E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ שמות - כ' טבת - תשנ"ו
רשימות
בענין מעלת מצות מילה
הרב משה לברטוב
"כאן צוה ה' את הברכה"

בהרשימות שי"ל לשבוע פ' שמות מתחיל, שמילה היא מצוה ראשונה וכו' (אך) מורה על כל המצות, (ומסתייע) מנדרים, גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות. (והגם) שהיא המצוה היחידית שרשומה ניכר בגוף ממש [עייג"כ שבת קל.] (אך) וכל המצות כן הם, וכו'.

כן הוא לכאו' הפירוש, היינו שהגם שהיא מצוה ראשונה והגם שהיא היחידה שרשומה ניכר, אך היא מורה על כל המצות. ובזה יובן ג"כ מה המציין לשבת קל. ששם מבואר עוד מעלות בתורה, לגבי שאר המצות.

ואפשר שמה שכתב שהיא מצוה ראשונה הוא טעם על זה שמורה על כלל התוהמ"צ, וכפי שפירשו המערכת רק בענין השני, היינו שרשומה ניכר בגוף הפירוש הוא כנ"ל, שלמרות זה מ"מ בכל המצות כן, וע"ז מביא משבת ששם ישנם עוד מעלות במילה (אך אינם בכל המצות). ואריכות המערכת (בהערה 3) לכאורה היא למותר וקשה להלום בדברי הרשימה וצ"ע.