E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשס"ד
הלכה ומנהג
בעל שקיבל שבת לפני אשתו [גליון]
הרב חיים גרשון שטיינמעץ
ראש ישיבת מנחם מענדל ליובאוויטש - דעטראיט

ראיתי מה שכתב בגליון שעבר הרב אהרן בן ציון הלפרין שי', מש"כ "לרחק" סברתי ולקרב סברת הרב סילבערבערג שי', בהנדון שדנו ע"ז בגליונות הקודמים.

הנה אחר נתינת תודה על הטירחא לעיין בדברי (אפי' ע"מ "לרחק"), הנה אחר העיון בדבריו פעמים ושלש, לא ראיתי בדבריו לדחות מש"כ בגליונות הקודמים, והעיר על דבריו בקיצור, כיון (כמו שכבר כתבתי), אין לדבר סוף, ובזה אסיים השקו"ט בענין זה בל"נ (חוץ אם יעורר איזה נקודות חשובות או חדשות שיש לדון עליהם), ואתן לקוראים החשובים לעיין בדברינו (ובדברי הרב סילבערבערג שי') ולהחליט בזה.

[לא אחזור עוה"פ על כל השקו"ט הולך וחוזר כדי שלא להלאות הקורא, ובפרט שכבר חזרנו ע"ז כמה פעמים1].

הנה הנ"ל השיג עלי במה שכתבתי שחידושו של אדה"ז בסי' רסג קו"א סק"ח (שלא חל עליו בקבלתו רק שבותים שעל גופו אבל לא התלויים חוץ לגופו) קאי רק בנוגע איסורים דרבנן (שבותים), אבל לא בנוגע איסורי דאורייתא2. וע"ז כתב הנ"ל (אחר שהביא בקיצור החילוק בין גדר תוס' שבת לגדר "קבלת שבת" (- עיצומו של יום)), שגדר "קבלת שבת" הוא שקיבל השבת עצמה, וממילא הרי זה כולל איסורי דרבנן ג"כ (כמו שבת עצמה). ובזה ישנו חידושו של אדה"ז בדין "קבלת שבת" שהגם שאסור בכל האיסורים, מ"מ לא חל עליו איסורים שחוץ לגופו, כיון שמעולם לא קיבלם על עצמו (כמ"ש אדה"ז בקו"א), וממילא מובן שפיר "שאין לחלק כלל בין איסורי דאורייתא לאיסורי דרבנן, כיון שגם איסור השבותים ב"קבלת שבת" אינם תלויים כלל וכלל בקבלתו (- ודלא כמו שכתבתי בגליונות הנ"ל), אלא כל איסורי תורה ואיסורי דרבנן הולכים יחד דכאשר מקבל עליו את השבת חייב בכל האיסורים איזה שיהיו כמו שבת עצמה, ומכיון שאדה"ז ס"ל שאיסורים שחוץ לגופו לא חלים עליו (מצד דעת האדם שמעולם לא קיבל ע"ע), א"כ באותו מדה הוא כן בנוגע כל האיסורים שנובעים מ"קבלת שבת" ואין נ"מ בין איסור תורה לאיסורי דרבנן. עכת"ד הנ"ל ומסיים על זה "ודוק היטב".

ואודה ואבוש שאחר העיון בדברי הרב הנ"ל, לא ראיתי שום סברא או ראי' להפריך או לסתור מה שכתבתי (ומכ"ש לא באופן של "מעיקרא דדינא פירכא" כמ"ש הרב הנ"ל), ולא הצלחתי (אחר העיון "הדק היטב") להבין דבריו כלל:

שהרי כותב בעצמו, שהטעם שאין חלים עליו שבותים שחוץ מגופו הוא משום "שאיסורים שחוץ לגופו מעולם לא קיבל ע"ע"3 - ושוב כותב "שגם איסור שבותים ב"קבלת שבת" אינם תלויים כלל וכלל בקבלתו [ההדגשה במקור. חג"ש] ..., אלא כל איסורי תורה ואיסורי דרבנן הולכים יחד" (כנ"ל)", ואח"כ מסיק "ומכיון שאדה"ז מבאר שאעפ"כ אינו חייב באיסורים שחוץ לגופו (והטעם הוא מצד דעת האדם [ההדגשה במקור. חג"ש] כיון שזה מעולם לא קיבל ע"ע), א"כ מובן שבאותו מדה הוא חל לגבי כל איסורי שבת הנובעים מ"קבלת שבת" שלו".

הנה אינו כותב שום ביאור, ראי' או סברא למה "מובן" שכל איסורי תורה ודרבנן "הולכים יחד", ואדרבא, לענ"ד איפכא מסתברא: מכיון שהטעם שאינו חייב בשבותים התלויים חוץ לגופו הוא מצד שודאי לא קיבל עליו (כלשון אדה"ז בקו"א) - הנה לענ"ד הסברא מחייבת, שבד"א (שאין חייב על שבותים שחוץ לגופו), דוקא ענינים אלו שתלויים בעיקר בקבלתו ואינם קשורים (כ"כ) בעצם ענין השבת שקיבל עליו, שבהם יש לחלק בין ב' סוגי איסורים (אם על גופו או חוץ לגופו), ושזה קיבל עליו וזה לא קיבל עליו (מהטעמים המבוארים בקו"א). משא"כ איסורים מה"ת שקשורים בעצם ענין השבת שקיבל עליו שהם חלק מאיסורי שביתה-שבת שקיבל ע"ע4, מנין המקור והסברא לחלק באיסורים דאורייתא גופא? ומש"כ כדבר הפשוט ש"כל איסורי תורה ואיסורי דרבנן הולכים יחד", מטעם "כיון שגם איסור השבותים ב"קבלת שבת" אינם תלויים כלל וכלל בקבלתו" - לענ"ד לשון זה אין לו שחר ולא הצלחתי להבינו, והרי לשון אדה"ז בקו"א ברור מלשונו שאיסורים התלויים בגופו "קבל עליו", וא"כ מהו הפי' שכתב הנ"ל ש"אינם תלויים כלל וכלל בקבלתו"? ומה שהסיק עפ"ז שבודאי "הולכים ביחד" איסורי תורה ואיסורי דרבנן5 - לא כתב ההכרח לזה, והרי ע"ז גופא אנו דנים, אם יש איזה ראי' וסברא לומר ש"הולכים יחד" וממילא ללמוד מהא שכתב אדה"ז בפירוש (רק) בנוגע איסורי דרבנן שכ"ה גם באיסורי דאורייתא, או דלמא י"ל (על יסוד דברי וסברת אדה"ז גופא) שאין הם "הולכים יחד".

ומה שהביא (פעמיים) לשון אדה"ז בסי' שצג ס"ב "אבל אם התפלל תפלת ערבית של שבת הרי קבל עליו שבת עצמה כיון שהתפלל תפלת ליל שבת ונאסר בכל השבותים כמו שבת עצמה לבד ממה שנעשה ע"י אחר" [ההדגשות בדברי הכותב הנ"ל. חג"ש], לא הבנתי איזה מציאה מצא בדברי אדה"ז אלו, והרי דברי אדה"ז פשוטים, שכיון שקבל עליו שבת עצמו הרי מונח בקבלתו שיהי' כמו שבת עצמה עם כל חומרותיה וסייגיה, וכלשון אדה"ז בקו"א סי' רסא סק"ג "כיון שקיבל השבת קיבל כל חומרותיה וסייגיה השייכים לעיצומו של יום", וכלשונו בקו"א רסג סק"ח "דהמקבל שבת מבעוד יום על עצמו אף שמסתמא קבל עליו כל חומרות וסייגים השייכים לשבת כמ"ש סי' רסא" ע"ש, משא"כ הנעשה ע"י אחר לא מונח בקבלתו" כמבואר בקו"א סי' רסג הנ"ל. ואת"ל - הי' אפשר לדייק להיפך, שאדה"ז מדייק לכתוב "שבותים", ושולל שבותים הנעשה ע"י אחר6, אבל איסורי דאורייתא הנעשים ע"י אחר מאן דכר שמי'?

ומה שהאריך להשיג עלי בסוף דבריו על מש"כ בגליון ד (תתע) להוכיח כדברי מסי' רסא ס"ג, הנה אברר שיחתי עוה"פ: שהרי בסעיף הנ"ל מבואר שכל ההיתר לעשות ע"י נכרי הוא דוקא הרבה זמן קודם הלילה, אבל חצי שעה קודם הלילה (אפי' קודם ביה"ש) שאז אפשר שכל מקומות ישראל קיבלו עליהם את השבת אסור לעשות ע"י נכרי ע"ש, וכ"ה בסו"ס רסג.

והנה לדעת הראינ"ס שי' הרי הטעם שאין איסורים דרבנן שחוץ לגופו חלים ע"י קבלתו, הוא משום ("כעין דאורייתא") שאין איסורים דאורייתא חלים בזמן התוס'7. וע"ז רציתי להוכיח, שבשלמא את"ל שבאיסורי תורה אין נ"מ ושפיר חלים גם איסורי תורה שחוץ לגופו בזמן התוס' (מצד עצם דין שבת שקיבל ע"ע), הרי שפיר י"ל שבנוגע איסורים דרבנן שתלויים בקבלתו, ויש סיבה מסויימת (המבואר בקו"א) למה אין חלים בזמן התוס' שבותים שחוץ לגופו, הנה בהתבטל הסיבה בטל המסובב, וממילא כשבא הזמן של "חצי שעה קודם הלילה" שאז אין סיבה זו, הרי חלים עליו איסורים אלו ג"כ [וכאלו נאמר, שבקבלתו מונח שקודם חצי שעה אין חלים איסורים אלו, משא"כ חצי שעה - שאז אין סיבה הנ"ל - חלים עליו בדרך ממילא מצד קבלתו גופא].

משא"כ אם נאמר שכל הדינים של איסורים שחוץ לגופו מתלי תלוי באיסורים דאורייתא שחוץ לגופו, ובקבלת שבת מבע"י (קודם חצי שעה) אין חל עליו איסורי דאורייתא אלו8, הנה בהתקרב חצי שעה קודם השבת במה חלים איסורים אלו9. ולענ"ד הוא חידוש גדול לומר כן בנוגע איסורים דאורייתא (ש"פתאום" בהתקרב זמן הנ"ל חלים עליו). - חוץ אם נאמר (ע"ד הנ"ל) שמונח בקבלתו גם בנוגע איסור דאורייתא שאין איסורים שחוץ לגופו חלים עליו עד התקרב חצי שעה קודם הלילה, ולכאו' זה חידוש גדול (בלי מקור), ועדיין לא הוכחנו כלל שלדעת אדה"ז פרטי האיסורים דאורייתא תלויים באיכות קבלתו ודעתו.

ואיך שיהי', אפי' אם לא נקבל ראי' זו, אבל מ"מ בכל דברי הנ"ל לא ראיתי שום ראי' (או הסבר - לפי קט שכלי) לדחות מש"כ10.

והבוחר יבחר.


1) וראה בארוכה הדיון בזה בגליונות תתסו - תתע, תתעב.

2) אם ישנם איסורי דאורייתא כזה ששייך בזמן התוס' שהם חוץ לגופו - כגון דין "וינפש בן אמתך" לדעת בעל האג"מ שדננו ע"ז באורך בגליונות הקודמים.

3) מה שכתב בהע' 3 שלכאו' איך שייך לומר שאין מקבל עליו איסורים שחוץ לגופו כיון שמקבל שבת ע"ע, והעלה סברא שמ"מ כיון שהכל תלוי בקבלתו לכן איסורים שחוץ לגופו שלא קיבל עליו אינם חלים, אבל לא ניחא לא בזה ("מכמה צדדים" - שלא פירטם), והניח בקושיא (הגם ש"איך שיהיה הרי ברור מדברי רבינו שמהני מה שאינו מקבל ע"ע איסורים שמחוץ לגופו"). - ולא ידעתי אם קאי כל דבריו על איסורים דאורייתא או על איסורים דרבנן, ואם קאי על אסורים דרבנן, מאי קישיתי' עם הטעמים של הלבוש והמהרי"ו שמביא אדה"ז בקו"א בפירוש.

4) ובפרט לפי מה שהבאתי מרבינו זי"ע (בלקו"ש חל"א משפטים (ב)),בגדרי שביתת עבדו כו'.

5) ולכאו' הרי זה ע"ד סברת הרב סילבערבערג שי' בגליון ב (תתסח) "כל דתקון כעין דאורייתא תקון" (או שהוא אותו סברא ממש במלים אחרות), וכבר הארכתי בזה בגליון ג (תתסז).

6) אלא שלקושטא דמלתא אין ראי' כ"כ, שהרי אולי אין בכלל במציאות איסורי מה"ת חוץ לגופו שאסורים בזמן התוס' (מטעמים אחרים) כו', וכמו שהערתי בגליונות הנ"ל. ועכ"פ אינו רואה שום ראי' לנדו"ד מדברי אדה"ז אלו.

7) ראה גליון ב (תתסח) שהאריך רב הנ"ל להסביר ולבאר (לדעתו) - על יסוד שיחה של רבינו זי"ע בענין תוס' שבת - שכמו "שמחלקין בתוס' שבת בין איסור מלאכה לשאר עניני דאורייתא הקשורים בשבת ויו"ט", כמו כן "אין כ"כ פלא אם מחלקים באיסור מלאכה גופא בין איסור התלוי בגופו לאיסורים שהם חוץ לגופו". - היינו שס"ל לרב הנ"ל, שבעצם אין איסורים - דאורייתא וממילא דרבנן - שמחוץ לגופו חלים בזמן התוס'.

8) כיון שהוא זמן התוספות וכנ"ל.

9) ופשוט שמש"כ אדה"ז בסי' רסא שאסור לעשות מלאכה ע"י נכרי בתוך חצי שעה, הוא אפי' אם קיבל שבת קודם. ומה שמשמע בדברי הרב אבצ"ה שי' בגליון הנ"ל שמיירי שקיבל עליו שבת בתוך חצי שעה - לא דק בלישני'.

10) והנה בהע' 4 שם העיר עוד על מש"כ בגליון א (תתסז) אם ע"י קבלת הבעל ע"י תפלה (עניית ברכו כו') חל על אשתו ג"כ איסור מלאכה, וכפי שדן בזה כמה ממחברי זמנינו (כולל בעל האג"מ בתשובתו, ושו"ת שבט הלוי ח"ז סל"ה כפי שצויין במלקטים), ויש לו שורש כבר בפרמ"ג וכו' ע"ש. והרב סילבערבערג שי' השיג על מש"כ בנדון זה בגליון ב (תתסח), והחזיק אחריו הרב הלפרין שי' בגליון האחרון.

והנה אין הזמ"ג כלל להאריך בזה (שלכן לא כתבתי עוד בזה לע"ע), ורק אעיר קצת על מש"כ הרב הלפרין בקיצור ובנקודה מפני כבודו שטרח לכתוב בזה, וכדי לסלק מעלי קצת מטענותיו [ולהעיר, שלא החלטתי שום דבר בזה, וכ"ש לא להלכה למעשה, ורק עוררתי הענין להוסיף בשקו"ט (וכפי שאכן הצלחתי!), עם איזה הערות לפלפולא]:

מה שנקט שעיקר הערתי הוא בנוגע קבלת ע"י תפלה (ולא שיש חילוק בזה בין קבלה ע"י יחיד או ע"י ציבור), ולכן העיר עלי א) שאף קבלה ע"י אמירה הוא קבלת עיצומו של יום (ולמה הדגשתי דוקא תפלה), ב) אף בקיבל עיצומו של יום (ע"י תפלה כו') יכול לעשות מלאכה ע"י ישראל אחר כמפורש באדה"ז.

הנה בגליון הנ"ל כתבתי במפורש שהנדון אם קיבל עם הציבור המתפללים, ומדיני גרירא שנגרר אחר בעלה, וע"ד שמצינו בסו"ס רס"ג שקבלה ע"י ציבור גורר אחרים עמהם. [אגב, מש"כ בפשטות שקבלה ע"י אמירה לבד הרי זה קבלת עיצומו של יום - וציין לקו"א סי' רסא סק"ג בסופו וסי' רעא סי"ד ובקו"א סק"ה שם - לא ידעתי מה הפשיטות בזה, כיון שבשלחנו מזכיר אדה"ז תפלה או ברכו (ראה רסא ס"ג, רסג סכ"ה (אמנם בקו"א שם לא הזכיר תפלה, אבל עיין קו"א רסא סק"ג), שצג ס"ב), וא"כ לכאו' סתם קבלה (בלי תפלה) הוא קבלת תוס'. הגם שלכאו' פשוט שיכול לקבל עליו גם עיצומו של יום ע"י קבלה מפורשת באמירה גרידא. ולא הבנתי הראיות שהנ"ל הביא לזה, אבל אכמ"ל].

כוונת הוכחתי מסי' רסג סוס"ו הי', שאולי זהו הטעם ששגרו התינוקת להדליק דוקא קודם ברכו, כיון שאח"כ לא יוכלו להדליק בביתם, הגם שהוא קודם הלילה. ולומר שמיירי דוקא באופן שכל העיר מקבלים מוקדם (או בב"א), לענ"ד הוא דחוק.

מה שהביא מט"ז סי' תרעט שאחר שהדליק הבעל יכולים ב"ב להדליק בשבילו - הרי לדעת אדה"ז סי' רסג ס"ז "באיש המדליק אין בו שום מנהג כלל ומעמידין על עיקר הדין שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות אלא באמירת ברכו", וא"כ מנלן שיש עליו קבלת עיצומו של יום ע"י קבלתו (שאינו תלויה בהדלקת נרות)? - וכנראה הולך לשיטתו שסתם קבלה ע"י אמירה הוא קבלת עיצומו של יום דוקא.

ואין הזמ"ג להאריך בזה יותר לע"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות