E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אדר-ראשון - ש"פ תצוה - תשע"א
רשימות
ארי' דאכל קורבנין - מלאך או גילוי אור
הרב אברהם כץ
תושב השכונה

ברשימות חוברת קפ"ח מבאר הענין אם האש שירדה מן השמים בימי משה הי' רבוצה כארי או לאו. ומבאר שזה תלוי בפלוגתא בפירוש הפסוק "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה" שי"א שזהו ענין שלא ישלחו מלאך, וזהו דעת אדמו"ר הזקן (ורבותינו נשיאינו) שלא הי' מלאך בציור ארי' על המזבח וי"מ שפירוש הפסוק הוא בענין אחר שלא יהי' כעס ח"ו ושיהי' נבואה לישראל וכו' וזה תלוי בהפלוגתא בזבחים בענין האש שירדה בימי משה מתי נסתלקה שלפי הדעה שנסתלקה בימי שלמה אזי צ"ל שבימי משה הי' האש מלאך בציור ארי' כיון שבימי יהושע הי' מלאך ולא נשתנה מימי משה עד שלמה, ולפי הדעה שנסתלקה קודם לזה אפשר לפרש שנסתלקה אחר מיתת משה ובימי יהושע הי' מלאך "עתה באתי וגו'" ובימי משה לא הי' מלאך.

ובהערות וציונים על הלקו"ת מפרש כ"ק אדמו"ר שכיון שאוריאל הוא בקו האמצעי שעולה עד הכתר אינו בדרגת מלאך, ולכן אפשר לפרש שאין סתירה בין דברי אדמו"ר הזקן ודברי רש"י והזהר שכוונת אדמו"ר הזקן הוא רק שלילת דרגת מלאך שרק בימי שלמה הי' בדרגת מלאך ובימי משה לא הי' בדרגת מלאך סתם, אבל גם לפי אדמו"ר הזקן הי' גילוי מלמעלה בציור ארי' והוא ענין אוריאל (ולא מלאך) ולכן אין סתירה.

הנה לפי זה צ"ל שסוף סוף לפי הדעה הזבחים שאש שירדה בימי משה לא נסתלקה עד שלמה הרי גם בימי משה הי' בדרגת מלאך, ולכן רואים שדעת אדמו"ר הזקן לא מוסכם לכל הדעות ולכן למה לפרש דברי אדמו"ר הזקן באופן שלא יסתור דברי רש"י והזוהר (שלכאורה הכוונה בזה הוא לומר שלכולי עלמא לא הי' מלאך סתם בימי משה וכו') אם עדיין יש דעה שאכן הי' מלאך בימי משה ולמה לא מספיק בהתירוץ הראשון שענין זה הוא פלוגתא בש"ס ומדרש?

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא