E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תבוא - ח"י אלול - תשנ"ט
לקוטי שיחות
ב' גדרים באיסור לא תחסום
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ר"מ בישיבה

בלקו"ש ח"ד פ' תצא מביא ההלכה שבסיום שו"ע אדה"ז וז"ל: פרות המהלכות על התבואה לפי שירט להם הדרך אינו עובר על לא תחסום אם חסמן אעפ"י שהתבואה נידושה מאלי' דרך הילוכן עלי', הואיל ואינו מתכוין להעבירן שם בשביל כך, וכן כל כיוצא בזה עכ"ל, ומקשה דלמה אין כאן החסרון דפסיק רישא דאפילו באינו מתכוון אסור? ומבאר שהכלל דפסיק רישא הוא רק אם הפעולה מכריח האיסור עצמו, כמו בגרירת שולחן ע"ג קרקע בשבת דפעולת הגרירה מכריח עשיית חריץ, ועשיית החריץ זהו האיסור עצמו, משא"כ הכא פעולת ההליכה מכריח רק הדישה אבל לא החסימה וה"ז פסיק רישא בהדישה והדישה עצמה מותרת, כי האיסור הוא חסימה בעת הדישה ולא גוף הדישה וא"כ בכה"ג לא שייך החסרון דפסיק רישא עיי"ש ובהערה 34, וממשיך לבאר עפי"ז שההיתר בדין זה הוא רק אם התחיל לדוש בהיתר ואח"כ חוסם, דאז הוה החסימה האיסור, אבל אם חסמה מבחוץ ואח"כ רוצה להלוך ע"ג התבואה, דאז יש האיסור דלא תדוש בחסימה, ונמצא שהאיסור אז הוא בהדישה עצמה, וכיון שבהדישה הוא פסיק רישא כנ"ל, לכן שם אסור עיי"ש.

ויוצא מזה דסב"ל להרבי שבאיסור לא תחסום וגו' ישנם ב' סוגי איסור, דאם חוסם בעת הדישה עובר על לא תחסום, ואם חסם לפני הדישה ואח"כ דש עובר על לא תדוש בחסימה.

שיטת הרמב"ם והתוס'

ויש להעיר בזה במ"ש באחרונים בכ"מ (וראה בס' עמוד הימיני סי' נ"ב) להוכיח דשיטת התוס' שגדר האיסור לעולם הוא "דישה בחסימה" שהרי כתבו (ב"מ צ,ב, בד"ה ריו"ח) לגבי חסמה בקול: דבדיבורא קעביד מעשה שהולכת ודשה בלא אכילה" ולכאורה מנא להו להתוס' דע"י דיבורו הולכת ודשה, הרי בפשטות הגמ' משמע שרק החסימה הוא בקול, דע"י דיבורו אינה אוכלת אבל הדישה הוא ע"י מעשה ממש? ומוכח מזה דסב"ל להתוס' דגדר האיסור הוא דישה בחסימה, ולוקה על הדישה בחסימה, ולכן עכצ"ל דריו"ח מיירי שהדישה הוא בקול, וסב"ל דעקימת פיו הוה מעשה ולוקה על הדישה, וכ"כ בתוס' שאנץ שם (מובא בשטמ"ק) וז"ל: חסמה בקול הו"ל למנקט דש בשעת חסימה בקול אלא שם המצוה נקט דכתיב לא תחסום עכ"ל.

אבל הרמב"ם (הל' שכירות פי"ג ה"ב) כתב וז"ל: אחד החוסם אותה בשעת מלאכה ואחד החוסם אותה מקודם ועשה בה מלאכה והיא חסומה, אפילו חסמה בקול לוקה, עכ"ל. הרי משמע מדבריו דרק אם הוא עצמו חסמו מקודם ואח"כ דש חייב, אבל אם חסמו אחר ואח"כ דש הוא אינו לוקה, ואי נימא שהאיסור הוא דישה בחסימה למה אינו לוקה כשחסמו אחר, וביאר בזה באבן האזל שם ובהשמטות שם פה,ב, דשיטת הרמב"ם היא שהאיסור הוא רק בחסימה [ולכן רק כשחסם הוא לוקה] והא דאמרינן בגמ' "לא תדוש בחסימה" הפירוש הוא דהדישה שאח"כ הופכת החסימה שמקודם למעשה איסור עיי"ש בארוכה דשקו"ט בזה מכ"מ בהסוגיא, וזהו גם הטעם שהרמב"ם לא פירש כנ"ל כוונת הגמ' שהדישה הוא בקול אלא שהחסימה הוא בקול, כיון דהחסימה זהו גדר האיסור. (משא"כ התוס' סב"ל בהדיא שהאיסור הוא אפילו אם לא חסם הוא, ולכן הקשו שם בד"ה ישב לה קוץ במילא דלמה לא יעבור על לא תדוש בחסימה אף כשנחסם בדרך ממילא? ותירצו דדילמא הוה כחלתה עיי"ש, הרי מוכח מזה דסב"ל דלולי הסברא דחלתה, לא בעינן שיחסום הוא, וי"ל כנ"ל משום דסב"ל שהאיסור הוא דישה בחסימה).

דלפי"ז יוצא דליכא ב' גדרים בהאיסור דאם חוסם בשעת דישה עובר על לא תחסום, ואם חסם ואח"כ דש עובר על הדישה, כי לפי התוס' וכו' לעולם עובר על הדישה, ולפי הרמב"ם האיסור לעולם הוא החסימה.

ביאור בשיטת רש"י

והנה רש"י שם כתב (בד"ה וכן המזווג) דהחוסם פי פרה ולא דש אינו לוקה, אבל הדש לוקה אעפ"י שלא חסם דלא תדוש בחסימה אמר רחמנא עיי"ש, וזהו כשיטת התוס' כנ"ל דאפילו אם חסם אחר ודש הוא לוקה ולא כשיטת הרמב"ם, ולכאורה משמע מזה דסב"ל שהאיסור הוא רק בדישה בחסימה ולכן לא איכפת לן שהוא עצמו לא חסם וכפי שנתבאר בשיטת התוס'.

אבל בד"ה חסמה בקול פירש"י בהדיא דע"י שהי' גוער בה מנעה מלאכול, ולא פירש כהתוס' שאנץ ותוס' דדשה בחסימה ע"י קול, ולפי"ז תמוה דאפילו אי נימא דעקימת שפתיו לא הוה מעשה (כריש לקיש שם) למה לא ילקה דמה איכפת לן דליכא מעשה בחסימה הרי יש מעשה בהדישה, וכנ"ל דרש"י סב"ל בהדיא דהדש לוקה אף כשחסמו אחר, וא"כ מה איכפת לן אם החסימה הוא ע"י קול?

ותירץ בס' דרכי דוד שם, דסב"ל לרש"י בחסמה בקול דלא שייך שיעבור שם על לא תדוש בחסימה כיון דע"י קול ליכא סיבה במציאות כמו בשאר האופנים שם שהבהמה חסומה ואינה יכולה לאכול, אלא שכשהיא רוצה לאכול גוער בה ולפועל הרי הוא מונעה מלאכול, זה לא מקרי שהבהמה חסומה, ושייך רק שיעבור עי"ז על לא תחסום שלפועל הרי הוא מונע אותה מלאכול, ובאופן זה שייך שילקה רק על החסימה בלבד, ובזה פליגי אם עקימת שפתיו הוה מעשה או לא, אבל אם הבהמה חסומה במציאות אפילו אם אחר חסמה והוא דש בלבד ה"ה לוקה על הדישה דלא תדוש בחסימה עיי"ש, וסב"ל לרש"י שישנם ב' גדרים באיסור זה, או לא תדוש בחסימה [וזהו אפילו אם חסם אחר], או דלוקה על החסימה בלבד, [כגון כשהבהמה אינה חסומה במציאות אלא הוא מונעה בפועל מלאכול] עיי"ש, וזהו ע"ד שנתבאר בהשיחה.

ואכתי יל"ע דבשלמא באופן שהבהמה אינה חסומה במציאות שייך שפיר לומר שאינו לוקה על הדישה כיון שהבהמה אינה חסומה, אבל בנדון של השיחה שהתחיל לדוש ואח"כ חוסם וממשיך לדוש למה לא נימא שיש אז איסור גם בגוף הדישה שהרי מעכשיו הוא דש בחסימה, וא"כ גם באופן כזה נימא דהוה פסיק רישא כיון שההליכה מחייב הדישה ומעכשיו יש איסור בגוף הדישה?

ועי' בס' שיעורי ר' אלחנן (ב"מ סי' י"ט) שהקשה קושיא הנ"ל על רש"י דמה איכפת לן אם לא חסם במעשה הרי סו"ס עושה מעשה בדישה ומאי שנא אם חסמה אחר שכתב רש"י שהוא חייב?

ותירץ דבאמת מיירי שאחר דש והוא רק חוסם בקול, והא דאמרינן דהחוסם אינו לוקה אלא הדש, זהו רק אם חסמה קודם הדישה, אבל אם חסמה בשעת הדישה לוקה גם החוסם דכי היכא דאמרינן לא תדוש בחסימה ה"נ אמרינן לא תחסום בעת דישה, וזהו המחלוקת בחסמה בקול אם הוה מעשה ולוקה או לא עיי"ש שהביא דוגמאות לזה, וראה גם קובץ שמועות ב"מ אות ל"ג בזה, דלדבריו יוצא ג"כ שישנם ב' אופנים בהאיסור דאם דש בפרה חסומה לוקה על הדישה, ואם חוסם בעת הדישה אפילו אם לא דש לוקה על החסימה, ועי' בתוס' רי"ד כאן (בד"ה מהו) שכתב וז"ל: שבשני ענינין מתחייב בין אם יחסום אחר והוא דש בה דלא תדוש בחסימה אמרה תורה, ובין אם חסם הוא ואחר דש בה חייב משום שחסמה כדילפינן לקמן מחסמה בקול ואעפ"י שלא הי' דש בה עכ"ל, ואולי כוונתו כמ"ש בשיעורי ר' אלחנן דהא דאמרינן דהחוסם פטור זהו רק אם הוא לפני הדישה, אבל אם הוא בעת הדישה חייב, (וראה בהערה 30 בתוס' רי"ד הנמ"ח).

ולפי"ז אפ"ל דסב"ל להרבי ג"כ בגדר האיסור שכן הוא משמעות הדרשה דאם חסם בחוץ ואח"כ דש עובר על הדישה דלא תדוש בחסימה, ואם התחיל לדוש ואח"כ חסם עובר רק על לא תחסום בעת הדישה ולא על גוף הדישה, ולפי"ז נצטרך לומר דאם התחיל לדוש ובא אחר וחסם החוסם לוקה על לא תחסום בעת הדישה, אבל הדש אינו עובר, ויל"ע בזה.

בגדר האיסור דפסיק רישא

ב) ובכללות היסוד שבהשיחה דהאיסור דפסיק רישא הוא רק כשפעולתו מכריח האיסור עצמו משא"כ הכא דההליכה מכריח הדישה ולא החסימה, הנה בהערה 34 כתב טעם בזה: וזלה"ק: א) כוונה פעולת אחת די שנאמר החידוש שנמשכת על פעולה ב' (באם זהו פסיק רישא) - בהנוגע לעצמה, אבל לא בהנוגע לענין ג' וע"ד החילוק דכח וכח כחו עכלה"ק.

ויש להעיר בזה במ"ש בקובץ שיעורים כתובות אות י' שיש לפרש הענין דפסיק רישא בב' אופנים: א) דכיון דהוה פסיק רישא הרי זה חשיב שמתכוון גם להמלאכה, כגון בגורר אדם שלחן וכו' דאם הוה פסיק רישא דבודאי יעשה חריץ דהוה מלאכת חורש, נמצא דבמעשה הגרירה מתכוון גם לחריץ ולכן חייב לר"ש. ב) דבאמת אין כוונתו לעשות חריץ וכוונתו רק למעשה גרירה בלבד, אלא דכיון דהוה פסיק רישא דבודאי יעשה חריץ, נמצא דמלאכת חרישה נכלל בדרך ממילא במעשה הגרירה וה"ז גם מעשה של חרישה, דלאופן זה אי"צ כוונה פרטית על חרישה וכו' אלא צריך כוונה על המעשה, וכיון שמעשה זו כולל בתוכו מלאכת חרישה חייב דהוה דבר המתכוון, משא"כ אם אינו פסיק רישא ודאי לא שייך לומר שבמעשה דגרירה נכלל מלאכת חרישה, ועיי"ש שמבאר בזה הפלוגתא בפסיק רישא דלא ניחא ליה אם אסור או לא, דאם האיסור הוא משום דנחשב למתכוון להמלאכה הנה באופן דלא ניחא ליה לא שייך האיסור, אבל אם הוא מצד עצם המעשה ולא בעינן ניחותא על המלאכה ה"ז אסור גם בדלא ניחא ליה, ומבאר בזה גם פלוגתת רש"י ותוס' בכריתות כ,ב, בפסיק רישא דלא ידע כלל שעושה גם מלאכה אחרת, ואכמ"ל.

ולכאורה לפי השיחה משמע כאופן הא', דפסיק רישא הוא דחשיב שמתכוון גם להמלאכה, ובמילא זה אמרינן רק כשענין הב' הוא האיסור ונמצא שיש לו ניחותא וכוונה על האיסור, אבל לא אמרינן שנמשך גם לענין ג' דהוה שיש לו ניחותא וכוונה על האיסור דחסימה, אבל לאופן הב' שהפירוש דפסיק רישא הוא שכשהוא מעביר הפרות על השדה ה"ז מעשה של דישה כנ"ל כיון שזה נכלל בההעברה, לכאורה גם בזה צ"ל אסור דכיון דזהו מעשה דישה והוא חוסם בדישה, ויל"ע עוד.