E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ צו - שבת הגדול - תשס"א
הלכה ומנהג
ביאור שיטת אדה"זבטעם דבהיתרא בלע מהני הגעלה
הרב אברהם הרץ
ר"מ בישיבה

הנה באיסור שנבלע בכלי ע"י חום האש בלא רוטב צריך להכשירו ע"י האור, דכתשמישו כך הכשרו, כדכתיב "כל אשר יבא באש תעבירו באש". והיכי דבלע היתרא ואח"כ נאסר, כגון קדשים שנעשה נותר, אזי מהני הגעלה ברותחין אף שבליעתו הי' ע"י האש כמבואר בע"ז עו, א "התם היתרא בלע הכא איסורא בלע".

והנה נחלקו הראשונים אי מהני הגעלה בבלע היתרא רק קודם שנעשה איסור נותר או שאפילו לאחר שנעשה האיסור נותר מהני הגעלה כיון דבליעתו הי' בהיתר.

ויש שכתבו דתלוי בפלוגתת הראשונים בהא דכתיב "ומורק ושוטף במים", דיש מצוה בקדשים לעשות מריקה ושטיפה במים - אם מצוותו היא קודם שנעשה איסור נותר או מצותו היא לאחר האיסור, דפליגי הרמב"ם ותוס' בזה, דלשי' התוס' (זבחים צז, א) שהוא לאחר שנעשה נותר, מוכרח דהיתרא בלע היא על שעת הבליעה אע"פ שבשעת ההגעלה הי' נותר, אבל לשיטת הרמב"ם דמצותו היא קודם שנעשה נותר, יש לומר דהיתרא בלע מהני רק אם בשעת ההגעלה היא עדיין היתר (רש"ש ע"ז שם)

והנה בשו"ע אדה"ז סי' תנא סעי' כה וכן כתב בהגהה סעי' יג שם, דהיכי דבלע בשר ואח"כ בלע חלב ע"י חום האש מהני הגעלה, אע"פ שבשעת ההגעלה יש כאן איסור דבב"ח מ"מ כיון דבשעת הבליעה הי' היתרא יש כאן הדין דהיתרא בלע.

וכן מבואר בפירש"י שם ד"ה לעולם וז"ל "משום דבקדשים היתרא בלע וכו' לא חמיר איסורו שכשנעשה נותר לא הוי איסורא בעיני', שבתוך דופני הכלי הי' בלוע ומעולם לא הוכר איסורו". עכ"ל. ומפשטות לשונו משמע דאף לאחר שנעשה נותר מהני הגעלה. וצ"ב הטעם בזה דלכאורה כיון דכבר נעשה האיסור, מאי שנא מאיסורא בלע דלא מהני הגעלה.

דבשלמא אם עשה ההגעלה קודם שנעשה האיסור, אע"פ שההגעלה אינו מוציא כל הטעם שנבלע ע"י האש, מ"מ מכיון שרק טעם קלוש נשאר אחר ההגעלה לא חל איסור נותר ובב"ח על טעם קלוש זה, ולא דמי לאיסורא בלע שעדיין יש בליעת איסור בכלי, אבל לפי שיטת רש"י ואדה"ז ועוד צריך לבאר מהו הטעם דמהני הגעלה לאחר שנעשה האיסור נותר וכיו"ב, הרי עכשיו בא להגעיל בליעת איסור וע"י הגעלה אינו יוצא כל הבליעת איסור שבכלי - ויצטרך ליבון כמו באיסורא בלע.

ויש שכתבו דגזה"כ דבבלע היתרא מהני הגעלה [דקרא ומורק ושוטף במים איירי בהיתרא בלע].

והנה בהגהה בשו"ע אדה"ז שם כתב לבאר הטעם בזה וז"ל בא"ד "מ"מ אותו מועט טעם בשר הבלוע מאד בתוכם עד שאינו נפלט מהם ע"י האור (ר"ן) קלוש הוא מאד ואינו כדאי שיחול עליו שם חדש דהיינו שם בשר בחלב, לפיכך די להם בהגעלה כדי להפליט מהם עיקר טעם הבשר עם עיקר טעם החלב שהן איסורין מחמת שהן כדאי להקרא עליהם שם בשר בחלב, וכן נפלטין ע"י הגעלה לפי שאינן בלועים מאד, ומותר טעם הבשר עם מותר טעם החלב שהן בלועין מאד הרי הן קלושין מאד ואינן כדאי להיות נקרא עליהם שם בשר בחלב, כיון שטעם הבשר הי' קלוש מאד קודם שנבלע בו החלב אין שם חדש יכול לחול על טעם קלוש הזה".

ותוכן הביאור הוא דאע"פ שנעשה איסור קודם הגעלה מ"מ שם בב"ח חל רק על הבליעה שיוצא ע"י הגעלה, אבל הבליעה שנשאר בכלי היא טעם קלוש, ולא חל על בליעה זו שם בב"ח. ולא דמי לאיסורו בלע שכל הבליעה בכלי הי' איסור, וזהו כוונת רש"י שם ע"ז, וראה בחי' הריטב"א שמפרש כן דעת רש"י בשם הרמב"ן, עי"ש.

והנה בחמץ קודם הפסח יש שכתבו דכיון דעכשיו היא היתרא מהני הגעלה כמו בקדשים, ויש שכתבו דדמי לאיסורא בלע ובעי ליבון, וכן פסק המחבר סי' תנא, וכן פסק אדה"ז שם [רק היכי דיש צד אחר להקל יש לצרף דעת האומרים דמהני הגעלה].

וצ"ב מאי שנא מבליעת קדשים ובב"ח, ובפרט לפי הטעם בשיטת הסוברים דאף אחרי שנעשית איסור מהני הגעלה משום דגזה"כ דבבליעת היתר מהני הגעלה, א"כ חמץ קודם הפסח הוי היתרא ומדוע בעי ליבון.

והנה אדה"ז בהגה"ה שם מבאר לפי הנ"ל דלא דמי חמץ לבב"ח, דהתם צריך שיחול שם חדש אחר שנבלע בכלי ועל טעם הקלוש בבליעה הפנימית לא חל ע"ז שם בב"ח, אבל חמץ כיון שבשעת בליעתו הי' שם חמץ רק עדיין לא הגיע האיסור - "וכשמגיע פסח ממילא נאסר טעם קלוש הזה שבתוכם כיון שכבר נקרא עליו שם חמץ משעה שנפלט ונתפרש ממשות החמץ שנצלה עליהם".

דהיינו שכל הבליעה בכלי הוי חמץ, כיון שממשות החמץ שנצלה עליהם נבלע בכלי, והאיסור ממילא חל על חמץ בפסח שכולל גם הבליעה הפנימית, ולא דמי לבב"ח ונותר שצריך שיחול אח"כ שם חדש על הבליעה הפנימית, ועד"ז מבואר בריטב"א שם.

והנה בסי' תנב פסק המחבר דקודם הפסח קודם שעה חמישית יכול להגעיל כלים בני יומו אע"פ שאין שישים, ולא נאסר הכלי מחמת החמץ שנפלט במים ע"י הרותחין וחוזר ונבלע בכלי, דהוי ג' נ"ט בר נ"ט דהיתרא [דנותן טעם שבכלי שאח"כ נותן טעם במים וחזר ונותן טעם בכלי ושוב אינו נאסר כשמגיע פסח].

והקשו בזה (ראה פר"ח סי' תנב וביאור הגר"א שם סק"א, ובביאור הלכה שם) - דלשיטת המחבר (סי' תנא) דבעי ליבון בחמץ דחשיב כאיסורא בלע דממילא נאסר הבליעה הפנימית, א"כ מדוע הכא פסק דהוי ג' נ"ט בר נ"ט דהיתרא, הרי באיסורים אין חילוק בין ב' ניתן טעם לג' [וראה במ"א שם סק"א ובחק יעקב שם אבל הטעם אינו מבואר שם].

והנה לשיטת אדה"ז בביאור הטעם דבחמץ לא מהני הגעלה, דאף דהיתרא בלע מ"מ הבליעה הי' חמץ משעה שנבלע בכלי, ולא דמי להיתרא בלע שנעשה אח"כ שם חדש על הבליעה שבתוך דופני הכלי.

- לפי"ז היכי דיש כאן ג' נ"ט בר נ"ט לא חל על טעם קלוש זה שם חמץ, ודמי להיתרא בלע דבב"ח וקדשים, וכמבואר באדה"ז סי' תמז סעי' מה בא"ד וז"ל "אבל אם קודם הפסח עירה שומן זה כשהוא רותח לתוך כלי אחר מותר להשתמש באותו כלי בפסח בלא הכשר, דכיון שטעם חמץ שבשומן הוא קלוש מאד אין בו כח להקרות שם חמץ לאותו מעט שומן שנבלע בתוך הכלי כדי שיאסר כשיגיע הפסח".

דבאופן זה דיש כאן ג' נותן טעם דהיתרא הוי טעם קלוש מאד שלא חל עליו שם חמץ כדי שיאסר אח"כ, ולא דמי לנצלה ממשות חמץ בשפוד, שמשעה שנבלע שבכלי שם חמץ עליו ונאסר ממילא בפסח. ומיושב פסקי המחבר הנ"ל לפי ביאור אדה"ז בזה.

[וצריך לחלק דג' נ"ט דאיסורא אע"פ שהוי טעם קלוש מאד, מ"מ שם איסור עליו, משא"כ בהיתרא שצריך לחול עליו איסור].

הלכה ומנהג
מצה עשירה בערב פסח שחל בשבת
הרב משה אהרן צבי ווייס
שליח כ"ק אדמו"ר - שערמאן אוקס, קאליפורניא

א. הנה בשנה זו שער"פ חל בשבת מתעוררת השאלה במה לצאת ידי חובת לחם משנה בסעודות שבת, דמצד אחד הבית נקי מכל חמץ, וחמץ אסור משעה חמישית בש"ק בבוקר (שו"ע אדה"ז ריש סי' תמג), וקשה להכניס חמץ לבית, ובפרט עם ילדים קטנים ואורחים שאולי אינם מקפידים כ"כ בזהירות מפירורי חמץ (-ושאלה זו מסתבכת במיוחד במוסדות ובבתי חב"ד, כמובן ואין להאריך).

ולאידך לצאת חובת לח"מ במצה, הנה לא מיבעיא להמנהג לא לאכול מצה ל' יום לפני פסח או מר"ח ניסן (וראה ח"י סי' תעא ס"ק ז), אלא אפי' אלו שאין נוהגין כן, ואפ"ל שאלו שבאים לבקר בבתי חב"ד וכדו' אין להם מנהג קבוע בזה - הרי כתבו האחרונים (ראה נטעי גבריאל הל' ער"פ שחל בשבת פי"ח סעי' א ובהערות ופכ"ג סעי' ט ובהערות) שמי שאין לו מנהג יכול לאכול מצה רק בסעודת ליל שבת (עד עמוד השחר - שו"ת פרי השדה ח"ג ס"י ס"א), אבל בסעודת שחרית אפי' קודם שעה חמישית אסור לאכול מצה, וכמ"ש הרמ"א סי' תעא סעי' ב וז"ל "אבל מצות שיוצאין בה בלילה אסורים לאכול כל יום י"ד", עכ"ל. ומבאר כ"ק אדה"ז בשלחנו שם סעי' ד (מהירושלמי) שהוא מטעם שאמרו חכמים כל האוכל מצה בע"פ כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו ע"כ, א"כ עדיין יש לעיין במה ניתן לצאת י"ח לחם משנה בבוקר.

ולכאורה העצה הטובה ביותר בקביעות ש.ז. הוא לאכול מצה עשירה - היינו מצה שנילושה עם מי פירות1.

דהנה בסי' תמד סעי' ב-ג דן אדה"ז בנוגע לסעודת שלישית שזמנה אחר חצות היום, אם יכול לאכול מצה עשירה ושבמדינות אלו אין נוהגין לאכול מצה עשירה בער"פ מטעם שנת' בסי' תסב (וראה שם סעי' ז), משמע שלסעודת ליל שבת ובוקר מותר לאכול מצה עשירה.

וקצת צ"ע למה לא כתב כן אדה"ז במפורש עצה זו (ולשיטת שאר הפוסקים היו יכולים להרוויח יותר, דלדעת אדה"ז (שם סי' ב-ג) אין לאכול מצה עשירה משעה ה' ואילך, אבל לשאר פוסקים (ראה שו"ת נוב"י ח"א סי' כא ערוה"ש סי' תמד סעי' ה, ועוד) יש להקל ולאכול מצה עשירה עד חצות אם יש צורך קצת - אבל כאמור שיטת אדה"ז וכן הרבה פוסקים כמו ה'דרך החיים', 'אבני שוהם' ח"ג סי' יא, דאין להקל אחר שעה רביעית).

ועפ"י כל הנ"ל יש להבין מדוע לא נהגו לצאת יד"ח לח"מ במצה עשירה בע"פ שחל להיות בשבת? ודחקו למצוא עצות שונות להנצל מפירורי חמץ וכדו'.

(ולהעיר שהפוסקים הספרדים ובראשם הב"י סי' תמד והמ"מ הל' חו"מ פ"ג הל' ג והברכ"י ועוד הרבה כתבו לאכול מצה עשירה, וכן כמה פוסקים אשכנזים פסקו כן והרב סילבער בקול קורא דשנת תשי"ד כתב דזהו דרך המובחר - כ"ז בנטעי גבריאל שם).

והנה כמה אחרונים (ראה המצוין בס"ג שם הערה ד) נתנו טעם לאסור מצה עשירה לפי דברי המהר"ם חלאווה (פסחים מט, א) דאפי' בציקות של נכרים אסורין בער"פ כיון שיש בו טעם מצה, וגם עפ"י דברי הב"ח (סי' תמד ותעח) שכתב דמדין "ארוסה" אסור לאכול מצה רק מסוף זמן אכילת חמץ אבל מטעם לתיאבון אסור כל היום. ולכן כתבו דבמצה עשירה דיש בה תרתי לגריעותא: הן טעם מצה, והן לתיאבון והי' אסור לאכלו.

אבל באמת: א) הבאנו לעיל דדעת אדה"ז שאיסור ארוסה חל כל היום מעמוד השחר ואילך, ודלא כב"ח. ב) אפי' לשיטת הב"ח וכו', כ"ז שייך רק בסעודת שחרית ולא בסעודת ליל ש"ק. ג) ועיקר במצה עשירה שלא רק נתערב מי פירות אלא שנילושה רק עם מי פירות, יל"ע אם אכן יש בזה אותו טעם של מצה שיוצאין יד"ח בפסח - ועכ"פ צ"ע בזה.

ואשר נראה לבאר טעם המנהג שבד"כ אין משתמשים במצה עשירה בשבת שחל בע"פ, דהוא לא מטעם ענין חמץ ומצה כלל אלא מטעם אחר לגמרי, והוא שיש להסתפק - ובפרט לדעת אדה"ז - אם אפשר לברך ברכת המוציא על מצה עשירה, וכן אם יהיה חיוב ברהמ"ז.

דזה ברור ופשוט דהגדרת לחם שברכתו המוציא ולאחריו ברהמ"ז הוא רק קמח עם מים, וזה נק' לחם גמור, והוא מה שדרך בנ"א לקבוע סעודתו עליו (ראה שו"ע אדה"ז סי' קסח סעי' ז ובסדר ברה"ז ריש פ"ב), אבל שאר מיני לחמים שאין דרכם של בנ"א לקבוע סעודתם עליהם מברכים בומ"מ ועל המחי', ונכלל בזה (וראה שו"ע שם סעי' יג ובסדר ברהמ"ז שם סעי' ז וסעי' ט "ולענין הלכה וכו'", ע"ש) עיסה שנילושה במי פירות לפי שאינה עשוי' לקביעות סעודה.

ועל לחם גמור מ"ע מן התורה לברך ברהמ"ז רק אם אבל כדי שביעה אלא דחכמים תקנו לברך אפי' על כזית (סדר ברה"ז שם), אבל כל שאר מיני לחמים הכולל עיסה שנילושה במי פירות מברכים המוציא וברהמ"ז רק כשאוכלים כשיעור קביעות סעודה. ואכ"מ לבאר באריכות ענין זה אבל בקיצור - דיש בזה כמה דיעות דדעת כמה אחרונים (א"ר, ברכ"י, ר"י מליסא, ועוד) דשיעור זה הוא ג' או ד' ביצים, וכמה אחרונים סוברים דאין לברך המוציא וברהמ"ז אלא כשיעור סעודת קבע של ערב או בוקר. וראה בכ"ז במשנ"ב סי' קסח ס"ק כד, ובשעה"צ שם אות יט, וזהו דעת הגר"א ואולי גם במג"א.

אבל דעת אדה"ז (סי' קסח סעי' ח, ובסדר שם) ששיעור סעודת ערב או בוקר הוא כחצי עשרון, דהיינו 21.6 ביצים - לערך 43.2 אונצעס שהוא יותר משתי פונט ומחצה! - (ואף ששיעור זה הוא גדול מאד, וראה שו"ת אג"מ ח"ג סי' לב דכותב דאין לחשוש לשיעור זה, דשום אדם אינו אוכל שיעור גדול כזה לסעודתו ע"כ הרי אנחנו בדרך המלך נלך, וזוהי שי' כ"ק אדה"ז שלאורו נלך נס"ו).

מובן שמדובר כאן אם לא שבע בפחות משיעור זה, אבל פחות מד' ביצים אפי' שבע מזה יברך על לחם אחר תחלה (סדר-שם), ולכה"פ צריך לאכול כשיעור ד' ביצים לחם ולהיות שבע ממנו כדי שיוכל לברך המוציא עליו לבדו - ושיעור זה של ד' ביצים מקובל אצל הרבה פוסקים ואחרוני זמנינו. והוא כחצי פונט לחם2.

ולהעיר שבברכ"י סי' קסח אות ה (הובא בשע"ת שם אות ד) מביא מחלוקת הפוסקים, די"א שכל אכילת שבת נחשבת קבע וממילא אפי' אכל פחות מכשיעור סעודה חייב לברך המוציא וברהמ"ז, והסכים הברכ"י לדיעה זו, ובשו"ת אג"מ או"ח סי' ל"ב מחזק שיטה זו וכותב דבסעודה המחוייבת בש"ק לכו"ע הוא קביעות סעודה, ואפי' אכל פחות משיעור קביעות צריך לברך המוציא וברהמ"ז3.

אבל במאמר מרדכי או"ח סי' תמד אות ב כ' מפורש דעל מצה עשירה בין בשאר ימות השנה בין בשבת ערב פסח, אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה צריך לברך בומ"מ ועל המחי'. וכן אדה"ז אינו מחלק בכל הנ"ל בסעודת שבת. וגדולה מזה מצינו בכף החיים סי' תעא אות טו"ב דכתב בחולה שאסרו לו הרופאים לאכול מצה בליל א' של פסח ואכל מצה עשירה - מברך עלי' בומ"מ.

ועכ"פ נראה דלצאת מידי כל הספיקות נהגו רבים לקחת לחם גמור ללח"מ בשבת זו.

ועפ"י כל הנ"ל אולי יש לדייק למה אין אדה"ז מביא מפורש בסי' תמד סעי' כג לקחת מצה עשירה לסעודת שבת, ורק כותב שאין נוהגין לאכול מצה עשירה משעה ה' ואילך - שלא להיכנס לספק ברכה זו.

ובר מן דין העירני א' מחשובי הרבנים שליט"א, ששיטת אדה"ז הוא שיכולים לצאת יד"ח סעודת שבת במיני מזונות, וכן העירוני שמובא מכ"ק אדנ"ע שיש לאכול חמץ גמור בער"פ (אולי כדי לעשות הבדלה מפורשת מחמץ למצה החיובית) - ולכן אין נוהגים במצה עשירה.

עכ"פ היוצא לנו מכל הנ"ל, דבמקומות שאי אפשר בלאו הכי כגון מוסדות ובתי חב"ד וכדו', שא"א ליזהר מפירורי חמץ או שקשה להשיג כמות גדולה של חלות בשבת זו, הנה נכון לקחת מצה עשירה לשבת זו, ולסמוך על כל הדיעות המובא לעיל, ובפרט אם מוסיפין מיני לפתן המשלימים לשיעור שביעה.

ובפרט לפי מכתב כ"ק אדמו"ר המובא בלקו"ש חי"א דחיוב לח"מ אפשר לצאת ממי שעושה הברכה - וכן שמעתי מורים רבנים מורי הלכה בפועל. ואולי הרב/השליח וכיו"ב יברך על שני לחמים גמורים לצאת לכולם יד"ח, והמסובין יאכלו מצה עשירה.


1) בסי' תעא סעי' ד-ה כותב אדה"ז שמצה עשירה היינו "שעירב בה מי פירות", ובסעי' ה' שם ש"טעם המי פירות נרגש במצה" משמע שהמי פירות נתערב עם מים, ובסי' תמד סעי' ב מתאר מצה עשירה "דהיינו מצה שנילושה ביין או שמן או דבש או חלב או שאר משקין ומי פירות", ע"ש.

אבל ראה שו"ע אדה"ז סי' תסג דמדבריו שם משמע דיש שני סוגי מצה עשירה: א) עיסה שנילושה במשקין שאינן מתולדות המים והם הנק' מי פירות - לבד בלי תערובת מים (שם סעי' א-ב). ב) עיסה שנילושה במים עם מי פירות - ובזה תלוי אם טעם המי פירות נרגש בעיסה או לא (שם סעי' ג-ו) נמצא שיש שני סוגי מצה עשירה. ולמעשה כותב שם אדה"ז (סעי' ז) דכבר נהגו להחמיר שלא ללוש אפי' במי פירות בלבד שחוששים שמא נתערב בהם מים כל שהוא, עיי"ש (וראה גם לקו"ש חט"ז ע' 122, ובההערות בשוה"ג שם).

אך כ"ז הוא נוגע לדיון אם יכולים להשתמש במצה עשירה זו בחג הפסח עצמו (או עכ"פ אחר שעה עשירית), אבל לאכול מצה זו קודם שעה חמישית פשוט שמותר (מטעם איסור חמץ ומצה) וכדלקמן. וזה התיווך בין המתבאר בסי' תעא סעי' ו דכתב וז"ל "במקומות שנוהגין לעשות מצה עשירה אבל כבר נת' בסי' תסב שבמדינות אלו אין נוהגין כלל לעשות מצה עשירה" עכלה"ק להמבואר בסי' תמד, ומה שנדון בזה לקמן.

2) [ושיעור ד' ביצים הוא ה'מינימום' שצריך לאכול מלחם זה, שאינו לחם גמור לברך המוציא, אלא שאם אוכל ד' ביצים ואינו שבע מזה לבדו ומצרף לזה מיני ליפתן כגון בשר, דגים וביצים וכדו', ואז הוא שובע מזה, יכול לברך המוציא ברהמ"ז - שו"ע אדה"ז סי' קסח סעי' ח ובמ"ב שם ס"ק כ. ושיעורים גדולים אלו - חצי פונט מצה, ועוד לפתן, אולי קשה בסעודה קצרה בש"ק בבוקר מוקדם. ובפרט לאלו שאין נוהגים לאכול כ"כ בשעה מוקדמת כזו].

3) ובזה יתורץ מה שהרבה תמהו על עלון הלכתי שי"ל לאחרונה שסידר אחד מבניו הרבנים של בעל האג"מ, ושם נכתב ששיעור מצה עשירה לאלו שרוצים הוא אפי' מצה אחת, והקשו ע"ז וכו', אמנם ההסבר הוא שהולך בזה בשיטת אביו זצ"ל.

הלכה ומנהג
זמן קבלת שבת
הרב מרדכי פרימאק
בעמ"ח "לוח הזמנים"

יש להעיר על מה דאיתא בשו"ע אדה"ז בסימן רסא סעי' ו "(צריך להסתלק מכל ספק ולקבל שבת הרבה קודם תחילת השקיעה) ולכן כו'" דתיבות אלו בהחצע"ג המה דברי המדפיס [והם רק לפי קונטרס אחרון], ונראה שמטעה בזה את הקורא, ובקל אפשר לטעות שהם דברי הרב בש"ע.

ואמנם יש קבלה שאדה"ז חזר מפסקו שבש"ע, אבל בשו"ע גופא נקט כר"ת דג' מילין ורביע ודאי יום, ומ"מ כתב שיש אנשי מעשה שפורשים ממלאכה שעה ורביע קודם תחילת שקיעה, אבל אין למהר להדליק הנר וכו' עד שעה ורביע זמניות שקודם צאת הכוכבים. ואפילו בדיעבד אם הדליק אז הנר צריך לכבותו ולחזור ולהדליק (כי "העיקר כסברה ראשונה", דהיינו ר"ת), ואין ספק שלא יעץ למי שאינו בקי להדליק בזמן שאינו מועיל כלום, וצריך לכבות ולחזור ולהדליק הנר.

ושוב כתב בסימן רסג ס"ו "ומכאן סמכו הקדמונים שהיו משגרים התינוקות מבהכ"נ לבתיהם קודם ברכו שיצוו להדליק אז, ולא ידליקו קודם מנחה וכו'".

הלכה ומנהג
כיצד להכין את הזרוע שבקערה?
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בהגדה של פסח מכ"ק אדמו"ר (תשל"ט - ע' ו') כתב: "הזרוע - נוהגין לקחת חלק מצואר עוף. כן מדקדקין שלא לאכול הזרוע אח"כ - כל זה הרחקה שלא יהא כל דמיון לקרבן פסח. ומטעם זה הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר מסיר כמעט כל הבשר מעל עצמות ה"זרוע"". עכלה"ק.

- ולא כתב מה יש לעשות עם "חלק מצואר עוף", וחקרתי אצל אנ"ש (וזקני אנ"ש), ושמעתי ג' אופנים: (א) שצולין את ה"זרוע" חי. (ב) שרק מבשלים ואין צולין כלל. (ג) שקודם מבשלים (במרק) ואח"כ צולין. ויש לברר מהו המנהג האמיתי של אנ"ש (וב'עולם' המנהג הוא לצלות חי (כנף של עוף)).

שוב ראיתי ב'אוצר מנהגי חב"ד' - "בהתקדש חג הפסח" (ע' קל) שכתב: "כ"ק אדמו"ר זי"ע היה מסיר חלק מהבשר שעל חוליות הגרגרת ולעתים גם את החוט הפנימי שבחללן. וה"זרוע" היתה צלויה, ושמא גם נתבשלה קודם לכן". עכ"ל בס"ג. ובאות ד' שם מביא ממנהגי קרלין שרק מבשלים, ובזידיטשוב צולים, ומציין לנטעי גבריאל הל' פסח ח"ב (ע' רכח-ט).

