E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תולדות ר"ח-ב' כסלו - תשנ"ו
שונות
הערות על תכנית בית-המקדש שנערך ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
הרב יהודה ע"ה קעלער
תושב השכונה

הערת המערכת: הערה זו נמסרה לידנו, ע"י האי גברא רבה, בעמח"ס "מנחת יהודה וירושלים" אשר זכינו לפרסם מעל במה זו חלק מהערותיו, ונסתלק מאיתנו באור ליום ג' כ"ח מרחשון.

ומדפיסים אנו הערה זו לעילוי נשמתו.

\ע22בכפר חב"ד גליון 672 עמ' 108 ואילך, נדפס תכנית בית המקדש שנערך עפ"י הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ושם כתוב: "מתוך הכתבים נראה סדר העבודה שהי' בזה: בתחלה הורה לאחד מעוזריו הוראת מיוחדת איך לצייר את ציור בית המקדש".

אח"כ עבר הרבי על הציור והעיר בו הרבה תיקונים והערות וכו'.

והנה כל המשווה ציור זה להציור הנדפס של בעל התפארת ישראל, רואה במוחש שהציור הזה נעתק מהתפא"י עם שינויים, רובם לגריעותא. ובדרך אפשר י"ל שהי' הוראה כללית שלא להעתיק בדיוק את הציור של התפא"י מטעמים מובנים. אמנם בהשינויים שהכניס הצייר נראה שנהג בהם שרירות מבלי לעיין במקורות, וע"ז ביאור רוב ההערות, ומאידך יש ג"כ הערות על מה שהעתיק בדיוק, ואינם נכונים וע"ז באתי להעיר לפע"ד, ועפי"ז כל מקום שאציין להלן כן הוא במקור הכוונה לציורו של התפא"י.

10) שער המים ועל גבו לשכת בית אבטינת ובית טבילתו של כה"גא.

ובשוה"ג א) בתחלה צויר קצת יותר למערב, ונרשם: צ"ל יותר למזרח מול המזבח.

ובמקור באמת נכתב שער המים ממש מול המזבח, אלא שבמערבו כתוב לשכת בית אבטינס, וצוייר כדרך שצויירו השערים ומכאן באה טעות הצייר.

11) לשכות סנה' קטנהב.

ובשוה"ג ב) בתחלה צויר מיד בכניסה לעזרת נשים במספר 3, ובחיל במספר 2. ונרשם ע"ז:

מקום לשכת סנה' דכ"ג ע"פ פירש"י רע"ב ותוי"ט (סנהדרין פו:) הוא אצל החיל ואצל שער נקנור ולא כמו שצייר. בהר הבית אצ"ל כלל.

וכ"ז נעתק בדיוק מהמקור.

12) לשכת העציםג.

...צוירו מרובעות ונרשם:

...צ"ל 40 ממזרח למערב, אבל רק 30 מצפון לדרום. וכו'.

אבל הצייר העתיק כמו במקור.

16) פתח הלשכות תחת עזרת ישראלד.

ובשוה"ג ד) בציור הראשון חסרו פשפשין אלו.

במקור אמנם נרשמו, אבל כמו שבהערה ו' הקרנות המרובעות כמעט לא הותירו מקום לרשימת המספרים לכן דילג עליהם.

20) ט"ו מעלות עגולותו.

ובשוה"ג ו) בתחלה צויר כחצי גורן עגולה עם קרנות מרובעות ונרשם ע"ז:

המעלות כחצי גורן עגולה ולא בקרנות מרובעות (מדות ב, ה).

אמנם הצייר צייר כמו שבמקור, (וראה אגרת כ"ק אדמו"ר [אגרות קודש חכ"ג ע' שלב] להרב שאול שפר).

29) בית המוקד גדול [..]. ובו ד' לשכות קטנות וכו'.

ובשוה"ג הערה ז) בית המוקד שלא כנגד המזבח, יותר למערב. אבל אפשר שהי' עג', למעלה (מדות א, ה, ודלא כתפא"י ומטוני').

הרבה נתלבטתי בפי' קטע זה והנראה לע"ד שיש כאן פליטת הקולמוס וצ"ל הג' למעלה ולזה ציין למדות א, ה, וז"ל המשנה: "ושבצפון שער הנצוץ ... שני לו שער הקרבן, שלישי לו בית המוקד". וממשיך ודלא כתפא"י - פי' הציור של התפא"י ששם צויר שער בית המוקד הרבעי, וכנגד המזבח, ומטוני' ~ פי' שיש להשיב ע"ז מדבריו הוא וז"ל התפא"י במשנה באות מג).. [ובציור התוי"ט בסוף המסכת נרשם בית המוקד מכוון ממש מול המזבח בצפון, וזה טעות מבורר מהמדפיסים, וכו' (ההדגשה שלי י.ק.)].

32) כ"ד טבעותח.

ובשוה"ג ח) בתחלה צוירו 6 טבעות ממזרח למערב ו4- מדרום לצפון, ונרשם:

צ"ל כזה: היינו 6 מדרום לצפון 4 ממזרח למערב, ולא להיפך. ובמקור הוא נכון.

42) בית החליפותי.

ובשוה"ג, י) בתחילה צוירו בית החליפות בצורה צרה וארוכה, ונרשם:

(א.ר. כנראה צרה מצפון לדרום וארוכה ממזרח למערב).

צר יותר מדאי, וצ"ל כמעט רבוע, וכמו שתקנתי מצד אחד. [ונראה שאח"כ תיקן גם בצד השני] ג"כ שינה מהמקור ובמקור הוא הנכון.

45) מזבח הקטרת (הפנימי הזהב) אמה על אמהיא.

ובשוה"ג יא) בתחלה צויר מזבח הקטרת בחצי החיצון של ההיכל, ונרשם ע"ז:

צ"ל יותר לצד מערב, כי הי' מחצי ההיכל ולפנים (וי"א משליש ההיכל ולפנים).

גם המנורה והשולחן סומנו בחדים שצריכים להיות יותר פנים, לצד מערב, ואכן במקור ג"כ קצת מרוחקים מהפרוכת והצייר הוסיף עוד קצת.