21 בענין אכילת דגים בחלב, כתב הרה"ג ר' גדלי' אבערלאנדער שליט"א לבאר הוראת כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע (עפ"י רשימת כ"ק אדמו"ר זי"ע), דנזהרין בזה "ולכן מערבין עוד מה (חמאה, סמעטענע)", עכלה"ק.

והאריך הרב הנ"ל בטוטו"ד לבאר השיטות בשמעתתא דעת האוסרין והמתירין ע"ש, ויש להוסיף על רשימה זו ואכמ"ל.

ולכאו' מכל האריכות יצא לנו ביאור למה יש לאסור אכילת דגים עם חלב אבל העיקר חסר, דהרי, מדברי רבינו ברשימות נראה, דאף דנזהרין שלא לערב דגים עם חלב, אבל אפשר לתקן ע"י זה ש"מערבין עוד מה (חמאה, סמעטענע)", ולכאו' עצה זו היא לא כמר ולא כמר.

דהמתירין (רמב"ם, רשב"א, חת"ס ועוד) מתירין לאכול אפי' דגים עם חלב. ד"נאמן עלינו הרמב"ם גדול הרופאים" כלשון החת"ס. והאוסרין משום סכנה (רבינו בחיי, ב"י, לבוש, פרמ"ג), הנה יש מהם שסוברין דרק חלב ממש אסור עם דגים (פחד יצחק בשם רופאים וכו'), ויש סוברין דגבינה וחלב אסור עם דגים אבל חמאה מותר (לקט יושר בשם תרומת הדשן, אבני פז וכו'), אבל לכאו' לא מצינו מן האוסרין האלו דע"י הוספת עוד מה בתוך החלב, כמו חמאה, סמעטענע, יתוקן הדבר והיינו או שמותר עם חלב, או שאסור עם חלב.

וראה מש"כ בשו"ת רב פעלים (ח"ב סי' י'), דאוסר לאכול דגים גם בחמאה, דהא דכ' הב"י דאין לאכול דגים עם חלב, אין לחלק בין חלב לשאר דברים, והא דנקט חלב, דהוא שם הכולל כל מיני חלב, וה"ה גבינה וחמאה בכלל הסכנה, וליכא שום טעם לחלק בין גבינה לחמאה, ע"ש שהאריך.

וראיתי בקובץ זרע יעקב חט"ז עמ' ר"י אחרי שמאריך בכל השיטות, סיים לעורר אותן המחמירין שלא לאכול דגים עם גבינה ביחד, שג"כ לא יאכלו סמעטענע עם דגים, משום שהוא בכלל חלב, ולא בכלל חמאה, דרובו עשוי מחלב ולא משומן החלב.

ולכאו' דברי כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע, לפי רשימת רבינו הוא שיטה חדשה, דאף דנזהרין לא לאכול דגים עם חלב, מ"מ ע"י עירוב דבר מה נסתלק הסכנה, ולכאו' לא מצינו שיטה כזו.

והנה, בגליון 'התקשרות' מס' רס"ד (פר' שופטים תשנ"ט) עמ' 19, במדור 'בירור עניני הלכה ומנהג', מקצר הרה"ג ר' י"ש גינזבורג שליט"א, בענין אכילת דגים בחלב בכלל, (ואינו מביא דברי הרשימות הנ"ל) ואחרי שמביא כמה שיטות כותב וז"ל:

ובשם הרה"ג הרה"ח הרב יעקב לנדא ע"ה, מוסרים שרבותינו נשיאנו נזהרו בזה (מלאכול דגים עם חלב). אחרים מספרים, שברוסי' נהגו שאם הדג מלוח, או אם הגבינה מלוחה, אין נזהרים בזה, וצ"ע המקור לזה.

אמנם, ממקור נאמן שמעתי, שהרבנית נ"ע היתה נוהגת להכין לרבי נשיא דורנו בצלחת אחת דגים עם גבינת קוטג', ומעשה רב. ע"כ מגליון הנ"ל.

ואולי משום שהחמאה או הסמעטענע מלוחה (?), אין סכנה מהחלב. ועדיין צריך בירור.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות