E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - תשס"ט
לקוטי שיחות
שתי משניות יחד במס' כלאים
הרב יהודה ליב אלטיין
כולל שע"י בית חב"ד-מרכז מנהטן

בלקו"ש ח"ד עמ' 1175 הערה 1: "...מספר המשניות הוא בדיוק..ועד כמה נוגע המספר נראה גם בזה שבמס' כלאים פ"ז משנה אחת שאינה נחלקת לשתים, ובכ"ז היא מסומנת בב' מספרים - "משנה ד' וה'" (ועיין בפירוש הון עשיר, לבעמ"ח משנת חסידים, (הובא ב'תוס' אנשי שם' על המשניות) שפירש זה ע"ד הנסתר)."

ועי' בתוספות אנשי שם על משנה זו דמביא קטע מהספר "ש"ל" (שלפי הרשימה בתחילת ספר המשניות "ואלה הספרים הנבחרים אשר מהם נלקטו תוספות אנשי שם", נראה דזהו ר"ת של הספר "שושנים לדוד"), וז"ל: "הנה בכל הנוסחאות בין במשנה בין במפרשים שעלי' נרשם כאן ד' וה' דמשמע שהם ב' משניות כלולות יחד ולא נמצא כזה בכל הש"ס בודאי הלא דבר הוא וראיתי להרב הו"ע [=הון עשיר] ז"ל שהעיר גם הוא בזה וכתב דאין ספק שיש סוד כמוס בדבר, ולא גילה את אזנינו. ואני בעניי אי ניחא קמי שמי' אימא מילתא ביהא רעוא דתתקבל...", ע"ש שביאר דחיבור ד' וה' יחד מורה על קימת השכינה מהגלות, והטעם שענין זה נרמז דוקא במס' כלאים, ודוקא בה"ז, ע"ש.

ולכאו' צ"ע עפ"ז מ"ש בלקו"ש ד"בפירוש הון עשיר..פירש זה ע"ד הנסתר", בעוד שבתוס' אנשי שם מובא רק דבס' הון עשיר כתב "שיש סוד כמוס בדבר" "ולא גילה את אזנינו", ובעל שושנים לדוד הוא שמפרש ענין זה ע"ד הנסתר.

ועיינתי בגוף הספר הון עשיר, וז"ל: "אמר ר' יוסי וכו', ומפני שזה הוא ראי' לדבריו במשנה ד', נכלל במשנה ד'. ואין ספק שיש סוד כמוס בסכום המשניות שבכל פרק, שלפי הנראה הם כנגד הפסוקים שבתורה דחוץ על מנינם יש סוד ודאי..ולפיכך לא רצה רבי לשנות שני משניות אלו ד' ה' במשנה יחד ויהיו שניהם נקראים בשם משנה ד' ולא יהי' בפרק זה כ"א ז' משניות במקום ח'" וכו'.

ולהעיר, שיש חילוק בין ה"סוד כמוס" בפי' הון עשיר, והפי' ע"ד הנסתר בפי' שושנים לדוד. דלפי' השושנים לדוד, הסוד הוא בזה שמשנה ד' וה' מחוברים יחד, משא"כ לפי' בהון עשיר הסוד הוא בזה שמספר המשניות דפרק זה הוא דוקא ח' (ולא ז').

וי"ל שזהו הטעם שבההערה מציין להפי' הון עשיר ולא להפי' שושנים לדוד, כי זהו מה שנוגע לתוכן כוונתו בההערה - שמספר המשניות הוא בדיוק. אבל עדיין צ"ע מש"כ בההערה "ועיין בפי' הון עשיר..שפי' זה ע"ד הנסתר", בעוד שבס' הון עשיר לכאו' לא פי' מהו הסוד כמוס. וצ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
תשובה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות