E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח ושנה כ"ה להתייסדות הקובץ - תשס"ד
שונות
הספר 'בני יששכר' וחב"ד
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

ב'פרדס חב"ד' גליון 11 עמ' 139 מביא הרב יוסף קרסיק שמועה בשם א' מאנ"ש "שהרבי אמר לו כי 'בני יששכר' הוא עבורו מקור כמו כתבי האר"י ז"ל!" הכוונה לספרו שעל המועדים וזמני השנה של הרה"ק צבי אלימלך מדינוב (תקמג-תרא), תלמידם של הרה"ק ה'חוזה' מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנדל מרימנוב.

והנה המעיין בעשרות כרכי 'תורת מנחם', 'התוועדויות', 'שיחות קודש', ספרי 'המאמרים' ו'אגרות קודש' יגלה שכ"ק אדמו"ר זי"ע כמעט ואינו מצטט כלום מתורתו של ה'בני יששכר', להוציא כמה מנהגים ורמזים1. ולא עוד אלא שמקו"א2 כשהוא מצטט מדבריו3, הוא מוסיף: "לעת עתה לא מצאתי ענין זה בחסידות חב"ד, אבל מסתמא נמצא גם שם". וב'אגרות קודש' חי"ד עמ' רחצ נאמר: "בשאלתו אודות יחס חב"ד להשלשלת דדינוב וספריו, לא שמעתי בזה".

מכל הנ"ל רואים שאין שום רמז וסמך בתורתו של הרבי לשמועה הנ"ל, שהוא "כמו כתבי האר"י ז"ל". ולכאורה גם על שמועה זו ניתן לומר מה שכתב הרבי4: "השמועות – כו"כ מהן אינן נכונות כלל".


1) ואלו הן (לפי התקליטור וכו'): קשת בל"ג בעומר ('לקוטי שיחות' חל"ז עמ' 121; 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 288); ר"ת של חודש אייר ('לקוטי שיחות' חל"ב עמ' 72, עמ' 251); סביבון בחנוכה ('התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 185); מזל אלול בתולה ('התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ' 367); ושייכות וסדר הנשיאים לחודשי השנה ('התוועדויות' תשנ"ב ח"ב עמ' 256).

2) 'תורת מנחם' תשי"ג ח"א עמ' 262.

3) "איתא בספרים של חסידי פולין שיום השמיני דחנוכה, 'זאת חנוכה', מסוגל לפקידת עקרות".

4) 'ליקוט פסקי הלכה ומנהג', מיאמי תשמ"ב, ב'פתח דבר'.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות