E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ח"י אלול - ש"פ כי תבא - תשס"ה
שונות
תפלה על קברי צדיקים בשבת ויו"ט
הרב פינחס קארף
משפיע בישיבה

בענין מה שכ' הר' י.ד.ב. בגליון תתק"ד אודות תפלה על קברי צדיקים בשבת ויו"ט הנני להעתיק כאן ממה שהעתיקו בבי"מ גליון מס' 433 מהגהת כ"ק אדמו"ר על לוח כולל חב"ד.

בלוח כולל חב"ד דשנת תשט"ז, היה כתוב בתאריך דערב ראש-חודש מרחשון, שבכל ערב ראש-חודש הולכים גבאי הכולל אל המקומות הקדושים להתפלל למען תומכי הכולל. הרבי הגיה באותה שנה את הלוח, ובעניין זה כתב הרבי: "?! בודאי לא בער"ח זה [באותה שנה חל ערב ראש-חודש מרחשון בשבת] ואם באפשר יש להבטיח (באווארענען) שלא יטעו לומר דמבקרים בביה"ק בש"ק [=בבית-הקברות בשבת קודש] (ראה משנת חסידים מס' היחודים רפ"א, ובהערת שוליים שם: "האדם היודע ורגיל להשיג השגה על ידי השתטחות על קברות הצדיקים ... לא יעשה כן אפילו שיהיה הצדיק קבור בין קברות יהודים או לבדו, אם הוא שבת או י"ט או ר"ח, שאז נשמותיהם עולים בגן עדן הארץ ואין כח בידו להורידם בגופיהם לדבר עמהם ולא ישיגם, אלא עיקר הזמן הוא בער"ח או בט"ו לחדש", ע"כ. ארחות חיים החדש סו"ס תקפ"א)". בהתאם לזה אכן תוקן, שאם חל ער"ח בשבת הולכים ביום חמישי שלפניו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות