E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - חנוכה - תשס"ו
הלכה ומנהג
ביאור מנהגי רבינו בהידור מצווה [גליון]
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

בגליון תתקח עמ' 116 העיר הרב .י.ל.ג. בנוגע לכמה חפצים של הרביים שהיו מכסף, ולדעתו הרי זה מדין הידור מצווה.

ויש להעיר בעניין זה מאגרת קודש אדמו"ר זי"ע לר' זלמן יפה ע"ה, אדר"ח אדר תשמ"ב1:

"מרת שניאורסאהן [הרבנית] העירתני על השאלה אודות קנקן יין מכסף. אני מעריך מאד את כוונותיך ורצונך הטוב, אולם משיקולים מעשיים אני נאלץ לקבל את המחשבה כמעשה. כי באופן עקרוני, וכן הוא מנהגי ביותר משלשים השנים האחרונות, אני מעדיף להשתמש בקנקן זכוכית 'עטוף בשקית' המסתיר את תוכנו, למרות שיש לי, ב"ה, כלי כסף. כמו כן איני משתמש בקופסת כסף עבור האתרוג.

איני יכול לפרט כאן את הסיבות להנ"ל, אולם סיבה אחת, אם תספק אותך, היא משום שאיני רוצה להבדיל ביני לבין הסובבים אותי".


1) נתפרסמה ב-Mr. Manchester עמ' 276, תרגום ללה"ק בתוך: 'אמנו המלכה' עמ' 68.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות