E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"א
אגרות קודש
חליצת התפילין בר"ח והקדיש שקודם מוסף [גליון]
הרב אהרן ברקוביץ
ירושלים עיה"ק ת"ו

בעניינים אלו דן רבינו באגרות-קדשו (ב, עמ' נא ואילך; כ, עמ' רפג), ובגל' תתיג (עמ' 29 ואילך) השתדלתי לעסוק בהבנת דבריו הק'.

שוב ראיתי בהוספות לס' המאמרים דשנת תרס"ד (עמ' רצט-ש), שגם אדמו"ר מוהרש"ב התחבט בענין ההפסק המתהווה ע"י הנחת תפילין דר"ת קודם מוסף, עם כל האמירות הנלוות לכך ושיחות הדב"ט וכו', וגם מסקנתו - כדעת רבינו - שצריכים להקדים איזה מזמור קודם הקדיש שלפני מוסף. יעו"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות