E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תשס"ג
אגרות קודש
על איזה התוועדות מדובר?
הת' שלום דובער לנגזם
תלמיד בישיבה

באגרות-קודש כרך יח עמ' שעא איתא: "וע"ד המבואר בעת ההתועדות וע"ד הצחות שבתקופה ובעולם הפוך שלנו הפכי גם מהמדובר בתורת החסידות בכ"מ ע"ד העלי' דהעבודה דקרבת אלקים טוב על העבודה דקרבת אלקים לי טוב, שעתה הוא בהיפך הגמור: לומד מבין ומשיג ויכול גם להסביר לקטן ממנו, איך שקרבת אלקים טוב, אבל אינו מקשר את כל הענין לעצמו, שגם הוא בכלל זה, וקרבת אלקים גם לו טוב, והלואי היו מתחילים בהסברה האמורה (דרגא פחותה - כביכול), ובודאי שהי' מתקיימת הבטחת חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה".

וחיפשתי, עד כמה שידי מגעת (ע"פ המפתחות וכיו"ב וכן בפנים השיחות), בההתוועדויות הנדפסות וכן אלו שבקופיר שעד תאריך כתיבת האגרת (י"ב אייר תשי"ט), ולע"ע לא עלה בידי למצוא באיזה התוועדות מדובר.

ואולי יכול מי מהקוראים להאיר את עיני.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות