E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויצא - ט' - יו"ד כסלו - תשע"ב
אגרות קודש
תיקון טעות באג"ק
הרב מנחם מענדל רייצעס
קריית גת, אה"ק

באגרות קודש ח"ל ע' רכט: "נבהלתי לכתבו ע"ד תפלין דר"ת לאחרי החתונה – שהרי האידנא חסידי חב"ד קבעוה חובה". עכ"ל.

ובהשקפה ראשונה, התיבות "לאחרי החתונה" הם חסרי פשר.

אמנם באמת נראה פשוט שיש כאן טעות הדפוס, והתיבות "לאחרי החתונה" צריכות להיות לאחרי התיבות "חסידי חב"ד". דהיינו, שצריך להיות כך:

"נבהלתי לכתבו ע"ד תפילין דר"ת – שהרי האידנא חסידי חב"ד לאחרי החתונה קבעוה חובה".

וכנראה הכוונה, שהנמען (שהיה אז לאחר נישואיו, כפי שנראה מתוכן המכתב. עיי"ש) לא הקפיד על הנחת תפילין דר"ת, וע"ז כותב לו כ"ק אדמו"ר שאף שלפני החתונה לא כולם מניחים תפילין דר"ת (היה זה לפני השיחה הידועה בפורים תשל"ו שבה נתחדש שיש להניחן כבר מגיל בר מצוה וכו'), הרי "לאחרי החתונה קבעוה חובה".

ואכן, בע' 24 שם נדפס כתי"ק של מענה זה – ושם נראה להדיא שכן הוא ("חסידי חב"ד לאחר החתונה קבעוה חובה"). ולא באתי אלא להעיר ולתקן.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות