E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשס"ב
שונות
ששים הסידורים נוסחאות שונות שהיו לפני אדה"ז
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

ששים או שלשים ושתים?

ב'בית רבי'1 נאמר: "אדמו"ר בעל צמח צדק נ"ע אמר שרבינו כשתיקן הסידור הי' לפניו ששים סידורים מנוסחאות שונות, ומכולם בירר וליבן את הנוסחא שבסידור שלו".

והעירני הרה"ת יהושע שי' מונדשיין מהמובא ב'לקוטי הגהות לספר התניא', קה"ת תשלד, עמ' א, מרשימות רח"א ביחובסקי, בשם 'דרוש תקעו באברויסק': "...והסידור שלו שבירר מן ל"ב נוסחאות, ובירר הנוסחא שיהי' מכוון ע"פ נגלה וע"פ נסתר כו'". בדרושי תקעו שבס' 'שמן למאור' ח"ב, מאמריו של רבי שמריה נח מבאברויסק, כפר חב"ד תשכז, לא מצאתי את זה.

והרב נחום גרינוואלד העיר שיש לתווך בפשטות בין שתי הנוסחאות, שאדה"ז השתמש בששים סידורים שבהם היו ל"ב נוסחאות, כלומר שהיו נוסחאות שהיו לפניו בכמה הוצאות, ולדוגמא סידור השל"ה.

איזה סידורים היו לו?

והנה לא פורש בשום מקום איזה נוסחאות היו לפני אדה"ז.

והנה בגליונות קודמים של 'הערות וביאורים' כבר סקרנו את השיטות השונות בניקוד, וכמה הוצאות חשובות של הסידור, ומסתבר שהם חלק מהששים סידורים שאדה"ז השתמש בהם:

סדור של רבי שבתי סופר;

סדורם של רבי עזריאל ב"ר משה מעשיל מווילנא ובנו רבי אלי';

סדורו וספרי רבי זלמן הענא;

סדורו וספרי היעב"ץ;

סדורו של ר' מרדכי הלברשטאט מדיסלדארף;

סדורו של ר' בנימין זאב [וואלף] היידנהיים;

שתי הוצאות של סדור השל"ה.

800 (!) סידורים לפני סידור אדה"ז

ב'אוצר הספר העברי' ח"א עמ' 438-439 רושם ישעיהו וינוגרד 1568 דפוסים שונים של הסידור שהופיעו עד שנת תרכג, מתוכם יותר מחצי - כלומר יותר מ-800 הוצאות שונות! - הופיעו לפני שנת תקסג, השנה בו נדפס סידור אדה"ז בפעם הראשונה. אמנם רוב הדפוסים הנם הדפסות חוזרות של אותו נוסח: אשכנז, ספרד, רומי, בעהמין כו', אבל מתוך הרשימה הנ"ל אפשר "לבנות" כמה אבות-נוסח. ואולי גם הדפסות חוזרות נחשבות לעוד נוסחא כיון שהרבה פעמים ישנם שינויים בין הוצאות שונות של אותו נוסח, ושתי ההוצאות הראשונות של סידור השל"ה יוכיחו.

רשימת סידורים

לקמן הנני מעתיק רשימתו של הרב נחום גרינוואלד, מסידורים שחלקם מצויים כעת בספריית אגודת חסידי חב"ד, ומהווה דוגמא של רשימת סידורים בדפוס, טרם הדפסת סידורו של אדמו"ר הזקן:

1. נוסח סידור הרמב"ם ב'משנה תורה', נספח לספר אהבה.

2. נוסח סידור שבאבודרהם.

3. מחזור רומא, שונצינו רמו-רס.

4. מחזור מנהג אשכנז, טרין רפה-ו.

5. סידור גדול של תפלת כל השנה הנדפס בשנת רפ"ז ליצירה, כמנהג ספרדים2

6. סידור אשכנז, פראג רצו3.

7. מחזור רומא, בולונייא רצז.

8. מנהג אשכנז, וינציה שט.

9. מחזור, שאלונקי שי.

10. סידור רבי הירץ, טיהינגן שכ (קבלת אשכנז).

11. סידור אשכנז, סביונטה שכז.

12. סידור, לובלין שלא4.

13. סדר ברכת המזון לרבי נתן שפירא מהורדנא, לובלין שלה (ושנט. ומהדורת וינציה שסג, עם סדר השלחן לר' נפתלי ב"ר דוד זכרי'5).

14. סידור בני ספרד, ויניציה שדמ6.

15. סידור מנהג פולין, פראג שמח.

16. סידור מנהג פולין, פראג שמח.

17. סידור אשכנז, טנהויזן שנג-ד.

18. מחזור רומא, ונציה שמט, שם שנח.

19. סידור אשכנז, ונציה שנט.

20. מחזור הדרת קודש, וינציה שנט.

21. מחזור, ווינציה שסו (ספריית חב"ד).

22. סידור של מהור"ר אברהם מפראג, פראג שעו7

23. סידור תפילות כמנהג אשכנז פולין, האנוואה שעו.

24. סידור רבי שבתי מפרעמישלא, פראג שעז-ח.

25. סדר תפילת ספרד, וינציה שפו.

26. סדר תפילות ספרד, אמשטרדם שצה.

27. סדר תפילות כמנהג פולין רייסין פיהם מעהרין רייסין, וינציה שצו.

28. סדר תפילות ספרד, וינציה שצט.

29. סדר תפילות כל השנה, ווינציה תכא (ספריית חב"ד).

30. סדור כמנהג אשכנזים, אמשטרדם תכז.

31. סדר תפילות עפ"י נוסח אחרת של סידור רבי שבתי, פראג תכט8.

32. מחזור כמנהג אשכנז הדרת קודש, וויהלמרסדורף תלג (ספריית חב"ד).

33. סידור כמנהג פולין רייסין וכו' הוגה על פי הדקדוק . . מוהר"ר שבתי, לובלין תלח (או תב או תח)9.

34. מאה ברכות, אמשטרדם תמז (יצחק אבוהוב בתרגום).

35. סוד ה' ר' דוד לידא סדר ברכות, אמשטרדם תנד.

36. סדר תפילה ודרך ישרה מאת רבי יחיאל מיכל עפשטיין, פפד"מ תנז.

37. סידור תפילות מכל השנה אשכנז עם פירושים עפ"י נגלה ונסתר, ברלין תס.

38. סידור כתר יוסף, ברלין תס.

39. סידור דרך שיח השדה לר' עזריאל ורבי אליהו בנו מווילנא, פראנקפורט דמיין תסד.

40. סדר תפילות, אמשטרדם תסה (ספריית חב"ד).

41. מחזור, אמשטרדם תסה (ספריית חב"ד).

42. סידור בית תפילה (ספרד), אמשטרדם תעב.

43. סידור דרך שיח השדה לר' עזריאל ואליהו בנו, מהדורא חדשה עם שינויים והוספות, תעג.

44. סדר תפילות, אמשטרדם תעד (ספריית חב"ד).

45. סדר תפילות מכל השנה כמנהג פולין גדול ופולין קטן (יש בו מקבלת האריז"ל), דיהרין פארט תעד.

46. סידור שער השמים של"ה, אמשטרדם תעז (ספריית חב"ד).

47. סידור כמנהג אשכנז פיהם פולין מעהרין (ועל כל מלה פירושה בלשון אשכנז), ווילהמרש דארף תעח.

48. מחזור מעגלי צדק, וויהלרמשדורף תעט (ספריית חב"ד).

49. סידור בית תפילה לר"ז הענא, יעסניץ תפה.

50. סדר תפילות, אמשטרדם תק (ספריית חב"ד).

51. סידור שערי רחמים לרבי חיים הכהן (תלמיד הר"ח וויטל), שאלוניקי תקא.

52. סידור שער השמים של"ה, אמשטרדם תקב (ספריית חב"ד).

53. סדר של תפילות כמנהג אשכנזים, זולצבאך תקד.

54. סידור משנת חסידים, זאלקאווא תקד.

55. סדור עמודי שמים להיעב"ץ, אלטונא תקה-ז.

56. סדר תפילת כל השנה, ווינציה תקח (ספריית חב"ד).

57. סדר תפילה בעריכת רבי יחיאל מיכל אפשטיין, אמשטרדאם תקח (ספריית חב"ד).

58. סדר תפילות כל השנה, ווינציה תקט (ספריית חב"ד).

59. סדר תפילות כמנהג פיהם פולין מעהרין אשכנז רייסין ליטא, פראנקפורט דאדרה תקי.

60. מחזור, ווינציה תקיא (ספריית חב"ד).

61. סידור חסד לאברהם לרבי אברהם טובייאנה, אזמיר תקכד.

62. סידור משנת חסידים, אמשטרדם תקכד.

63. סדר תפילה בעריכת ש"ז לונדון, אמשטרדם תקכה.

64. סידור הפרדס לרבי א"ל עפשטיין, קעניגסבורג תקכה.

65. סדר התמיד כמנהג קארפיטנראץ, אויגנייאון וכו', אויגנייון תקכז.

66. סדר ברכות, ווינציה תקלד (ספריית חב"ד).

67. תפילת ישרים, סידור נאה כפי מנהג הספרדים ובו נכללים תפילות אריז"ל ודינים, ווינציה תקלה (ספריית חב"ד).

68. סידור האריז"ל, זאלקאווא תקמא.

69. סידור אריז"ל רבי אשר מבראד, לבוב תקמח.

70. סידור אריז"ל רבי שבתי, קארעץ תקנד.

71. מחזור ר' וואלף היידענהיים, רעדעלהיים תקס10.

אין הרשימה הנ"ל קובעת בוודאות איזה סידורים היו לו לאדה"ז והשתמש בהם, מתוך 800 הסידורים שנדפסו לפני סידור אדה"ז ועדיין קיימים היום [ועליהם אפשר להוסיף הרבה סידורים שנאבדו זכרם במאתיים שנים האחרונות], ודאי שאפשר להוסיף ולגרוע, מטרת רשימה הנ"ל הוא לשבר את האוזן ולהוכיח שששים סידורים ודאי אפשריים וקיימים היו.


1) ח"א פכ"ז (פד, א הערה א), ועד"ז כתב שם פ"י הערה ג.

2) לשון ה'פרי עץ חיים' שער עולם העשיה פ"ב (וכ"ה גם במהדורת קארעץ תקמב). וב'שער הכוונות' ענין נוסח התפילה מציין לדפוס ה"סידור של כל השנה מנהג ספרד הנדפס בשנת רפ"ד ליצירה". ובנגיד ומצוה מצטט: "הסידור גדול מכל השנה מהספרדים דפוס פר"ד". וא"כ לכאורה בפע"ח הוא משובש.

3) ראה סידור רבי שבתי סופר ח"ב עמ' ריא הערה 39.

4) ראה סידור רבי שבתי שם עמ' קצה הערה 2.

5) מוזכר במג"א ריש סי' קצב, ואדה"ז מביאו.

6) צילום ברהמ"ז מהסידור, מופיע בסוף סדר ברכת המזון לרנ"ש, מהדורת אוצרינו תשנח, עמ' קב.

7) ראה סידור רבי שבתי שם עמ' רי הערה 34.

8) ראה צילום השער בסידור רבי שבתי שם עמ' רכ.

9) ראה צילום בסידור רבי שבתי שם עמ' ריב.

10) עותק ממנו ביד הרנ"ג.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות