E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מקץ - זאת חנוכה - תשס"א
לקוטי שיחות
עבודת הבע"ת - יראה? [גליון]
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בגליון העבר (תתח) מתרץ הת' דב קוק שי' על מה שהקשיתי איך מציין בלקו"ש ח"י בשיחה ב' לפ' תולדות בהע' 27 על החידוש שהבע"ת פועל בעבודתו - שמהפך את הזדונות לזכיות - למה שאמרו דהכל ביד"ש חוץ מיר"ש ועבודת הבע"ת הוא בעיקר בקו היראה, והרי הענין דזדונות נהפכים לזכיות שייך דוקא לאהבה ולא ליראה?

וע"ז מתרץ הת' הנ"ל דהערה 27 לא קאי על הענין דהפיכת הזדונות לזכיות אלא על "מה שדבר קודם שהעבודה של בע"ת היא בכוח עצמו, וע"ז מביא הרבי מ"יראת שמים" ואומר שהעבודה של בע"ת היא בקו היראה (ואינו אומר דהעבודה של בע"ת היא ביראה - כ"א בקו היראה) והרי ידוע החילוק בין אהבה ליראה - שאהבה ענינה מלמעלמ"ט ויראה מלמטלמ"ע עבודה בכוח עצמו".

ורציתי להעיר דאכן כשכתבתי את ההע' לקובץ דש"פ תולדות (תתז) חשבתי האם צריך באווארענען למה א"א כלל לתרץ משהו בסגנון תי' של הת' הנ"ל, אך כדי לקצר סמכתי שבאם מישהו ירצה לתרץ הרי בודאי יעיין בגוף השיחה, ויראה מיד איך שאין שייך לתרץ כן בשיחה זו (או שעכ"פ א' מחברי המערכת יעיר את תשומת לבו) וכנראה שקצרתי במקום שאמרו להאריך.

דהנה ראשית כל כשמעיינים בגוף השיחה רואים מיד איך שהע' 27 הנ"ל נמצאת על התיבות "מברר ומעלה גם את הזדונות עד שנעשו זכיות" ולא על התיבות "בכח עצמו" שהופיעו שם לפנ"ז, שע"ז יש הערה אחרת.

ועוד והוא העיקר דכל הביאור שם בסעיף בהחי' בין צדיקים לבע"ת הוא לא רק כפי שמבואר בכ"מ שבצדיקים העבודה היא ע"פ הגילוים דלמע' והבע"ת עובד בכח עצמו, אלא שצדיק הוא "בור סוד שאינו מאבד טיפה" ובע"ת הוא כמעין המתגבר" שהוא פועל חידוש "להפוך הענינים שיהיו לא כפי שנתנו מלמעלה", ותיכף בתחילת הביאור אומר שהבע"ת עבודתו היא "שמהפך את הזדונות לזכיות" משום שהענינים כפי שהם מלמע' "א"א לברר ולהעלות את הדברים שהן מגקה"ט לגמרי כ"א לדחותם בדרך דחי' - אבל ע"י העבודה בכח עצמו דתשובה מברר ומעלה גם את הזדונות עד שנעשו זכיות".

וע"ז בא הערה 27 "ויומתק עפ"י מרז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - ועבודת בע"ת היא בעיקר בקו היראה".

וא"כ איך אפשר לומר - אפי' בדוחק - דכל ההערה אינה שייכת לא לתוכן כל הסעיף ולא להתיבות שעליהם נדפסה ההערה אלא ע"ז שבתוך הדברים הופיעו גם התיבות "בכח עצמו" ואף שכן מדבר ע"ז ש"בכח עצמו" הוא פועל הפיכת הזדונות לזכיות, וזה הרי בא דוקא ע"י אהבה ולא ע"י יראה, הנה לא ע"ז קאי ההערה אלא על מה שבכלל אומרים בנוגע לענינים אחרים בנוגע לבע"ת שהוא עובד "בכח עצמו" וע"ז קאי ה"ויומתק"?! ומהו כ"כ "ויומתק"?! אתמהה [וכמו"כ לא זכיתי להבין מה נתכוין להדגיש הת' הנ"ל בנוגע ליראה, וקו היראה?]

ואף שמצוה ליישב וכו' וגם ידועים דברי החת"ס ש"רוב הדוחקים אמת" וכו', אבל עדיין לפענ"ד יש הגבלות במדת הדוחק וכו' וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות