E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשנ"ט
רשימות
הערה ברשימה דחגה"ס
הת' מנחם מענדל גרינפלד
תות"ל
- 770
ברשימות שי"ל לחה"ס (חוב' קסה, ע' 12) וז"ל: "ובזה יומתק ג"כ [מארז"ל] באבות (פ"ה מ"ט) גלות בא לעולם על גילוי עריות עבודה זרה שפיכות דמים ושמיטת הארץ". עכלה"ק. ומבאר שם אשר זהו כנגד "כל הבחינות": כתר (ע"ז); קו הימין (ג"ע); קו השמאל (ש"ד); ומלכות (שמיטה) (להעיר שהכוונה כאן היא לסדר הספירות באופן זה: כתר; חכמה חסד נצח (חח"נ – קו הימין); בינה גבורה הוד (בג"ה – קו האמצעי); דעת תפארת יסוד (דת"י – קו השמאל); ומלכות. – ראה תו"א ביאור לד"ה מים רבים (יט, א). בד קודש בתחלתו. ועוד).

ויש להעיר אשר לפ"ז הי' צ"ל הסדר (כפי שהוא במשנה שלפנינו), קודם ע"ז שהוא כנגד כתר, ואח"כ ג"ע שהוא כנגד קו הימין. וא"כ מדוע שינה את הסדר. וצ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים