E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
פרשת נח - תשע"ז
גאולה ומשיח
תחיית המתים ע"י אליהו או משיח
הרב שלום צירקינד
תושב השכונה

ידוע השקו"ט בזה שמצינו בכמה דברים שיהיו לע"ל, שבכמה מקורות מבואר שיהי' ע"י אליהו, ובעוד מקורות מבואר שזה יהי' ע"י משיח. (וראה מש"כ בזה בגליונות א'צג-א'צו, א'קה, א'קח). וע"ע בענין הקדמת אלי' הנביא למשיח, בסידור תפלה למשה להרמ"ק ע' רמ"ח ע"א (שער י"ב סימן ח').

והנה גם בנוגע לתחיית המתים מצינו לכאורה כעין סתירה, שבכ"מ מבואר שזה יהי' ע"י משיח, ובכ"מ מבואר שזה יהי' ע"י אליהו. וכבר הובא קושיא זו בהקדמת ס' סמיכת חכמים בביאור סיום מס' סוטה. (ועי' בזה בס' רמות גלעד ח"א ע' רפ"ו ואילך, וע"ע שם ע' ק"ס וע' רנ"ג, ובס' ימות המשיח בהלכה -להרה"ג הרה"ח וכו' הראי"ב גערליצקי שליט"א- ח"א סי' ס"ב, ובס' כי בם חייתני בחלקו השני של הספר. ובמקורות הנ"ל נסמנו המקורות הסותרים בזה, וביאור השייכות של אליהו ומשיח לתחיית המתים, וראה המבואר בשיחת ליל ערב חג השבועות תש"כ).

ובאוה"ת על נ"ך ע' תקמ"ב כ' "שה"ש רבה בתחילתו בפסוק הראשון שיר השירים, דף ג' ג', תחיית המתים לידי אליהו זכור לטוב שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו כו' ופי' כדמסיים לפני בוא יום ה' הגדול והנורא דהיינו תח"ה, וכיון שבשביל אותו יום בא אליהו, נמצא שתח"ה גורמת לאליהו הנביא שיבוא עכ"ל המ"כ בשם הר"ן ז"ל. ואפ"ל כי אליהו הוא מבחי' הדעת כן מ"כ בכתבים משם אאזמו"ר זצ"ל, והנה תח"ה בא מבחי' התגלות הכתר שזהו ענין טל שעתיד להחיות בו את המתים וכמ"ש בלק"ת פ' יתרו סד"ה ענין האבות הן המרכבה, והנה הדעת הוא חיצוניות הכתר ולכן כשהכתר נמנה בע"ס אין הדעת נמנה כו', וע"כ כדי שיוכלו לקבל גילוי הכתר צ"ל המשכת הדעת תחלה, וכענין מתנה טובה יש לי בבית גנזי כו' לך והודיעם כו'" עכלה"ק.

ולפום ריהטא הי' אפ"ל עפ"ז כי ענינו של אליהו הוא המשכת בחי' הדעת שהוא הכנה לתחיית המתים, משא"כ משיח יפעול ענין תחיית המתים עצמו שבא מפנימיות הכתר שלמע' מבחי' הדעת.ולהעיר ג"כ ממה שמובא בהמדרש המכונה בשם אותות משיח, שמשיח בן דוד ואליהו יחיו משיח בן יוסף שנהרג. שמשמע שייעשה ע"י שניהם ביחד. ועפ"ז יש ליישב מה שבכ"מ משמע שמשיח בן דוד יחי' משיח בן יוסף, ראה בזהר ח"א קס"ח ע"ב בניצוצי אורות ובפי' זהרי חמה שם, ובתשובת רב האי גאון שנדפס בכ"מ, ולאידך גיסא בצפע"נ על מס' ב"ק דף י"ז ע"א מבואר שאליהו יחי' משיח בן יוסף.

ועיי"ש שלומד זה מדברי התוס' בבא מציעא דף קי"ד ע"ב, "כן נמצא בתשובת גאון שכתב שיש בסדר אליהו רבה [פי"ח] שנחלקו עליו יש אומרים שהיה מבני בני בניה של לאה ואמר להם איני אלא מזרעה של רחל וא"כ לא היה כהן וכאן אומר שכהן היה . . אמרו לו לא כך אמרת לאותה אלמנה. עשי לי משם עוגה קטנה ולך ולבנך תעשה באחרונה ולא כהן אתה פי' לפי שכהן הוא היה רוצה ליטול חלה תחילה אמר להם אותו תינוק משיח בן יוסף היה ורמז רמזתי לעולם שאני בא תחילה", והנה פשטות הכוונה הוא שאליהו אומר שהוא יבוא לפני משיח (בן דוד או בן יוסף), אבל כנראה שהצפע"נ מפרש שהרמז כאן הוא (גם) שאליהו יבוא להחיות משיח בן יוסף, - ומאוד יומתק לפ"ז הקשר לאותו התינוק הנזכר שם, שהוא התינוק שהחי' אליהו, והוא משיח בן יוסף, דבזה רמז שג"כ לעתיד יחי' אותו אליהו -. ועפהנ"ל שמשיח בן דוד ואליהו יחיו אותו ביחד י"ל שאין סתירה ביניהם.

ויה"ר שנזכה לקבל פני משיח צדקינו תומ"י ממש ובחסד וברחמים.


) והלעיר מהמדרש שנדפס בכ"מ (בית המדרש ח"ה ע' 128, אוצר המדרשים אייזנשטיין ח"א ע' 97, ס' מדרשי גאולה) בשם "מעשה דניאל ע"ה", שכתוב שם משיח בן דוד אליהו וזרבבל יעלו על ראש הר הזיתים ומשיח יצוה את אליהו לתקוע בשופר … התקיעה השנית אשר יתקע אליהו תחיה את המתים …" אבל צ"ע מדת מהימנותו של מדרש זה.
) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' קפ"ז, והנסמן בגליון א'קח, וראה ג"כ אג"ק אדמו"ר הרש"ב ח"א ע' צ"ו.
) ראה אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תר"ח, במדבר ח"ג ע' א'כו, ויקרא ח"ב (בהוצאה החדשה) ע' תרטז, ועוד.
) אוצר מדרשים אייזנשטיין ח"ב ע' 391, ועוד.
) הובא בשיחת ש"פ בלק תש"נ ס"ג. וע"ע בזהר ח"ג רג, ב.
) אוצר הגאונים לסוכה נב, ב, אוצר מדרשים הנ"ל ע' 387. ועד"ז כתב בדרשות מלך המשיח שבהערה הבאה.
) ראה חילופי הגירסאות בתנדב"א פי"ח (משיח או בן דוד). וראה דרשות מלך המשיח לתלציד הריצב"א הנדפס בקובץ חצי גבורים חו' ו' (טבת תשע"ד) שאליהו יבוא לפני משיח בן יוסף. ובכ"מ מבואר שיבוא לפני משיח בן דוד. (וראה בדרשות מה"מ שם שיבוא גםעם משיח בן דוד). ואכ"מ.
) אלא שצ"ע בלשונו "ואח"כ יחי' אותו אליהו ולכן יבוא באחרונה כמ"ש התוס' שם", דאינו ברור הכוונה במ"ש "ולכן יבוא באחרונה".
Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
תורת רבינו
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות