E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - תשס"ד
פשוטו של מקרא
"כי לי כל בכור"
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י פרשת בהעלותך ד"ה כי לי כל בכור (ח, יז): "שלי היו הבכורות בקו הדין שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי עד שטעו בעגל, ועכשיו ואקח את הלוים". עכ"ל.

הרא"ם מפרש פרש"י זה, וז"ל: "תקן בזה כמה עניינים, תקן כי לי כל בכור המורה שגם עכשיו הם שלו שזהו היפך האמת, שהרי משטעו בעגל נפסלו מעבודתן, ואמר שפירושו שלי היו מתחלה לא עכשיו. גם הודיע הסיבה בהם להיות שלו ואמר בקו הדין שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים שכולם מתו ואלו ניצלו". עכ"ל, ועיין שם שהאריך עוד בזה. ועיין בגור ארי' שפירש גם כן כעין זה.

אבל צריך עיון, שהרי גם בפרשת במדבר יש פסוק כעין זה (ג, יג): "כי לי כל בכור וגו'", ולמה לא פירש רש"י שם מה שפירש כאן.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות