E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהר - פסח שני - תש"ס
אגרות קודש
שמו של ר' שמעון בש"ס
הרב שמואל הלוי הבר
תושב השכונה

- חידוש ה'לקוטי תורה' -

חידוש גדול יש בלקוטי תורה לאדמוה"ז פרשת אחרי דף כח, א וז"ל:

"וכל עסק רשב"י היה בנגלה כ"ד קושיות וכ"ד פירוקים וגם בכל פרק מפרקי המסכתות שבש"ס נזכר ר"ש ואפילו בכלים ובנגעין ובעוקצין" ע"כ.

ועיין שם בהערות וציונים שמביא ממכתב כ"ק אדמו"ר זי"ע (נדפס בלקוטי שיחות חי"ב ע' 194) וזלה"ק:

"לכאורה כמה פרקים ישנם שלא נזכר בהם - אלא הכוונה לאו דווקא במשנה כ"א גם בתוספתא וגמרא.

"ומה שלא נזכר ר"ש בכל פרק שבמס' תמיד מדות קנים, אין למדים מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בהם חוץ. ואם יחסרון מפרקי הש"ס פרקים אחדים - בכ"ז ראית הלקו"ת חזקה היא.

"ועוד: בלקו"ת מדבר עד"ז שעסק רשב"י בנגלה בקושיות ופירוקים כו' ומס' הנ"ל אין ענינם הלכות, כי אם מדות בנ"א וכיו"ב, שלכן לכמה מפרשים אין אבות נכנסת במנין סמ"ך מסכתות הש"ס. וכן תמיד ומדות אינם אלא סיפור כו' וכמ"ש בהקדמת פיה"מ. (ועפי"ז מתורץ ג"כ שלא יחלוק הסמ"ג שמונה ס"ג מס' על שהש"ר (ו. ט.) שמונה ס' מסכתות של הלכות).

"ומה שמוסיף שנזכר ר"ש ואפילו "בכלים ובנגעים ועוקצין" - במה נשתנו מס' אלו אשר, לכאורה, בהם לא צ"ל נזכר ר"ש, ומחדש דאפילו בהם נזכר.

"יש לומר דהחידוש בכלים הוא, כי היא כבר היתה סדורה מקודם לזמן ר' יוסי בן דורו של ר' שמעון, וכדמוכח מדברי ר"י (מס' כלים): אשריך כלים כו'.

"ונגעים (והראשון דל' המורגל בש"ס "נגעים ואהלות" נקט. וגם לאהלות כוונתו, ואטו כי רוכלא ליזל וליחשוב) - שהוא לימוד קשה ביותר. וכדמשמע בב"מ (נט, א). ועייג"כ חגיגה (יא, א. יד, א) סנהדרין (פז, א).

"ועוקצין - מסכת שלימודה אינו מצוי. וכדמשמע בהוריות (יג, ב) ועייג"כ ברכות (כ, א) ועצ"ע בכ"ז". עכלה"ק.

והנה מ"ש "ומה שלא נזכר בכל פרק שבמס' תמיד מדות קנים" צע"ק דנראה כאילו רק בכמה פרקים ממסכתות אלו לא מוזכר שמו, והרי במסכתות אלו לא מוזכר כלל שמו בשום פרק. (אם לא שנאמר ש"כל פרק" הכוונה "שום פרק" ודוחק).

עוד צע"ק דמלשון זה נראה כאילו במסכתות אחרות נמצא ממש בכל פרק והרי לפועל חסרים כמה וכמה פרקים בהרבה מסכתות כדלהלן.

עוד צע"ק איך אמר "פרקים אחדים" כאשר לכאורה חסרים כמה עשיריות פרקים, וברוב המסכתות כדלהלן.

עוד צע"ק בלשון אדמוה"ז "ואפילו בכלים ובנגעין ובעוקצין", והרי בכלים ובנגעים יש כמה וכמה פרקים שלא מוזכר ר' שמעון.

לאחר שעברתי בסיוע הקומפיוטור על כל המשניות התוספתא והגמרא, ולאחר שהוספתי גם מהירושלמי, הנה עדיין חסרים לי קרוב לששים פרקים מכמה וכמה מסכתות (מלבד שלשת המסכתות תמיד מדות קנים הנ"ל) שלא נזכר בהם שמו של ר' שמעון וארשמם (את החסרים) עפ"י הסדר:

פאה - פ"ב

כלאים - פ"ו, פ"ח, פ"ט

שביעית - פ"י

מעשרות - פ"ד

חלה - פ"ג, פ"ד

ערלה - פ"ג

תמיד - כל המסכתא

מדות - כל המסכתא

קנים - כל המסכתא

כלים - פ"ח, פ"י, פי"ט, פכ"א, פכ"ט

אהלות - פ"א, פ"ו, פי"ב, פי"ד

נגעים - פ"א, פ"ג

פרה - פ"ח

טהרות - פ"ב

מקוואות - פ"ד, פ"ז, פ"ט

טבול יום - פ"א

ידים - פ"א, פ"ד

ראש השנה - פ"ג

תענית - פ"ג

מו"ק - פ"ב

שקלים - פ"ה, פ"ו

יבמות - פט"ז

כתובות - פ"ב, פי"ג

נדרים - פ"ג, פ"ד, פ"ה, פ"ח, פ"י

סוטה - פ"ד, פ"ה

גיטין - פ"ח

ב"ק - ב"ק

ב"מ - פ"ח

אבות - פ"א, פ"ה

עדיות - פ"ג, פ"ז

זבחים - פ"ג

מנחות - פ"ב

ערכין - פ"א, פ"ו

מעילה - פ"ו

נדה - פ"ח

עפ"י מה שכ' אדמו"ר בביאור הדברים מדוע תמיד וכיו"ב לא נחשב כאן, הנה גם מסכת אבות תרד מה"ט כפשוט, וכמו כן יש לומר שקלים פ"ה כי אין שם מחלוקת כלל וכן עדיות פ"ז ואהלות פ"א.

ואולי יעיינו חכמים ונבונים ויבארו יותר ויורידו המספר לאחדים ממש.

כי לשון אדמו"ר וודאי מדוקדק מה שכ' "ואם יחסרון מפרקי הש"ס פרקים אחדים, בכל זאת ראית הלקו"ת חזקה היא". אלא שבכל זאת מסיים אדמו"ר וכ' - "ועדיין צ"ע בכ"ז".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח