E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ח"י אלול - ש"פ כי תבא - תשס"ה
פשוטו של מקרא
הסדר דד"ה ברש"י [גליון]
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בקובץ הערות וביאורים לפרשת ראה תשמ"ז [תה] שאלתי על פירש"י (יג, יג) שתחלה מפרש רש"י תיבות "לשבת שם" הכתובים בסוף הפסוק, ורק אח"כ מפרש "כי תשמע וגו' לאמר", והרי תיבות "כי תשמע" כתובים בפסוק קודם תיבות "לשבת שם", ולמה מהפך רש"י הסדר.

וראיתי בספר הזכרון על פירש"י וז"ל: "כבר ידעת שהרב בכל מקום מפרש לאמר, לאמר לאחרים. ולפי שבכאן לא שייך לפרש הכי אמר שפירושה "אומרים כן", כלומר אומרים יצאו אנשים, והמקרא נקשר עם הבא אחריו.

ואין לשאול למה פירש כי תשמע אחר לשבת, כי בכאן אינו מפרש כי תשמע רק הביאה לפרש לאמר, שבלתי כי תשמע לא תתבאר כוונתו היטב בפירוש לאמר, עכ"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות