E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אדר - ש"פ תרומה - תשס"א
רשימות
מצות "ידיעת התורה" ומצות "והגית" [גליון]
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

בגליון העבר [תתיב - ע' 66] העיר הרב מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א [בהא דמבואר מדברי אדמה"ז שישנם ב' מצות: א- ידיעת התורה, ב- מצות והגית בו, ובא"ד העיר] על דברי רבינו ב'מ"מ הגהות והערות קצרות לסש"ב' בביאור אדמה"ז בתניא פ"ה "וזאת מעלה יתירה ונפלאה ... במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצות מעשיות, ואפי' על מצות התלויות בדיבור, ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדיבור", דהעיר ע"ז הרבי ברשימות שם "...דיש מצות ידיעה"ת ומצות והגית בו. וגם במצות והגית יש חלק ההשגה. ואולי זהו רמז שכתב ג"כ והשגתה היינו חלק המחשבה שבוהגית", דיש להתאים זה עם המבואר בס' 'חידושים וביאורים על הש"ס' ע' קלז הע' 21 וספר המאמרים מלוקט ח"א ע' ריא הע' 55: "...גם בנוגע למצות ת"ת מדייק אדמה"ז ש"אינו יוצא י"ח מצות ולמדתם אותם שהיא כמ"ש לא ימוש גו' מפיך", משא"כ מצות "והגית" שלאח"ז י"ל שיוצא גם בלימוד זה",

והעיר הרב הנ"ל דלכאו' נראים הדברים כסותרים - דברשימות מבואר שמצות ת"ת שבדיבור (דבתניא פ"ה) הכוונה למצות והגית בו, ובמאמרים וחידושים בש"ס נמצא דחיוב הדיבור בת"ת הוא תנאי במצות "ולמדתם" ואינו שייך למצות והגית שמקיים גם בהרהור ומחשבה. ע"כ. ועד"ז התלבט הרב הנ"ל בספרו היקר (שי"ל לאחרונה) על הלכות ת"ת ח"ב פ"ב סי"ב ג10/.

אבל לכאורה הוא פשוט (וכפי שרמז שם בתו"ד): במאמרים מלוקטים לא כתב הרבי שדיבור "אינו שייך" לוהגית, אלא שאינו יוצא מצות "ולמדתם ... לא ימוש מפיך...", אבל בוודאי שבלומדו תורה בדיבור מקיים מצות והגית, אלא שאי"ז תנאי שיהיה דווקא בדיבור. והוא בהתאם עם המבואר ברשימות ובעוד המ"מ ממאמרי אדמה"ז תקס"ז ע' שע, שהדיבור בתורה שייך לוהגית כיון שבכשמדבר מקיים בפשטות ה"והגית" (אלא שאין זה תנאי ב"והגית"). וזהו ברור בכוונת רבינו ברשימות: שבמצות "והגית" יש חלק ההשגה (וזהו כוונת אדמה"ז בתניא "והשגתה" בתור מצות ת"ת שבמחשבה, ה"חלק המחשבה שבוהגית"); וביחד עם זה ישנו "ת"ת שבדיבור" שהוא חלק הדיבור שבהוגית, שכשמדבר מקיים והגית [-ובפרט ע"פ המבואר בדא"ח דהגיון שייך לענין מקור ומוציא דדיבור], אלא שאין זה תנאי בקיום החיוב*.


*) לכאורה אין זה פשוט כ"כ, שהרי מובן דכשם שמצות "והגית" מקיימים (גם) על ידי הדבור בדברי תורה, כנ"ל, כמו כן ממש אפשר לקיים ג"כ מצות "ידיעת התורה" על ידי לימוד ההלכות בטעמיהן בדבור, ואדרבה, והאם בשביל זה יוגדר גם מצות ידיעת התורה כ"מצות תלמוד תורה שבדבור"? ועל-כרחך שהכוונה ב"מצות תלמוד תורה שבדבור" הוא לאופן לימוד כזה בלבד שיש בו ענין מיוחד שצ"ל על ידי דבור, שלכן זהו גדרה - "ת"ת שבדבור";

- ואילו מדברי רבינו ב'חידושים וביאורים בש"ס' (ראה שם גם בפנים השיחה) ובסה"מ מלוקט משמע, שרק לענין מצות "ולמדתם ... לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" יש ענין שהלימוד יהי' ע"י דבור דוקא, אמנם לענין מצות "והגית", הנה הגם שכמובן יוצא הוא י"ח גם על ידי הדבור בה, אמנם מ"מ משמע שם שאין צורך כלל - וכן אין בזה שום ענין - שיהי' בדבור, שכן לענין מצות "והגית" יוצא י"ח בשלימותה (בפשטות) גם אם הוא לומד בהרהור ומחשבה. וע"ד מ"ש בסה"מ מלוקט שם, שענין זה שצ"ל בדבור דוקא הוא "לא לעצם הענין דלימוד התורה" - כיון שעיקר ענינה הוא ההבנה והשגה דוקא, ולענין זה אין נפ"מ באם זה ע"י דבור או ע"י מחשבה.

וא"כ שוב יש להתאים ביאור הנ"ל שברשימות, ש"מצות תלמוד תורה שבדבור" - הכוונה למצות "והגית", כשכלל - לפי המשמע ממקומות הנ"ל - אין ענין שמצוה זו תהי' על ידי דבור. ומהו א"כ הקשר המיוחד כ"כ בין מצוה זו לענין הדבור עד שגדרה של מצוה זו הוא "ת"ת שבדבור"? - המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות