E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תבוא - תשס"ג
נגלה
שייכות כסף לקנין אישה
הת' אהרן לאשאק
תלמיד בישיבה

א. איתא בגמ' (קידושין ב, א): "האשה נקנית, מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, ומ"ש התם דתני האיש מקדש, משום דקא בעי למיתני כסף...".

וברש"י ד"ה "ומאי שנא התם": "בפרק שני (לקמן מא, א) דתנא האיש מקדש בו ובשלוחו, ניתני הכא האשה מתקדשת". עכ"ל. ולכאו' צ"ב במ"ש רש"י "וניתני הכא האשה מתקדשת", היינו שהקשיא של הגמ' היא לשנות הלשון דמשנה דידן בדומה ללשון בקידושין. ומלשון הגמ' בשאלתה: "מאי שנא הכא . . ומ"ש התם", לכאו' נראה מזה שהקשיא היא לא ע"מ לשנות א' מהמשניות בפרט, אלא רק להבין שינוי הלשונות בין המשניות1?

[אע"ג דמשמע כן מהמשך הגמ', שמיד מביאה טעם למה במשנתינו כותב לשון קנין, הרי: א) י"ל שהגמ' היתה יכולה להתחיל רק עם א' מהמשניות, ולכן מיד הסביר הטעם למשנתינו, ולא שהקשיא היא דוקא נגד משנה דידן, ו-ב) אפי' את"ל שכן משמע מהגמ', הא גופא קשיא, מדוע שואלת הגמ' דוקא נגד משנה דידן?]

ב. ויובן זה בהקדים עוד שאלה: הנה בתוד"ה "משום דקבעי" מקשה על הגמ' שמתרצת לשון המשנה "נקנית" משום דקבעי למיתני כסף, ולשון קנין שייך לכסף, הרי לפי"ז נמצא שהוא "תרתי אטו חדא" - דמשום דא' מהקנינים שייך ללשון כסף, לכן תנא שאר הב' ענינים (שטר וביאה) גם בלשון של קנין?

ומתרץ תוס' בב' אופנים: א) שבשטר ובביאה עכ"פ שייך לשון של קנין, אלא שכמו"כ שייך להן הלשון של קידושין. ושאלת הגמ' היא רק משום שמצינו לשון קידושין בהמשנה לקמן (אבל לא שהלשון קנין מצ"ע קשה). ב) לא רק ששייך לשון קנין בשטר, אלא עוד יותר, שמוצאים אנו פסוק מפורש שמחברם, כדכתיב "ואקח את ספר המקנה". ויש להבין יסוד החילוק בין שני תירוצים של תוס'?

והנה, בתירוץ השני של תוס', מבאר המהר"ם שהמקשן כבר ידע זה ששטר שייך לקנין מצד לישנא דקרא, ואעפ"כ אצלו הי' קשה שנמצא לפי"ז מקרה של תרתי אטו חדא? וע"ז מתרצת הגמ' בהוכחה של "קיחה קיחה", שגם בכסף שייך לשון קנין, ושוב אינו נחשב כתרתי אטו חדא, אלא רק חדא אטו תרתי.

ובהשקפה ראשונה נראה קשה לפי המהר"ם: דבתירוץ הראשון כבר נתן התוס' היסוד שאם רק שייך הלשון של קנין למשהו, וישנו מושג א' שיש לו פסוק שמייחסו עם לשון קנין, זה מספיק להכריע כולם ללשון דקנין, ואין שום בעיות של "תרתי אטו חדא". וא"כ, כשמגיעים לתירוץ השני, לפי פירוש המהר"ם, אינו מובן, דאם המקשן כבר ידע ששטר וקנין מיוחסים זל"ז מכח הפסוק, מה קשה אצלו לשון המשנה "נקנית" - הרי בלאו הכי כסף וביאה עכ"פ שייכים לקנין, והפסוק של שטר עם קנין לכאו' מספיק להכריע את כולם ללשון של קנין2?

ג. וי"ל, שלפי תירוץ השני של תוס', המושג של כסף גבי אשה אינו שייך ללשון קנין, ואדרבא הם לא מתאימים. היינו, שקיימים פה ג' מדריגות: א) יחס ללשון קנין מכח פסוק בתורה. ב) יחס ללשון קנין סתם מצד הסברא. ג) לשון קנין לא מתאים גבי אשה מאיזה סיבה שתהי' (וכדלקמן).

והנה בגדר הב' מספיק ליחסו לקנין אם יש עכ"פ דבר א' שיש לו יחס מכח התורה כנ"ל. אבל בגדר הג', אפי' אם יש דבר אחר ששייך לקנין מכח התורה, זה לא מספיק לבאר איך מייחסים דבר שבפירוש לא מתאים עם לשון קנין, ובנדו"ד כסף עם קנין.

ולפי תירוץ הב' של תוס', זה הי' הקשיא של הגמ', שאע"פ שמצינו לשון קנין בשטר, זה לא ביאור למשנתינו, כיון שא' מהדברים הנמנין בה הוא "כסף", וידוע שכסף דאשה לא מתאים עם לשון של קנין3. וע"ז מתרץ שהפסוק מורה שהם אכן שייכים.

וראי' לדבר: בתוד"ה "וכסף מנלן" מקשה על הגמ', מדוע הי' צריך להביא הגז"ש של "קיחה – קיחה" משדה עפרון, ולא מספיק לומר שמצינו לשון כסף עם לשון קנין גבי אותן שדות? ומתרץ: "דבהכי לא סגי, דנהי דכסף השדה איקרי קנין, כסף דאשה לא איקרי קנין, לכך צריך להביא ראי' דאותה כסף דגמרינן אשה מיניה איקרי קנין". עכ"ל.

חזינן מהכא, שישנה איזה סברא לומר (בלי כח הגז"ש), שכסף וקנין לגבי אשה לא מתאימים, דאל"כ, מדוע אומר התוס' שבלי הגז"ש הייתי אומר שזה שייך רק בשדה, אבל כסף דאשה אין לומר שנק' קנין - ומאי שנא? אלא עכצ"ל, ש(באשה עכ"פ) כסף וקנין אינן שייכים, ובפירוש בשלילה. והנימוק לזה י"ל בפשטות, שהרי באשה זה שנותן לה מעות ועי"ז היא מתקדשת, קשה להבינו כגדר של קנין, וכמו שהאריכו המפרשים בחידוש הגדול של קנין אישות.

[ולכאו' אפשר להקשות על כל הנ"ל: לפי המהר"ם נמצא שהמקשן ידע כבר ששייך לשון קנין לשטר מכח הפסוק, ואעפ"כ הי' קשה לגמ' בנוגע לכסף, כיון דאינו שייך לשון קנין באישות, וכמו שמבאר תוס' בד"ה הבא. אבל לפי"ז צע"ג, שהרי גם אצל שטר יכול לומר כן: דאפי' עם הפסוק של "ואקח את ספר המקנה", עגיין אין שייך לייחס קנין לשטר גבי אישות, וכמו שטוען התוס' לקמן, שבלי הגז"ש אין לייחס קנין לכסף אשה, אע"פ שישנו פסוק הכתוב גבי שדה (וכמו שהק' בספר 'נחלת משה', ונשאר בצ"ע).

ומחמת חומר קושיא זו, נראה לומר שהמהר"ם לומד בתירוץ השני של תוס' דגמרינן גז"ש "קיחה קיחה" מן הפסוק "ואקח את ספר המקנה". דהנה תוס' לקמן טוען שבלי הגז"ש אין ליחס קנין לכסף אשה, אבל אחר הגז"ש גמרינן שכן שייך. ועד"ז י"ל הכא, שהמקשן ידע שישנה גז"ש ל"ואקח את ספר המקנה" שמלמדת שכן שייך קנין בשטר.

ואע"פ שיכול להקשות - כמו שמקשה המהרש"א - שאי"ז גז"ש מקובלת? הנה ע"ז י"ל ע"ד מ"ש הריטב"א בסוגיין, שהגז"ש של "קיחה - קיחה" היא רק גילוי מילתא. שמקשה שם, שלכאו' אין הדין דומה לנידון, שבשדות הקיחה קאי אכסף, והכא הקיחה קאי על האשה עצמה? ומתרץ שם: "אלא גילוי מילתא בעלמא, וכעין ילמד סתום מן המפורש, דלישנא דקיחה קיחה דכתב רחמנא אתא לגלויי, דמה התם בכסף אף הכא בכסף". עכ"ל. ועד"ז י"ל הכא בהגז"ש של קיחה - קיחה מואקח את ספר המקנה, שאע"פ שאינו מקובל, זה לא בעיה, כיון שהוא רק גילוי מילתא4.]

ד. ועפ"ז מובן יסוד החילוק בין שתי התירוצים של תוס': לתירוץ הראשון של תוס', גם בלי הפסוק של קיחה - קיחה, ישנה שייכות עכ"פ של כסף לקנין (מדריגה הב'), ולפי"ז שאלת הגמ' היא רק מכח זה שהמשנה לקמן תנא בלשון של קידושין (וכדיוק ל' התוס'); ולתירוץ הב' של תוס', בלי הפסוק אין כאן שום שייכות של כסף לקנין, והקשיא של הגמ' היא לא רק בשינוי הלשונות - הכא קנין והתם קידושין - אלא עוד יותר, שכאן צריך לכתוב לשון של קידושין כדי להתאימו עם "הכסף" שנמנה בה.

ועפכ"ז יומתק מה שהקשנו לעיל על רש"י, מדוע כתב "וניתני הכא האשה מתקדשת", די"ל שרש"י סובר כתירוץ הב' של תוס', שבההו"א של הגמ' סבר שכסף שולל קידושין, ולכן הקשיא היא לא רק קשיא סתמית מצד שינוי הלשונות כנ"ל, אלא קשיא מכוונת בפירוש נגד לשון משנה דידן.

וע"פ כל הנ"ל, יובן עוד ענין, דלכאו' כד דייקת שפיר, נראה סתירה מפורשת בין תוס' א' להשני: בתוד"ה "משום דקבעי למיתני כסף" מבאר בתירוצו הראשון שקושיית הגמ' היא רק בגלל שכתוב במשנה לקמן לשון של קידושין, אבל לולא זאת, שייך לשון של קנין עם כסף (וגם שטר וביאה) ולא הי' קשה. אבל בתוד"ה "וכסף מנלן" מבאר התוס' שלולא הקרא, היינו חושבים שכסף, איקרי קנין רק בכסף דשדה, אבל לא בכסף דאשה - בדיוק להיפך ממה שביאר בתוס' הקודם5?

אלא ע"פ הנ"ל מובן שאי"ז קשה כלל, שתוס' השני קאי אליבא דתירוץ השני של תוס' הקודם, ואותו תירוץ מבוסס על היסוד שמבואר בתוס' השני, ואה"נ לא קאי לתירוץ הראשון של תוס' הקודם - אבל אי"ז סתירה, ובאמת נמצא ששני התוס' משלימים זא"ז: תירוץ הראשון של תוס' הראשון הוא בפשטות - שיש מקום בסברא לומר שכסף (אפי' באשה) איקרי קנין, ולכן שאלת הגמ' היא רק מצד שינוי הלשון של משנה השני'; ותירוץ הב' של תוס' הראשון הוא אליבא דאמת (שלכן נקטו רש"י) - מה שיוצא ממסקנת הגמ' - שאין כסף דאשה איקרי קנין, והשאלה של הגמ' היא בפירוש נגד משנה דידן כנ"ל.


1) ולכאו' יש לתרץ, שרש"י בא להבהיר, שלא יחשוב שקושיית הגמ' היא גם על זה שכתוב "האשה" ולא האיש, שזה בא לקמן בגמ'. וזהו מה שרש"י מדייק "וניתני הכא האשה מתקדשת", שאפי' בהקשיא עכשיו אין בעי' בזה שכתוב "אשה".

ועיין בחידושי בתרא שמבאר בהקדים עוד דיוק מה שרש"י מעתיק גם "בו ובשלוחו", שאינו נוגע לכאן? ומבאר, שמזה לומד רש"י דשם מדובר בעניני קידושין (כמודגש בהדין "בו ובשלוחו"), וכאן בעניני קנין (שקידושין א' מהם), וכיון דשם עיקר ענין קידושין, מסתברא דדקדק התנא שם ביותר, והלשון קידושין הוא הכי מדוקדק, והוה לי' למיתני כאן, ע"ש.

ואינו נראה כלל, שהרי לפי"ז מבואר אדרבא שאין קשיא להגמ' כלל, בגלל שכאן מדובר בעניני קנין, ולכן אפי' במושג של קידושין מובן למה שימש בלשון קנין.

2) ולכאו' יש לתרץ בפשטות, דזה גופא הוא החילוק בין ב' התירוצים בתוס': לפי תירוץ הא' של תוס' מספיק שהלשון שייך לשטר וביאה, ושוב אינו נחשב כתרתי אטו חדא; ולפי תירוץ הב' של תוס', אי"ז מספיק לתרץ הקשיא של תרתי אטו חדא, וצריך גם שייכות מצד הפסוק.

3) ויש לעיין בזה, שהרי אפי' אם כסף לא מתאים עם קנין, מ"מ אינו קשה תרתי אטו חדא, מכיון ששטר ודאי קשור עם קנין, וגם ביאה שייכת לקנין (וראה לעיל הערה 2). ואולי זה מכריח שיכתוב קנין גבי כסף אע"פ שאינו מתאים?

וי"ל שזה אינו, שאפי' אם ביאה שייך לקנין, בטוח שהוא שייך לקידושין ג"כ. וא"כ, יותר טוב לשנות לשון קידושין שהוא היחיד המתאים עם כסף וגם מתאים לביאה ושטר, מלשנות ל' קנין ששייך אכן לשטר וביאה, אבל אינו מתאים עם כסף, ודו"ק.

4) ולפי"ז מובן מדוע הכריח המהר"ם ללמוד, שלתירוץ ב' של תוס' המקשה ידע מהפסוק גבי שטר. דהנה בפשטות לומדים, שאצל המהר"ם הי' קשה, דלפי תוס', הגמ' היתה צריך להביא פסוק זה? לכן לומד שהמקשן כבר ידע מזה, ואעפ"כ הקשה קושייתו, וממילא אינו קשה למה לא מזכירו בתירוץ הגמ'.

אבל לכאו' צריך ליבון, מדוע לא למד כהמהרש"א, דגם הוא שט בשאלה זו, ותירץ שהגמ' לא הזכירתו, כיון שאינה גז"ש מקובלת?

וע"פ המבואר כאן מובן, שע"ז גופא חולק המהר"ם וסובר שלא משנה מה שהגז"ש אינו מקובלת, כיון שהעיקר הוא הגילוי מילתא, ולכן צריך לומר שהטעם מדוע הגמ' לא מזכירתו, הוא מכיון שהמקשן כבר ידע ממנה כנ"ל.

5) ראיתי שיש מתרצים שאינו תמוה על לשון קנין דוקא אחר גילוי הקרא, ותוס' השני מדובר לולי גילוי הקרא. וצע"ג, שהרי תוס' הראשון מבאר קושיית הגמ' איך ש"לא הי' תמוה...", ואיך שייך לומר שזהו אחר גילוי הקרא שנזכר בתירוץ הגמ'?!)

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות