E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
גי תמוז - ש"פ קרח - תשס"ו
הלכה ומנהג
העלי' לתורה ביום ההולדת [גליון]
הת' יהודה ליב אלטיין
שליח בישיבת אור אלחנן - חב"ד

בהמשך למה שכתבתי בגליון תתקיז בענין העלי' לתורה ביום ההולדת, והבאתי מ"ש בלקו"ש ח"ה עמ' 87 הערה 5 דכתב שם וז"ל: "ולהעיר גם ממנהג אנ"ש בזמן האחרון שבשבת שלפני יוהה"ל (או ביוהה"ל עצמו - כשחל בשבת) עולים לתורה", וביארתי שבההערה נחית רק לבאר הקשר בין יוהה"ל להשבת שלפנ"ז - שבזה קאי בפנים השיחה, שש"פ וירא יתכן שהי' השבת שלפני יוהה"ל דאדמו"ר הרש"ב - ולא נחית לבאר פרטי מנהג זה, ולכן לא הביא הא דכשחל יוהה"ל ביום הקריאה עולה גם אז לתורה כמ"ש ברשימת מנהגי יוהה"ל (שבסה"ש תשמ"ח).

ושאלתי על זה (בהערה 3), דלפ"ז צ"ע מה שכן הביא בההערה בחצע"ג שכשחל יוהה"ל בשבת עולה אז לתורה.

וי"ל בדא"פ, דמכיון דבפנים השיחה אומר דיתכן ג"כ שש"פ וירא הי' אז היוה"ל עצמו דאדמו"ר הרש"ב, לכן הביא בההערה דרך אגב (בחצע"ג) פרט זה של המנהג, מה עושים כשחל יוהה"ל בשבת. ודו"ק.

ועוי"ל (וכן נראה יותר), דהנה בגליון תתקיט (עמ' 87) הביא הרב ל.ג. דברי הרבי אליו ביחידות לפני יום הולדתו שחל אז ביום חמישי, ואמר לו הרבי שהי' לו לעלות לתורה בשבת שלפנ"ז ועכ"פ שיעלה לתורה ביום השבת שלאח"ז, ובנוגע לעלי' לתורה ביום החמישי גופא - "מה טוב". היינו שהעיקר הוא לעלות לתורה בשבת (אלא שאם יכול לעלות לתורה גם ביוהה"ל עצמו אז ה"ז עוד יותר טוב. ועי' בגליון תתקיח עמ' 85).

ועפהנ"ל י"ל שבההערה הנ"ל שהובא מנהג זה רק בדרך אגב, מביא רק עיקר המנהג - זה שנהגו לעלות בתורה בשבת (שלפני יוהה"ל, או ביוהה"ל עצמו שחל בשבת), ולא הזכיר זה שכשחל יוהה"ל ביום הקריאה באמצע ימי השבוע שעולה גם אז לתורה, מכיון דאי"ז עיקר המנהג. משא"כ ברשימת מנהגי יוהה"ל שזהו מקומו של מנהג זה, הזכיר גם פרט זה. וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות