E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא – כ"ד טבת - תשע"ב
הלכה ומנהג
"החתונה תהי' בירושלים ת
הת' יעקב אליהו רפופורט
תות"ל המרכזית - 770

"ו" (גליון)

בגליון שעבר (א'כח)התייחס הרב ל.י.ראסקיןשליט"א לקונטרסו של הרב י.י.בלינוב שליט"א(ובעקבותיו גם הרב ש.ד.ב. לוין שליט"א)בקשר לנוסח שטר התנאים, ולזהשכתב שם אשר המנהג הנפוץ כיום לכתובבשטר התנאיםש"החתונה תתקיים בירושלים תובב"א" (וכנוסח שטר התנאים של אדמו"ר נ"ע),בטעות יסודה.

ובמחילת כבודו נראה שלא דק והבין שעיקר טענתם של הרבנים בלינוב ולוין הוא,שאינו מציאותי שהחתונה תתקיים בירושלים כאשר עורכים את התנאים זמן קצר לפני החתונה מן המודיעין ולחוץ.משא"כ אצל אדנ"ע שכתבו את התנאים עשר שנים לפני החתונה.ולכך הסיק הרב הנ"ל ש"אף כאשר כותבים התנאים ביום החופה ממש אינני משוכנע שהקיווי שאכן"החתונה תתקיים [בזמן ומקום כפי שיתרצו שני הצדדים?!]בירושלים תובב"א הוא רחוק יותר ופחות מציאותי מאשרכשיש הבדל של כמה חדשים ואפילו עשר שנים בין עת כתיבת התנאים עד עת החתונה".

והנה הטעם לזה שבשטר התנאים של אדנ"ע כתבו שהחתונה תתקיים בירושליםמפורשברשימות כ"ק אדמו"ר, כי עוד לא הותנה מקום החתונה עשר שנים לפני'.וז"ל ברשימות חוברת נז מחתונת בתו הצעירה של אדמו"ר הריי"ץ נ"ע: "נוסח התנאים שצוה להעתיק מהתנאים של חנה תחי' אלא ששם הי' כתוב שמקום החתונה "בירושלים תובב"א" וכבתנאים של אדנ"ע, . . משא"כ בזהשכבר הותנה המקום", עכ"ל. ופשוט שלא בפרקטיקה עסקינן ולא במשך זמן נסיעה לירושלים דנינן.

וכאשר עורכים התנאים בזמן (קרוב למועד החתונה ובמילא) שכבר הותנה מקום החתונה (וכפי שהי' בתנאים של כ"ק אדמו"ר שנערכושבועלפני החתונה), יש לכתוב את מקום החתונה האמיתי.ומה שהקשה הרב ראסקין ממכתב כ"ק אדמו"ר להרב חיים צימענטשליט"א, הנה באמת צריך עיון, אבל נראה לי שלא די במכתב זה(שנכתב לאחר המעשה)לאפוקי ממעשה רב של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ וכפי שרשמו כ"ק אדמו"ר. ומה גם אשר אין אנו יודעים בדיוקמה כתב הרב צימענט להרבי שעל זה בא המענה שנדפס באג"ק חי"ג ע' קלד, ובאגרת זו אינו כותבבמפורשעל נדו"ד, ורק מאשר הדבר אשר נוסח התנאים אשר אצלנו הוא הנוסח מכ"ק אדמו"ר הצ"צ,ועצ"ע[1].


[1]) הערת המערכת: ראה מ"ש הרה"ת ר' פסח צבי שיחי' שמערלינג בגליון תשסג ע' 72.