הגה"ח ר' מרדכי שמואל אשכנזי, רבה של כפר חב"ד אמר לי לאחרונה שרק מבשלים, וכך שמעתי בעבר גם מפי' הרה"ח כו' ר' שלום וילנקין ע"ה, ברם ממרא דתרא דפה, הגה"ח ר' יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א שמעתי שקודם מבשלים ואח"כ צולין. וצ"ע למעשה בכ"ז.

גם יל"ע במ"ש שם ש"מדקדקים שלא לאכול הזרוע אח"כ" - האם במשמע שכלל לא אוכלים אח"כ, אפי' למחרת היום, או שרק בליל הסדר בלבד אין אוכלים, משא"כ למחרת? (-עי' שו"ע אדה"ז (סתרע"ג סו"ס כ'): "ויכול לעשותן בין צלויין בין מבושלין מעיקר הדין", ובסעיף כא שם: "אבל הבשר אין נוהגין לאוכלו בלילה הזה").

הלכה ומנהג
קערה לבעל הבית או לכל אחד?
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

שמעתי שהרבה נוהגין לעשות קערה לכאו"א אפי' לילדים, וצ"ע מהו המנהג הנכון של אנ"ש, אם עושים קערה רק לבעה"ב בלבד, או גם לילדים (לאחר בר-מצוה, או גם לפני ברמ"צ).

וע"י שו"ע אדה"ז (סתע"ג סכ"ד); "כל הדברים אלו דהיינו המצות והמרור והחרוסת וב' תבשילין א"צ להביא אלא לפני מי שאומר ההגדה דהיינו לפני בעה"ב", עכ"ל.

הלכה ומנהג
ניעור טלית מן הטל בשבת
הרב ח.ד.א. טיפענברון
משלוחי כ"ק אדמו"ר - לונדון, אנגלי'

בשו"ע סי' שב סעי' א מביא המחבר וז"ל: "המנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעלי' חייב, שהניעור יפה לה כמו כיבוס, והוא שמקפיד עלי' שלא ללבשו בלא ניעור".

ושם בהגה וז"ל "וכל שכן שאסור לנער בגד שנשר במים או שירדו עליו גשמים ודוקא בבגד חדש שמקפיד עליו [כל בו]".

ובמג"א שם ס"ק ב': "חדש שמקפיד עליו, לפי שמתקצר במים [כל בו] משמע חדש שמקפיד עליו, אע"ג דגבי טל אמרינן בגמ' והוא דקפיד כו' מים שאני שמתקצר. ובספר הזכרונות אוסר בכל הבגדים".

והנה בהבנת דברי המג"א "ובספר הזכרונות אוסר בכל הבגדים" חולקים הנו"כ, הבא"ה סק"ב מפרש וז"ל: לפי המתקצר במים ואיסור זה שייך בכל הבגדים בין שחורים בין שאר צבעים, ספר הזכרונות עיין ע"ת.

וכמו"כ הלבו"ש במ"א ס"ק ב' וז"ל: ולכן הזכיר רמ"א בגד חדש ולא כתב שחור, דדוקא בטל בעינן שחור אבל זה שמתקצר ועי"ז מקפיד לכן אין חילוק בין שחורים ללבנים".

אמנם המחצה"ש חולק בזה, והגם דמביא דברי הכנה"ג שמצטט דברי ס' הזכרונות דאינו חולק על הרמ"א וסובר ג"כ שכל הדין של ניעור בין מטל ובין מגשם ומים מדובר בבגד חדש דוקא, אלא דאין חילוק אם הוא שחור או לבן. - עכ"ז מדייק בדברי ס' הזכרונות מלשונו של המג"א גופא ומסיק שכן פליג על הרמ"א. וז"ל "ודוקא חדש... ובס' הזכרונות אוסר בכל הבגדים משמע דר"ל אפי' ישן, חולק על הרמ"א. (ומוסיף: וס' הזכרונות לא שזפתו עיני מימי)". ע"כ.

והנה בשו"ע אדה"ז סי' שב סעיף ב' כתב וז"ל: "בד"א בטל אבל אם ירדו גשמים (הרבה) על שום בגד בין לבן בין שחור ושאר מיני צבעונים, וכ"ש אם נפל במים, הואיל ונבלעו בו מים אסור לנערו, מפני שדרך כלל כל בגד בלוע ממים כשמנערין אותו נסחטין ממנו מים, והוא שהבגד חדש שמן הסתם הוא מקפיד עליו ביותר לנערו מיד שמתקצר במים, אבל אם אינו מקפיד עליו מותר לנערו... ויש מי שאוסר אף אם הוא בגד ישן שאינו מקפיד עליו, וטוב לחוש לדבריו". עכ"ל.

ושם בהמ"מ וציונים על הגליון מציין על ה"יש מי שאוסר... אפי' בגד ישן" ספר הזכרונות הובא במ"א סק"ב. - היינו כמו שמפרש המחצית השקל בדברי המג"א.

והנה לאחרונה יצא לאור מחדש ס' הזכרונות, הוצאת מכון אהבת שלום, ושם בדף קצ וז"ל: ואיסור זה שייך בבגד שחור ובין בבגד לבן ומכל מראה שיהי' כי אין הסחיטה תלוי' במראה, כמו שנראה מדברי הכל בו שהביא הרב [ב"י] ש"א מחודש י"ו [?]" עכ"ל (כציטוט בעל הכנה"ג).

וצ"ע בזה, דנראה דדעת הס' הזכרונות היא דכל הבגדים - היינו בגד בכל צבע לאו דוקא שחור כדינו של טל, וכדעת הלבושי שרד ובא"ה.

ומפורש עוד שם דבעל ס' הזכרונות בא רק להוסיף על הכל בו ולא לחלק עליו.

עוד צלה"ב, דבתחילת הסעיף מביא אדה"ז וז"ל "בד"א בטל אבל אם ירדו גשמים על שום בגד בין לבן ובין שחור ושאר מיני צבעונים... אסור לנערו... והוא שהבגד חדש...", עכ"ל. ושם בהמ"מ וציונים על הגליון: כל בו הובא ב"י ס' ש"א.

וצ"ע דבהכל בו [הובא שם בב"י סי' ש"א] אינו מזכיר כלל שדינו של מים שונה מטל בנוגע לגוונים אחרים (כל חידושו היא שמדובר דוקא בבגדים חדשים מפני שמקפיד עליהן יותר לפי שמתקצרין במים), וא"כ קשה למה הציון לזה הוא הכל בו, לכאורה זהו הוספת ס' הזכרונות על דברי הכל בו, שמבאר, היות שהטעם הוא משום שמתקצר א"כ מה לי גוון שחור או לבן.

והא דכותב המחצה"ש שס' זכרונות "לא שזפתו עיני מימי" א"א לומר על אדה"ז, דבקונטרס אחרון ס' רמט סק"ה מביא השגת ס' הזכרונות על המהר"ם גלאנטי בדין ברכה שאינו צריכה, וכותב על המג"א שלא ראה גוף הס' הזכרונות רק מה שהעתיק בכנה"ג, אולם אדה"ז בעצמו ראה ס' הנ"ל.

ואפשר לומר, דמקור דינו של תחילת הסעיף הוא באמת הוספת ס' הזכרונות על דברי הכל בו, ומקור של ה"יש מי שאוסר" הוא המחצית השקל שמחמיר בזה לפי הבנתו בהמגן אברהם (לא כמ"ש בהמ"מ), ואדה"ז מביא ב' הדיעות בהבנת המגן אברהם ומסיק שטוב לחוש לדברי המחמיר. ועוד צריך עיון בכל זה.

הלכה ומנהג
קידוש במקום סעודה בליל הסדר
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

הקשו כמה איך מקויים קידוש במקום סעודה בליל הסדר, דהרי אוכלים הסעודה הרבה אחרי הקידוש1. ובערה"ש מבואר שהוא משום שאין ההגדה הפסק גדול לפי שהיא לצורך אכילה משום "לחם שעונים דברים הרבה". אבל לכאו' נראה דאדמה"ז תע"ג סע' כ"ה מרמז לטעם אחר "ונהגו להביא כל דברים אלו לפני בעה"ב מיד אחרי קידוש קודם אכילת הירקות (כדי שיהיה הקידוש סמוך להתחלת הסעודה דהיינו הבאת המצה והמרור כי' סי' רע"א)...".

(הגם דיש לעיין לציון בסי' רע"א וכפי שהעיר במראה מקומות וציונים, מ"מ נראה יותר דסגנון הלכה זו, הוא לעשות כן "שיהיה קידוש סמוך להתחלת סעודה" קשור בדין קידוש במקום סעודה, ולא נראה דקשור עם ענין שיהיה ניכר שבא לכבוד שבת, דשם העיקר השלילה שלא להביא לפני זה וכאן נראה החיוב שיביא מיד עכשיו. ונראה הכוונה בציון רע"א לתחילת הסימן שם ס"א "..ואחר הקידוש צריך לאכול מיד כדי שיהיה הקידוש במקום סעודה).

וכן נראה לכאו' מסי' תפב ס"ג דחולה שא"י יכול לאכול כ"א כזית א' בלבד, "יאכל תבשילו ושאר סעודתו בלא נט"י ... ואחר גמר סעודתו יטול ידיו בלא ... ויברך המוציא ועא"מ...", דרואים דגם אם לא אכל סעודה, היינו לחם - מצה, עד לאחרי זמן, לאחרי ההגדה (שכבר התחיל לאכול "שולחן עורך"), מ"מ אין זה חסרון דקידוש במקום סעודה בדיעבד.

ואע"פ שבסעי' א שם כתב "ויאכל כזית מיד כדי שיהיה קידוש במקום סעודה כמו שנתבאר בסי' רע"ג...". אפשר דהיינו כשכבר יכול להתחיל אכילת פת יש לו לאכול מיד אבל בענין חולה וכיוצא דא"א לו להתחיל האכילה, אז נחשב "במקום סעודה" כשעשה מה שיש לעשות ב"הבאת הסעודה" מיד אחרי הקידוש.

ואם נכון, הרי שבסדרים ציבוריים כשהוא שעה"ד כו' לכאורה נראה (דמפאת הבעיא דקידוש במ"ס) יכולים לקדש לפני לילה (ולשתות ד' כוסות לאח"ז כו') ואין חסרון דקידוש במ"ס2 כיון דמובא הסעודה מיד לאחריה (המצה ומרור כו').


1) ראה שו"ת חזון עובדיה ח"א סי' י"א.

2) דהיינו אם נאמר דהמג"א סק"א ואדה"ז לא סבירא להו כהט"ז. דצ"ל קידוש בזמן הראוי לסעודה.

הלכה ומנהג
לסמוך על שמירת חבירו בבדיקת חמץ
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטאן

בשוע"ר הל' פסח סי' תלא סי"א, "אם הוא יושב ולומד קודם צ"ה ואומר לחבירו שאינו לומד שכשיגיע זמן הבדיקה יזכיר אותו ויפסיקו מלימודו, ה"ז מותר". ובקונטרס אחרון ס"ק ב' כותב "בא"ז העתיק מותר ללמוד משמע אבל לדבר הרשות לא מהני, וכן הוא במ"א סי' ער"ה לחד שינויי' וע"ש בט"ז". וביאור דבריו לכאו', דבשו"ע הל' שבת שם ה"ב כותב המחבר "אבל שניים קוראים ביחד, שאם בא האחד להטות יזכירנו חבירו". ובמג"א סק"ה "הקשה מהרי"ל דא"כ יהיו שניים מותרים לרכוב ע"ג בהמה דאם בא לחתוך זמורה יזכירנו אחר"? ומתרץ המג"א ב' תירוצים ו"חד שינויא" הוא דדוקא בקריאה התירו לו אבל במילי דרשות לא. ועי"ש עוד תי', וכן בסק"ד כתב אבל לא פולין, עיי"ש.

אבל הט"ז סק"ג שם כותב "אבל שנים קורין כו' משמע דלענין פולין אין חילוק דאפי' בשנים אסור, דכ"א מפלה ובודק אחר כנים הוא בודק במקום אחר, וה"ל כמו לענין קריאה בב' ענינים. אם לא שהאחד מפלה והשני משמרו שזה ודאי מותר". מבואר כאן שדעת הט"ז דאפי' לדבר הרשות מהני שומר. והנה בשוע"ר שם ס"ד כותב אדמוה"ז "וכן אם מפלה את בגדיו הוא משמרתו שלא יטה ה"ז מותר" מפורש לכאו' שפוסק כהט"ז [ושם צויין על הגליון ט"ז סק"ד והוא ט"ס וצ"ל סק"ג] דלדבר הרשות ג"כ מהני שומר.

וצע"ק דכאן בהל' פסח נראה שמכריע כהמג"א ד"לדבר הרשות לא מהני", ובפנים בהל' שבת מפורש כהט"ז דמהני, וגם צ"ע למעשה האם כ"פנים" בהל' שבת או "כהקו"א" בהל' פסח?!

ואעתיק מה שכתב לי אאמו"ר כתשובה על שאלתי: הנה מבואר בהקדמת בני המחבר לשוע"ר "והיתה התחלתו בהיותו יושב בשבת תחכמוני, במקום תחנות של הרב הקדוש ... שם הואיל באר את התורה בהלכות ציצית והלכות פסח, ושניהם נגמרו שמה עד בואם שמה הני תרי צנתרי דזהבא ... ובמיעוט שנים ב' נגמר חיבור אחד על או"ח בשני לוות כתובים, פנים וחוץ. הלוח הפנים הוא ההלכות בטעמיהן ... בחוץ חכמות תרונה בלוח השני, הנקרא בשם קונטרס אחרון". ועפי"ז הרי שהלכות שבת, הם בתראי ביחס להלכות פסח.

אלא שעדיין לא באנו בזאת אל המנוחה, שהרי שוברו בצידו בהא דלהלן בהקדמה הנ"ל [ד"ה ואחר] שכותבים בניו הק' "ואחר רוב שנים שהוסיף פליאות חכמה על חכמתו בעמקות ובקיאות ... אז התחיל להגיה ולחדש בספרו זה מחלק או"ח - והתחיל מהלכות נטילת ידים, כנראה לעין כל מבין עומק דיני נט"י המיוסדים על אפני פז, וחדושים נפלאים יסודותם בהררי קודם מעיון הראשונים". - וכאן הבן שואל, האם מכיוון שנקטו הדוגמא המיוחדת ש"נראה לעין כל" בהל' נט"י, מכלל שבשאר ההלכות שאינו "נראה לעין כל" לא איסתייעא מילתא להשלים רצונו "להגיה ולחדש" וכו'. אז שלדוגמא בעלמא נקטוהו, שכשם שבהל' נט"י הדבר נראה "לעין כל" כן הוא גם בשאר החלקים אף שאינם כל כך נראים לעין כל.

ואם אכן חידש והגיה שאר חלקי או"ח, שוב נשאלת השאלה - האם כשם שבתחילת כתיבת החיבור לא הלך לפי סדר השו"ע אלא עסק לכל לראש בהל' נט"י והל' פסח - כן הוא גם בהגהתו וכו' [אף שלא פירטוהו בניו הק'], שגם בזה עסק בסמיכות לנט"י בהלכות פסח, ואם כן שוב הוו להו הלכות שבת בתראי, או שלאידך גיסא, יתכן שלאחר נט"י שזהו מהלכות הסבוכות שבחלק הראשון באו"ח עבר אולי בשלב ההגהה להלכות שבת, שהם ג"כ הררים התלויים בשערה, ורק אח"כ עבר להלכות פסח - ובמילא לא נדע מאי קמאי ומאי בתראי.

בהמשך הקו"א שם כותב אדמה"ז "וצריך לחלק בין זו להא דאמרינן בפ"ב דסוכה דלא מהני מוסר שינתו לאחרים משום דערבך ערבא צריך" עכלה"ק.

ולכאו' יש לבאר דבריו, דהוקשה לרבינו הגמ' בסוכה כו, א "תניא ישן אדם שינת עראי בתפילין אבל לא שינת קבע, ליחוש שמא ירדם? אמר רב יוסף בריה דרב עליאי במוסר שינתו לאחרים. מתקיף ליה רב משרשיא ערביך ערבא צריך", וברש"י מפרש "שמא אף הוא ישכן וישן".

משמע מהגמ' שהטעם היחידי לכך שמסירת השינוי לשומר לא מהני הוא משום טעם האמור "ערביך ערבא צריך", אבל לולי זאת הי' מועיל העמדת שומר למרות שהמדובר על דבר הרשות כשונה. - וא"כ קשה על הא"ז ומג"א שכתבו דלדבר הרשות לא מהני שומר.

ואולי יש לבאר החילוק (כדברי רבינו "ויש לחלק"): בתפילין יש איסור לישון איתם שינת קבע, ולכך צריך שמירה מעולה לכל משך הזמן שלא יירדם, ובפרט שמירה על שינוי במצב הדברים שלא יעבור ממצב של "שינת עראי" למצב של "ירדם". ולכן כשבעינן שמירה מעליא כזו יהני ג"כ לדברי הרשות לולי החשש של "ערבך ערבא צריך", וכנ"ל.

משא"כ בבדיקת חמץ ששם יש מצוה לבודקו, שמירה מתבטאת בזה שמזמן לזמן יזכירו שהמצוה עדיין לפניו, אבל אין השמירה דורשת תשומת לב כ"כ של השומר, ולכן דווקא בכגון דא לא נסמוך על עירנותו של השומר מלבד לצורך מצוה אבל לא לדבר הרשות ודו"ק.

הלכה ומנהג
שכח לצלות הזרוע בעש"ק
הרב יוסף יצחק איידעלמאן
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בקונטרס ערב חג הפסח שחל בשבת, שיצא לאור בשנה זו ע"י הרב יי"צ בלינוב, כותב שאם שכח לצלות הזרוע בערב שבת יצלנה בליל החג ויאכלנה למחרת ביום.

והנה בהקדמה רשם שהקונטרס הוא לכל העדות, אבל פרט זה אינו מתאים למנהגנו שלא אוכלים את הזרוע גם לא למחרת, וכנראה שזו הכוונה בלוח כולל חב"ד בציינו להגש"פ עם לקוטי טעמים כו', ולכן יש שהציעו לשים (צוואר עוף) מבושל (או לקחת מאת שכנו).

בלוח כולל חב"ד שיש הנוהגים בקביעות כבשנה זו לא לאכול מצה ומהמינים הנכנסים בחרוסת ומרור גם ביום ששי י"ג ניסן. ואבקש מקוראי הגיליון לציין מי הם היש הנוהגים והאם נהגו כך בחב"ד.

הלכה ומנהג
בדיקת חמץ בער"פ שחל להיות בשבת
הרב אפרים הלל הלוי העלער
ר"מ ישיבת חב"ד ליובאוויטש - קווינס

כתב אדה"ז בסי' תמד וז"ל "י"ד בניסן שחל להיות בשבת כיון שא"א לבדוק בליל שבת שהרי אסור לטלטל את הנר לבדוק לאורו, וגם ביום א"א לבדוק כמש"נ בסי' תל"ג לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל ששי שהוא ליל י"ג". עכ"ל.

ויש לדקדק במש"כ מקדימין "הכל" לבדוק בליל ששי, דלכאו' מילת "הכל" מיותרת היא, דפשוט שכולם מקדימין לבדוק שהרי בליל שבת אסור לכולם לבדוק, ומה קא מוסיף בזה שמקדימין הכל לבדוק.

והנה באמת יש לחקור בזמן בדיקת חמץ בע"פ שחל בשבת, האם עיקר החיוב הוא כבכל השנים בליל י"ד, ורק היות דא"א מטעם איסור טלטול הנר, לכן קבעו לבדוק לפנ"ז, והוה ע"ד תשלומין לעיקר זמן הבדיקה שתיקנו בליל י"ד.

ולפי"ז באמת אי"צ לבדוק בליל י"ג דוקא אלא העיקר לפני ליל י"ד (שבת), וכגון באם יש לו רק אכסדרה שמעיקר הדין יכול לבדקו לאור היום, הרי יכול לבדקו ביום י"ג עש"ק, וכפשטות לשון המשנה פסחים מט, א "ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת", הרי שהעיקר הוא לפני השבת ולאו דוקא בליל י"ג.

או י"ל דכשחל ער"פ בשבת יש לבדוק בליל י"ג, כי כך היתה עיקר התקנה דבדיקת חמץ, דמעיקרא תיקנו דכשחל ער"פ בחול בודקין בליל י"ד, וכשחל בשבת בודקין בליל י"ג, היינו שליל י"ג הוא עיקר זמן בדיקת חמץ בקביעות זו, ואינו כתשלומין לליל י"ד, דליכא חיובא כלל בליל י"ד כשחל בשבת. ולפי"ז צריך לבדוק דוקא בליל י"ג.

והנה בסי' תלג ס"ז הביא אדה"ז ב' דעות, באם בדק כל חדריו - בשאר השנים - לפני ליל י"ד, די"א שצריך לחזור ולבדוק פעם אחרת לפחות חדר א' בליל י"ד, כיון שבלילה זה חל חיוב הבדיקה על כל ישראל שלא בדקו עדיין, חל החיוב גם ע"ז שבדק שלא לחלק בינו לבין כל ישראל. וי"ח ע"ז וס"ל שאי"צ לחזור ולבדוק כלום בליל י"ד, כיון שכבר בדק כל חדריו כדינם בלילה לאור הנר, ומכריע אדה"ז שחוזר ובודק חדר אחד, אך בלא ברכה.

ומעתה יל"ע בקביעות שנה זו שחל ע"פ בשבת והקדים לבדוק לפני זמן הבדיקה - בליל י"ב או י"א וכו', האם נאמר הך דינא - דחוזר ובודק פעם אחר בזמן החיוב שלא לחלק בינו ובין כל ישראל1 - גם כשזמן החיוב הוא בליל י"ג. ולכאו' תלוי בחקירתינו הנ"ל ביסוד הבדיקה בליל י"ג, אי מהוה רק ע"ד תשלומין לעיקר זמן הבדיקה בליל י"ד, או שאם כן קבעו בעיקר זמן בדיקת חמץ, וכנ"ל.

ואולי י"ל דזהו דקא' אדה"ז "מקדימין הכל לבדוק בליל ששי שהוא ליל י"ג", דגם אם כבר בדק לפנ"ז מ"מ חוזר ובודק בליל י"ג2, כי ליל י"ג הוא עיקר זמן הבדיקה כשחל ע"פ בשבת, ואינו רק כתשלומין לליל י"ד, דמהיות שא"א לבדוק בליל י"ד מפני טלטול הנר לכן קבעו שכל ישראל יבדקו בליל י"ג. וכדי שלא לחלק בינו לבין כל ישראל לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל ששי שהוא ליל י"ג דוקא, ודו"ק.

שוב ראיתי בשם שו"ת התעוררות התשובה סי' רב, דאולי מותר לבדוק גם בשבת עצמה ע"י טלטול נר מנכרי, ואולם כ"ז באם לא תקנו כלל לבדוק בליל י"ג דוקא ורק בתשלומים לי"ד, אך אם היתה עיקר התקנה לבדוק בליל י"ג דוקא, איך יבדוק בי"ד לכתחילה. אכן בדיעבד אם לא בדק בי"ג יל"ע אם יבדוק ע"י עכו"ם בי"ד שהוא שבת, ואכ"מ.


1) מקורו בירושלמי, מרדכי בשם ראב"ן ושם: שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה, ומבארו אדה"ז שלא לחלק בינו ובין כל ישראל, ועכ"פ חיוב בדיקה חדשה יש כאן, ולא מדיני פסח אלא שלא לחלק בינו ובין כל ישראל חל חיוב על הגברא לבדוק עוה"פ הגם שביתו כבר בדוק הוא, ודו"ק.

2) או כשיש לו רק אכסדרה לבדוק, ע"י אדה"ז סי' תלג ס"ב וס"ה, ודו"ק.

הלכה ומנהג
אחיזת רצועת התפלין בשעת נפילת אפיים [גליון]
הת' שניאור זלמן וילהלם
תות"ל - 770

בגליון הערות הקודם (תתיד) העיר הרב א.ב. דאין מנהג חב"ד "וגם לא מנהג קהילות אחרות" לאחוז בשעת נפילת-אפים ביד ימין את רצועת התפילין, וכנראה הכריח כן מצד מש"כ לפנ"ז מהמובא בשוע"ר סי' קלא ס"א שנוהגים להטות בשחרית על ימינו ולא על שמאלו, משום כבוד התפילין שבשמאלו, וא"א לחלק בין רצועה של יד לשל ראש "להחמיר בשל יד ולהקל בשל ראש!" (ועי' שוע"ר סימן מב סעי' ג, ובלקו"ש חכ"א עמ' 234), ולכך הסיק כדבריו הנ"ל.

ולהעיר מהמובא באחרונים (הנהגות והערות בשו"ע (שטערנבוך - בני-ברק)) דיש נוהגים בשחרית כשמטין על ימין לאחוז ברצועה של תפילין של ראש.

ומבאר דאין בזה בזיון לתפילין, כיון שכל מה שאמרו בשו"ע להטות בשחרית כשיש לו תפילין בשמאלו על צד ימין משום כבוד תפלין (ל' המחבר), הפי' דהוי בזיון לבית של התפילין, ולכך אמרו שלא יטה, אבל ברצועה אין כלל חשש מצד כבוד תפילין.

ויש להוכיח כדבריו דמדויק זה בלשון המובא ברמב"ם והפוסקים להטות, וכן בשוע"ר שם מובא "ועכשיו שלא נהגו ליפול על פניהם ממש, אלא בהטיית הראש, ואם היה מוטה על ימינו ... וי"א להטות על יד ימינו", דהיינו שמוטה הוא ע"ג השוק - מקום התפילין עצמם. ולא על מקום הזרוע שזהו מקום רצועה של יד דאם יטה ע"ג זרוע לכאו' לא שייך שיקרא מוטה לצד ימין או שמאל, אא"כ נאמר שמוטה ע"ג השוק (והקיבורת) ששם תש"י, ואז הוי בזיון להם.

ע"ד המובא בשוע"ר סימן מא גבי הנושא משאו על ראשו, דצריך לחלוץ תש"ר "ואפי' דבר קל", וכו'.

ועוד מוכח מזה שהזכירו כל הפוסקים "משום כבוד התפילין" ולא הזכירו רצועות, אף ששייך גם ברצועות בזיון, כמובא בשוע"ר סימן מ סעי' א "אסור לתלות תפילין על היתד בין ברצועות בין בבתים מפני שהוא דרך בזיון".

והמורם מכל זה דיש נוהגים לאחוז ביד ימין לאחוז רצועות תש"ר, ואין בזה חשש בזיון, ומ"מ אין זה מנהגנו רק מפני שבליובאוויטש לא נהגו כן, כפי שסיים הרב הנ"ל בהערתו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח