E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשע"ב
חסידות
צמצום דריבוע וצמצום דעיגול
הרב פרץ בראנשטיין
תושב השכונה

בשיחת ש"פ כי תצא ה'תשנ"א(ספרהשיחותתשנ"אע׳ 799)אומרכ"ק אדמו"רשמקומוהאמיתישליהודילארקלמעלהמעולםהאצילותאלאגםמצמצוםהראשוןבגללש״מחשבתןשלישראלקדמהלכלדבר". ובהערה 29 שם, שמקומו של יהודי למעלה מהצמצום שנקרא "רבוע" בלשון הקבלה שלמעלה אפילו מהצמצום הידוע דעיגול הגדול, וז"ל:״ובפרטיותיותר – לא רקהצמצוםשבבחי׳עיגולאלאגםהצמצםשלפניזהשהוארבועולאעיגול (כדאיתאבספריקבלה, ומובאלעתיםנדירותבדרושיחסידות (ראהספרהמאמריםתרנ״טע׳עזבהערהד״הרושם. וש״נ))״.

בהערתהרבי למאמר אדמו"ר הרש"ב המשך תרנ״ט שםמבאר הרבי הענין דמקום פנוי דרבוע שלמעלה ממקום פנוי דעגול ומסמן למאמר ד"ה העושה סוכתו תרע"ד: ״אוליהכוונהלמ״שבשערהיחודר״פט״ושהואיו״דדס״גשבטטה״עכמ״שבספרעמקהמלך .. מוכחדהיינויו״דשלמלויה״יאחרונהדס״ג . . דבמקוםפנוינמצאג״כרשימושלא״סונקראאורקדמוןורשימושלהמלבוששמכניסאותובשםנקודהדהיינויו״ד (ולכןנקראמקוםפנויזהאוירקדמון). אבלמקוםפנויזהאינוהחללומקוםפנוישבומדברבע״חבתחילתו .. כיהואלפניהצמצוםשבבחי׳עגול, מרובעולאעגולוכו׳.ובדברירבותינוע׳עד״זד״ההעושהסוכתורדע״ת״.

וגםבאג״ק (אג׳שס, ח״בע׳שלו. למהר״שרבקין) מזכיר הרבי ענין דב' הצמצומים דרבוע ועגול ומסמן לד"ה העושה סוכתו:״שהצמצוםהראשוןהואבסודרבוע .. במאו״אעאותו׳: כלדברמרובעבנוקבא .. הארץהיאמרובעת .. ובד״ההעושהסוכתורדע״תביאורעניןעיגולאוריבוע״.

יוצאמכלזהשישמדריגהשלפני הצמצוםהנקראתריבועשהיאלמעלהאפילומעיגולהגדול.ושניהמדרגות מבואריםבד״ההעושהסוכתותרד״ע (עייןבהמשךע״בח״אע׳תטז).

אבלכד יעויין שם, הנה מבוארדעיגול היאאות״ס״שאינושייךלגילוי.דהיינו,אורחוזר שלמעלה מדרגת ריבועשהיאאות״ם״שהואשרשהאורישרהשייךלגלוי. עיין שם הביאור באריכות ע"ד ההבדל בין עיגול שאינו שייך לגילוי ורבוע שהוא השייך להתגלות ואיך שיש עגול ורבוע גם לפני הצמצום.

ומבאר שלכן סוכה שתחת האילן פסולה כי המקיף דסוכה שייך לעגול שלמעלה מהמקיף דאילן שנמשך מרבוע השייך לגלוי.

לכאורה,המבוארבד״ההנ״להואההיפך מהמבוארבהערה 29 דשיחת כי תצא הנ"לוגם בהערת הרבי ברנ"ט שהצמצום דרבועלמעלהמהצמצום דעיגול?!

וספר ליהמשפיער׳מ״גשהיהלואותושאלהכשיצאהשיחהלאורבתשנ״בואפילוכתבלרביאודותיו (אבללאקבלתשובה). ותירץהרמ״גבדוחקשכוונתהרבישמדריגתרבועשהוא המקור דאור פנימי שלפניהצמצוםלמעלהמעיגולהגדולשהוא האור המקיף שאחריהצמצום.

והרבלי״גמא״יהסביר לי שכוונתהרבילמרות שנמשך האור דרבוע למטה בפנימיות, באמתמקורהאורפנימי (רבוע) למעלהמהמקורדאורהסובב (עגול) כמבוארבד״הביוםעשתיעשריוםתשל״א (מלוקטג׳ע׳קה) ״דשורשהפנימיהואבפנימיותמקיף״.

ואוליעודישלתרץבדרךאפשרשכוונתהרביע״דהמבוארבד״הויהיוחיישרהתש״ל (מלוקטו׳ע׳ טז-יז),שבאורהסובבהצמצוםרקסילקהאוראבללאעשהבהשנוימשא״כבאורהממלאהצמצוםשינההאורעצמובפנמיות״דפעולתהצמצוםבאורהגבולהיאבהאורעצמו, שע״יהצמצוםבאבמדהוגבוללפיערךהעולמות, ממלאכלעלמין. ופעולתהצמצוםבאורהבל״גהיא (לאבהאורעצמו, אלא) שלאיאירבמקוםהחלל״.שבזה לכאו' ישכחוחדוש בצמצוםדאורהממלאלשנותטבעהאור (ולארקלסלקאותושלאיתגלה),משא״כבצמצוםדאורהסובב.

ואוליזהכוונתהרביבשיחההנ״להערה 29 שהצמצוםדרבועלמעלהמהצמצוםדבח׳עגול.