E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ יתרו - כ"ב שבט - תשנ"ו
הלכה ומנהג
יוהרא בציצית [גליון]
הת' יואב למברג
קבוצה - 770

בגליון ד' ש"ז הביא הת' מ.ד.ו. את דברי אדמוה"ז בסי' י"א סעי' ל"ה גבי ציצית ש"י"א . . שיעשה ב' נקבים בבגד (ויטיל הציצית דרך נקב הא' ויוציאם דרך נקב הב')" ופוסק שם אדמוה"ז "והבא להחמיר על עצמו ולעשות כדבריהם לא יעשה כן אלא הטלית קטן כדי שלא יהיה נראה לכל ומתחזי כיוהרא".

ושאל ע"ז הנ"ל מדברי אדמוה"ז, בס' ח' סעי' י"ח שכתב "הלובש טלית קטן יזהר ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראוהו ויזכור המצוות" א"כ, שאל הנ"ל, גם הכא בטלית קטן מיחזי כיוהרא?

ובגליון ה' העיר שבהשוואות לכת"י מוסיף אחרי התיבות "בט"ק" - "שמתחת למדיו". וא"כ קושיא מעיקרא ליתא ע"כ דבריו בקצרה.

ולא הבנתי איך עי"ז קושיא מעיקרא ליתא1, ההיפך השאלה מתחזקת:

משאלתו מוכח שהבין מסעי' י"ח הנ"ל שחובה ללכת עם הטלית קטן על הבגדים (שכלן הוקשה לו שלפי"ז ט"ק אינה שונה מטלית גדול ש"מתחזי כיוהרא" אם יעשה בה ב' נקבים), וא"כ בהוספת הלשון "שמתחת למדיו" הופכת השאלה לסתירה שבס' ח' כתוב ש"יזהר ללבוש הט"ק על בגדיו" ובסי' י"א כתוב שאפשר ללבוש הט"ק תחת הבגדים: "(לא יעשה כן אלא ב)ט"ק, שמתחת למדיו"2.

אדמוה"ז כותב בסעי' י"ח הנ"ל: "וכיון שטעם לבישת הציצית הוא כדי לזכור המצוות לפיכך הלובש טלית קטן יזהר ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראוהו ויזכור המצוות ואותן הלובשים אותו תחת הבגדים יזהרו שילבשו אותו באופן שיראו הציציות תמיד שע"י ראייתן יזכרו המצוות תמיד", היינו שאדמוה"ז לא שולל כלל הליכה בט"ק מתחת הבגדים (אלא שצריך "שיראו הציציות").

ולפי"ז י"ל בפשטות שהנאמר בסעי' ל"ה הנ"ל ש"הבא להחמיר על עצמו ולעשות כדבריהם לא יעשה כן אלא בטלית קטן כדי שלא יהיה נראה לכל ומתחזי כיוהרא" כוונתו היא שאותם המחמירים יתנהגו כהלובשים תחת הבגדים3.

ופה יש להזכיר את המובא בהשוואות לכת"י (שהביא הנ"ל) שהבנה זו (שהחמירים יתנהגו כהלובשים תחת הבגדים) גרסו בהנכתב בתוך הסעיף (בט"ק שמתחת למדיו).

לסיכום: יכול ללבוש הט"ק הן מעל הבגדים והן תחתיהן (באופן שיראו הציציות).

המחמירים לעשות ב' נקבים בבגד יעשו זאת בטלית קטן וילבשוהו תחת הבגדים.


1) בנוסף לזה שעדיין קשה להגירסא שלנו. (אא"כ הבין הנ"ל שזוהי גם הכוונה בגירסתנו (אך א"כ מדוע בשביל להסביר זאת הוזקק להביא גירסא הנ"ל)).

2) ושמא הבין הנ"ל שהמדובר ("מתחת למדיו") הוא כטלית קטן נוספת (על הטלית שמעל בגדיו) ולכן אי"ז סתירה, אלא שא"כ קשה על מנהגנו (ורבים אחרים) ללכת בט"ק א' ותחת הבגדים.

3) להעיר מדברי אדמוה"ז בסידורו שלאחר שמביא בפשטות הדין שיש לעשות ב' נקבים (שלא כבשו"ע "והבא להחמיר") כתב "ואותם התוחבים אותם בכנפות טועים הם" ולא הזכיר כלל הדין ללבוש הט"ק מעל הבגדים (כבשו"ע) שמזה נראה שלהמנהג לעשות ב' נקבים אין לובשים הט"ק מעל הבגדים, אלא נזהרים שלא לתחוב הציציות בכנפות, כבפנים.