E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח אייר - ש"פ תזריע-מצורע - תשס"ב
שונות
התקשרות לצדיק בדומה להתקשרות לה'
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

ב"היום יום" כ"ד סיון: "השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר ואין אני מכירו פנים...

...ההתקשרות האמיתית היא על ידי לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים . . ומקיים בקשתי באמירת תהילים ובשמירת זמני הלימודים - הנה בזה היא ההתקשרות".

ניתן לבאר את השאלה והתשובה - בדרך-אפשר על-כל-פנים: ראיית פני הרב היא דבר עקרוני [וחשיבותה אינה מוטלת בספק כלל - למרות "שבראיית פנים לבד לא סגי" (היום יום - ט' אדר שני)], בקשר שבין תלמיד ורבו. וכפי שהורה רב משרשיא לבניו: כאשר תשבו בפני רבנו - הביטו על פניו שנאמר "והיו עיניך רואות את מוריך" [וידועים דברי רבי (עירובין יג, ב) שתלה הישגיו בלימוד התורה, בראיית פני רבו].

וכאן באה התשובה - ש"ההתקשרות האמיתית" לצדיקים (שדומין לבוראן - ב"ר פס"ז, ח) שזהו דבר המעמיד ל"עולם קטן - זה האדם", הוא בדומה להתקשרות לה' שהרי לא יראני האדם - בגשמיות - וחי, ("על שלושה דברים העולם עומד"):

ראשית ועיקר על תורה ("אנא נפשי כתבית "יהבית" - שבת קד, א (עפ"י גירסת העין יעקב)). אחר-כך: ע"י עבודה. ולבסוף ע"י גמילות-חסדים.

לימוד התורה - מאמרי חסידות, קריאת השיחות כו'.

עבודת התפלה - "בקשתי באמירת תהילים".

גמילות חסדים - "ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים".

אבל מכיון שהעיקר הוא (וחדור עם) תורה, לכן קודם כל 1) בלימודם, 2) ורק אח"כ ובהתוועדותם (אהבת ישראל).

וכן גם בשמירת זמני הלימודים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח