E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ פנחס - תשנ"ט
רשימות
נתינת מעות במוצ"ש [גליון]
הרב אלחנן לשס
משגיח בישיבה

בגליון יט [תשעז] כ' הרב י.ל.א. בנוגע להמבואר ברשימות שי"ל לקראת חג השבועות, שאדמו"ר מוהרש"ב לא הי' נותן מעות במוצ"ש ובפענוחים ציינו לשיחת ו' תשרי תשל"ט, והרב הנ"ל ציין ג"כ לשיחת י"ג ניסן תשמ"ג, ודייק דאין הכוונה להנהגת ר"י החסיד ממש, כ"א לשקו"ט בספרים אחרים ע"פ המבואר בצוואת ר"י החסיד, עכת"ד. אבל יש להעיר דמשמע אחרת משיחת ש"פ וישב תשי"ח (אות י"ז) דשם ג"כ מובא סיפור זה - דאדמו"ר מוהרש"ב לא הי' נותן מעות במוצ"ש, והי' מצווה להרבנית ליקח מעותיה ביום ועש"ק - וממשיך שם:

"...הגם אז גוף הנהגה זו האט א מקור אין הנהגת ר"י החסיד... וועלן זיין אזוינע וואס וועלן אנכאפן אין די הנהגה פון ר"י החסיד... דאס זאל זיין די איינציע זאך וואס ער איז עובר אף הנהגות ר"י החסיד..."

ולכאורה, מאד קשה להעמיס שבכל פעמים אלו באמת לא הזכיר "הנהגות ר"י החסיד," כ"א אחרת. ובפרט שמזכיר בסוף שזו (נתינת צדקה במוצ"ש) יהי' ה"דבר יחידי" שעושים היפך הנהגת ר"י החסיד, דמשמע דזו היה הנהגתו בפועל. ואין להביא סימוכין לסיפור הנ"ל ע"פ הא דאיתא בספר חסידים לר' יהודה החסיד אות קכ"א, דנאמר שם: "שנו חכמים העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי י"ט ובמוצאי שבתות ובמוצאי יו"ט... ובכל מקום שיש נדנוד עבורה... אינם רואים סימן ברכה לעולם," ע"כ. כי, כפשוט, הרי כלל ערבי שבתות ג"כ, וכאמור הי' אדמו"ר מוהרש"ב מצווה להרבנית ליקח מעותיה ביום ו' ערב שבת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות