E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ משפטים - שבת שקלים - תשס"ב
נגלה
"כספים הרי הם כקרקע"
הרב משה נתן הלוי פישער
'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

בב"ק דף ט, א "אמר רב אסי כספים הרי הן כקרקע למאי הלכתא . . אלא לשני אחים שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן, והא אמרה רב אסי חדא זימנא, דאיתמר האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן, רב אמר בטלה מחלוקת, ושמואל אמר ויתר, ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות".

ועי' ברש"י שמביא ב' פירושים בדברי רב אסי: (א) כאילו כתוב רביע בקרקע או רביע במעות, שמשלם רק רביע אחד, במה שרוצה קרקע או מעות. (ב) שמשלם ב' רבעים א' בקרקע וא' במעות כפשטות הלשון דרביע בקרקע ורביע במעות.

ובתד"ה "ורב אמר בטלה מחלוקת" כתב: "משמע דלא מצי לסלוקי בזוזי מדקאמר בטלה מחלוקת. ותימה מ"ש מדרב אסי דאית לי' שיכול לסלקו בזוזי באותו רביע שנטל מכח ירושה", ע"ש.

וכתב מהרש"ל, דקושיית תוס' היא רק לל"ק דרש"י אבל לל"א של רש"י לא קשה, דהרי גם לרב אסי הרביע שמשלם מדין ירושה משלם דוקא בקרקע, ולא מצי לסלוקי בזוזי.

אבל ב'כוס ישועות' חולק עליו, דאיך אפשר לומר דתוס' אזיל לל"ק דרש"י והרי תוס' בעצמו בד"ה "רב אסי", ס"ל כלשון ב'. וגם אינו מובן לשון התוס' "באותו" רביע שנטל מכח ירושה, והרי לל"א אינו נוטל רק רביע אחד. ולכן מפרש דתוס' קאי לל"א דרש"י דגם לל"א הרביע שמשלם מכח ירושה משלם בקרקע או במעות. דמצי לסלוקי בזוזי, ונוסף ע"ז משלם עוד רביע במעות מדין לוקח באחריות. וכן מוכרח לומר דגם לל"א מצי לסלוקי בזוזי באותו רביע, דאל"ה אינו מובן הלשון כספים הרי הן כקרקע, עי"ש.

וצ"ע בדבריו, דמפרש דגם לל"א כוונת הלשון "כספים הרי הן כקרקע" היא דאף מה שמחויב לשלם מקרקע יכול לשלמו בכסף, דמעלת הכסף היא כמעלת הקרקע. דא"כ אינו מובן מה שאומרת הגמ' (שם) דא"א לומר דהמימרא של רב אסי כספים הרי הן קרקע קאי על המקרה של האחים שחלקו וכו', דהא אמרה רב אסי חדא זימנא.

דהרי לפי ביאורו, לל"א, המימרא של "כספים הרי הן כקרקע", והמימרא השני' של רב אסי ד"נוטל רביע בקרקע ורביע במעות", מדברים על שני דברים שונים לחלוטין. דכספים ה"ה כקרקע בא לומר, שגם הרביע שמחוייב לשלם בקרקע מדין ירושה, יכול לשלם בכסף. ו"נוטל רביע בקרקע ורביע במעות" מחדש שמחוייב לשלם ב' רבעים א' שעיקר חיובו בקרקע, וא' שעיקר חיובו במעות, וסה"כ צריך לשלם חצי, ושפיר איצטריכו ב' המימרות.

ולכן לכאו' מוכרחים לפרש, דלל"א כוונת הלשון כספים הרי הם כקרקע היא לומר שיש לו חיוב לשלם גם מכסף וגם מקרקע, שזהו אותו תוכן של משלם רביע בקרקע ורביע במעות, שלכן אומרת הגמ' דאמרה רב אסי חדא זימנא, ולפ"ז לל"א לא נאמר לרב אסי דהרביע של קרקע יכול לשלם גם במעות, וקושיית התוס' א"ש רק לל"ק של רש"י, וכדברי מהרש"ל, וצ"ע.

[ועי' בתורת חיים שנתקשה באמת שהלשון כספים ה"ה כקרקע אינו מובן כ"כ לל"א].

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות