E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - ז' אדר - תשס"ד
לקוטי שיחות
כי הוי' הוא האלקים אין עוד [גליון]
הת' מרדכי ישראל הכהן דינערמאן
תלמיד בישיבה

בשער היחוד והאמונה פ"א: "וידעת היום והשבת אל לבבך כי הוי' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלקים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבת אל לבבך".

ומכח קושיא זו מפ' אדה"ז בהמשך הפרקים דהפי' אין עוד הוא שאין שום מציאות זולתו ית'.

ובגליון שעבר (תתעה עמ' 5) הקשה הרב אהרן ב"צ שי' הלפרין והרי בהפסוקים שלפנ"ז מוכח שניתן לטעות שיש עוד אלוקה במים מתחת לארץ וכמ"ש פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל וכו' תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ.

ונראה לבאר בפשטות דקושיית אדה"ז הוא כלשונו וכי תעלה על דעתך שיש אלקים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבת אל לבבך.

והיינו דאע"פ דיש מקום לטעות ח"ו שיש אלקים במים מתחת לארץ כדמוכח מפסוקים הנ"ל מ"מ לא צריכים להזהיר כ"כ והשבת אל לבבך, וזה שהזהיר והשבת אל לבבך ה"ז מוכיח דאין הפסוק שולל טעות הנ"ל כ"א טעות שצריך השבה בלב.

וזהו שמבואר בהמשך דפירוש הפסוק הוא שאין שום מציאות זולתו ית' דדבר זה הוא כמובן קשה מאוד להבין וע"כ צריך להזהיר והשבת אל לבבך.

[ולהעיר מפ"ו דכתב וז"ל ולכן הוצרך הכתוב להזהיר וידעת היום והשבת אל לבבך וגו' עכ"ל שנוגע לענינו. דאף שאינו מביא כל הפסוק מ"מ מצטט שם והשבת אל לבבך מפני שזהו עיקר השאלה].

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות