E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויגש – יום הבהיר ה' טבת - תשנ"ו
הלכה ומנהג
יוהרא בציצית
הת' מרדכי דובער ווילהעלם
תלמיד בישיבה

בשו"ע אדמו"ר הזקן הל' ציצית סימן יא סעיף לה כותב, שאין הלכה כי"א שאין לעשות הציצית כמו שאנו עושים, אלא שיעשה ב' נקבים בבגד ויטיל הציצית בנקב הא' ויציאם דרך נקב הב'. וממשיך והבא להחמיר ע"ע ולעשות כדבריהם לא יעשה כן אלא בט"ק "כדי שלא יהי' נראה לכל ומתחזי כיוהרא".

ויל"ע איך יתאים זה עם מש"כ קודם לכן בסימן ח' סעיף חי שצריך ללבוש את הט"ק על בגדיו כדי שתמיד יראוהו ויזכור המצוות? וא"כ גם הכא בט"ק שייך מיחזי כיוהרא?

הלכה ומנהג
המותר לת"ח לפרסם אותו במקום שאין מכירים אותו
הת' דוד ברש"א הולצברג
תלמיד בישיבה

כתב רבינו בה' ת"ת פאק ג' סע' י"ד, וז"ל: ומותר לת"ח להודיע (נדרים ס"ב) עצמו שהוא ת"ח במקום שאין מכירים אותו, אם צריך לכך וא"א בע"א וכו'. ע"ש.

מקור הלכה זו היא בנדרים (סב, א) אמר רבא שרי ליה לצורבא מדרבנן למימר מרנן אנא וכו'.

וצ"ע הרי הרמב"ם פסק כן בפ"ו מה' ת"ת ה"י ושם מביא רק שת"ח פטורים מלצאת לבנין וכו'. אבל שמותר להם להודיע שהם ת"ח לא פסק שם. וגם בשו"ע יו"ד סי' רמג סע"א וב' שפוסק כמ"ש הרמב"ם ולא מזכירים את ההיתר שמותר לת"ח בשעת הדחק לפרסם שהם ת"ח.

וגם בחו"מ סי' קס"ג סעי' ה' פסקו שם שת"ח פטורים ממסים וכו'. ולא מוזכר שם ההיתר לפרסם עצמם כתלמידי חכמים. (ורק מובא ברמ"א יו"ד סי' רמ"ו סו"ס כ"א), וצ"ע.