E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - ז' אדר - תשס"ד
לקוטי שיחות
הנחוץ – קל להשגה?
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב אזורי - עומר, אה"ק

בלקוטי שיחות (כרך ד עמ' 1284) מבואר, שכמו שבצורכי הגוף, דברים הנחוצים ביותר לאדם קל יותר להשיגם (כמו שקל יותר להשיג מזון מאשר לבוש, ולבוש מאשר בית, והאוויר לנשימה מזומן תמיד ללא כל טירחא), "כן הוא בצורכי הנפש: המצוות שהנשמה מוכרחת וזקוקה להם ביותר, בנקל יותר לקיימם. ובנידון-דידן: שתי המצוות: 'משלוח מנות ו'מתנות לאביונים' (מכיוון שהם עיקר בענייני הפורים), בנקל יותר לקיימם משאר המצוות דפורים" (וראה הפירוט בהמשך שם).

וצריך ביאור מהם הכללים לשימוש נכון ב'מפתח' זה, שהרי כידוע, קיום מצוות עקרוניות וחשובות, כמו: תלמוד תורה, חינוך, תפילין, שבת, כשרות וטהרה (עכ"פ במקומות רבים בעולם), זקוק למאמצים רבים ולהוצאות מרובות ביותר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות