E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - כ' מרחשון - תשנ"ו
גאולה ומשיח
בענין מבית דוד ומזרע שלמה
הת' מנחם מענדל אוזאן
תלמיד בישיבה

הנה בסדר הדורות ג"א כ"ו מביא בשם שלשלת הקבלה, וז"ל: ראיתי בס' פילון היהודי שדוד המלך צוה שהיותר קטן שבבניו ימלוך – שהוא שלמה ואם ימות הוא או זרעו בלי זרע קיימא ימלוך תחתיו זרע גדול ממנו שהוא נתן ואלו נקראים אחי השר כנראה (מלכים א', ד') ומן העת ההיא עד יהושפט ואחזיה זרע נתן היה נק' אחי השרים וכן האנשים שהרג יהורם (ע"ל ג"א נ') היו זרע נתן כנראה (בד"ה ב' סי' כ"א) ויהורם לבדו נשאר מזרע שלמה וכאשר נהרג השתדלה עתליה להמית כל זרע הממלכה של אחי השרים ונשאר יואש הנקרא ג"כ אלי ואליקום והוא היה ראשון לזרע דוד ולשארית זרע נתן בנו עכ"ל.

אשר מפשטות דבריו נראה דאין מימות המלכים נצר לזרע שלמה ונשאר רק מזרע דוד ומשארית זרע נתן בנו. ועי' בד"א תשכ"ו ובתשכ"ז בד"ה כתב בצדקיהו מלך יהודה פסקה מלכות בית דוד ומונה פ"ט דורות ובתשכ"ז ד"ה חזקיה. . ואחריו ל"נ אדם בספרד מפורסם שהוא מבית דוד".

אבל בפיהמ"ש להרמב"ם בענין הי"ג יסודות בהיסוד הי"ב כתב: "ימות המשיח והוא להאמין ולאמת שיבא ולא יחשב שיתאחר כו' . . ובכלל יסוד זה שאין מלך לישראל מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בהש"י ובדברי נביאיו [ובשיחת ש"פ אמור ה'תשנ"א מציין לתנחומא ש"פ תולדות] וכ"ה בסהמ"צ מל"ת שס"ב: אבל המלכות לבד כבר ידעת מלשונות ספרי הנבואה שזכה בה דוד. . אין מלך למי שמאמין תורת משה רבינו אלא מזרע דוד ומזרע שלמה דוקא. . עכ"ל לעניננו.

ובלקו"ש ח"ל חיי שרה ג' מבאר כ"ק אדמו"ר דנצחיות מלכות בית דוד נעשה ע"י דוד ושלמה יחד וזהו דיוק הל' בסה"מ ומזרע שלמה ולכן מלכו שניהם יחד (מלכים א' א).

ולהעיר דבספר הי"ד לא הביא הרמב"ם "מזרע שלמה" עי' בהל' מלכים פי"א ה"ד "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה וכו'" אלא דשם י"ל הטעם כי אין זה נוגע להסימנים שלו. ובלקו"ש חי"ח בלק מבאר כ"ק אדמו"ר בארוכה איך שכל הסימנים הכתובים במשיח הם כתוצאה מפעולותיו בתור מלך המשיח, והיינו שהם עצם ולא סימן.

והנה, בש"פ אמור ה'תנש"א מבאר כ"ק אדמו"ר דכתוב שמזרע שלמה הוא, כי בזמן שלמה הי' מעין המצב שיהיה בזמן גאולה האמיתית והשלימה. . שלכך נק' שלמה כי שלום היה בימיו – מעין שלימות השלום לע"ל. עיי"ש בארוכה.

ולפי"ז נראה לומר דלכן לא כתב הרמב"ם מזרע שלמה, כי זה נכלל במ"ש ויתקן את כל העולם כולו.