E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - שבת זכור - תשס"ב
הלכה ומנהג
כיסוי ראש הכלה [גליון]
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק ת"ו

בגליון תתכט (עמ' 73 ואילך) כתב הרב ישראל יוסף הכהן הענדל שי' בנוגע לכיסוי ראש הכלה: "ובספר 'טוב ירושלים' דף נה (להרה"ח המגיד הירושלמי הרב בן ציון יאדלער ז"ל), הובא בענבי הגפן (פרק ט' ס"ק קעא), וב'נטעי גבריאל' נשואין (פרק לד סק"א), "מוטלת חובה על האשה, שמיד למחרת הנשואין תגלח הכלה את כל שערות ראשה, כפי המנהג המקובל לאבותינו הק', סעודה מיוחדת קבעו לתגלחת זו והיו קוראין לה . . 'שלייער ווארמעס' (ארוחת הצעיף) כי מיד אחרי התגלחת היתה האשה מכסה ראשה כדת וכדין", עכ"ל.

"מכל זה מוכח להדיא שאינה מכסה את ראשה עד אחר התגלחת...", עכ"ל הרב הנ"ל.

והנה דיוקו ממ"ש "כי מיד אחרי התגלחת היתה האשה מכסה ראשה כדת וכדין", מוכרח שאינה מכסה את שערה לפני התגלחת, אינו נכון כלל, שהרי בהדיא כתב ב'נטעי גבריאל' שם פרק כז ס"ט: "אולם אחר החופה נעשית נשואה ומחויבת אח"כ בכיסוי שערות ראשה כדית וכדין, לכן בחדר היחוד תראה לסדרם שלא יהיו שערותיה נראות בחוץ". עכ"ל. וע"ש בהערה כ. - הרי מבואר בהדיא שמיד לאחר היחוד חייבת בכיסוי הראש!

ומ"ש בפרק לד "שאחרי התגלחת היתה האשה מכסה ראשה כדת וכדין", הכוונה היא, שאז הכיסוי הוא בתכלית ההידור, כיון שבא לאחר התגלחת, אבל גם לפני התגלחת חייבת לכסות את שערותיה מיד לאחר היחוד*.

ומ"ש הרב הענדל (בעמ' 77): "אחרי כתבי כל הנ"ל ראיתי מ"ש הרב יהושע מונדשיין שיחי' בגליון האחרון [תתכח], עדות מפי הרי"ל גראנער שיחי' - שזה מנהג בית הרב לכסות ראש הכלה רק למחרת הנישואין, א"כ חל ע"ז ג"כ הענין ד"כיון דנפיק מפומא דרב כהנא וכו'", עכ"ל.

וזה תמוה, שהרי לכו"ע (גם אליבא דהרב מונדשיין) ברור שהרבנית חיה מושקא נ"ע, כיסתה את ראשה מיד לאחר החופה, ולא למחרת. א"כ זהו אמיתית הענין "דנפיק מפומיא דרב", וכמ"ש הרב מונדשיין בעצמו (בגליון תשיב): "וכמובן שזהו יסוד חזק לאלו מאנ"ש . . שכיסוי הראש יהי' מיד אחר החופה", עכ"ל. ואדרבה, לענין "מחרת החתונה" כתב הרב מונדשיין שם: "אך עכ"ז נראה שאין להסיק מכך ששאר השמועות [שכיסו רק למחרת] הן בדותא בעלמא". א"כ תמוה מאד מסקנת הרב הענדל שצריך לכסות רק למחרת, היפך הך "דנפיק מפומיא דרב". וגם לקולא!

והרי אם יש ספק בדבר הרי בפרט אצל חסידים צריכים להחמיר ולא להקל. ראה רמב"ן ר"פ קדושים, ובקונטרס "ומעין" בתחילתו בענין נבל ברשות התורה. ובנדו"ד הרי אין ספק בדבר שהרבנית חיה מושקא נ"ע לא כסתה את ראשה למחרת אלא מיד לאחר החופה, אם כן "הואיל ונפיק מפומיא דרב", אנ"ש צריכים להתנהג כמותה ולכסות מיד לאחר החופה והיחוד, וזה פשוט מאד.

ועי' עוד מה שכתבו בזה היטב הרב אברהם אלטיין שי' בגליון תתכו (עמ' 54 ואילך), והרב ברוך אלכסנדר זושא ווינער שי' בגליון תתכז (עמ' 68 ואילך).


*) ה'נטעי גבריאל' רק הביא את דעת בעל 'טוב ירושלים'. וכי משום שה'נטעי גבריאל' סב"ל באופן אחר, ה"ז מוכיח שאין זה הפי' ב'טוב ירושלים'?! המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות