E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תולדות - תשס"ד
פשוטו של מקרא
"אנשים אחים אנחנו"
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירוש רש"י פרשת וירא ד"ה אחותי בת אבי היא (כ, יב): "...וא"ת והלא בת אחיו היתה, בני בנים הרי הן כבנים והרי היא בתו של תרח. וכן הוא אומר ללוט כי אנשים אחים אנחנו".

והנה שם בפרשת לך לך בד"ה אנשים אחים (יג, ח) פירש"י: "קרובים ומ"א דומין בקלתר פנים".

ומה שלא פירש"י שם בני בנים הרי הן כבנים והרי הוא (לוט) בנו של תרח, אולי יש לומר ששם אינו נוגע כל כך לפרש האיך הם קרובים.

אבל לפי השאלה הוא לאידך גיסא - מהו הראי' משם, מאחר שיכולים לפרש שאחים הם סתם קרובים, וכמו שפירש"י בפרשת ויצא בד"ה את אחיו (לא, כג): "קרוביו".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות