E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - ז' אדר - תשס"ד
חסידות
הארות והערות בתו"א
הרב אהרן חיטריק
חבר מערכת 'אוצר החסידים'

כמה מאמרים בתו"א מגילת אסתר אינם באים לפי סדר הפסוקים, וכמו בדף צג, ד, ד"ה "ויושט המלך לאסתר" - דהוא פסוק באסתר ח, ד, והמאמר שלאח"ז צד, ד, "ותוסף אסתר" הוא פסוק ח, ג. וכן גם המאמר הא' הוא משנת תק"ס והמאמר הב' הוא משנת תקנ"ז, וכן ד"ה "ובזה הנערה" בא בדף ק, ב, שהוא בפרק ב' – היינו שהמאמרים לא נדפסו ע"פ סדר הפסוקים ולא ע"פ סדר השנים.

בשנת תשל"א כשהתחלתי לערוך מ"מ לתו"א, שאלתי לכ"ק רבינו מה הטעם לזה, וענה לי "לא שמעתי", וכשהתחלתי לסדר המאמרים מאוה"ת מג"א אמר לי לסדר על סדר הפסוקים.

w

תו"א וישב כח, א, שו"ה "שהן י"ב בחי' שבראש הבריאה" (וכ"ה בתו"א דפוס ראשון ודפוס שני משנת תרכ"ב) הלשון צ"ע, ולכאורה צריכים לתקן כמו שנדפס באוה"ת וישב כרך ו תתרפג, ב, שנדפס מגוכתי"ק הצ"צ [מציור אותיות הכתיבה נראה שנכתב בצעירותו] הלשון: "שהן בחי' הי"ב שבטים שבראש הבריאה".

בסה"מ תרסט עמ' כ"ט: "ועמ"ש בתו"א ד"ה ארדה נא דרוה"ר".

בתו"א פ' וירא נדפסו ב' מאמרים: המאמר הראשון הוא פתח אליהו – שייך לפסוק ארדה נא [ובכל ספרי דא"ח מציינים למאמר זה ד"ה פתח אליהו].

והמאמר הב' בדף יד, ד, ד"ה ארדה נא, דשם מבאר הענין מה שמציין כ"ק אדמו"ר הרש"ב, צ"ע מה הכוונה "דרוה"ר".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות