E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יום הבהיר י"א ניסן - חג הפסח - תשס"ה
פשוטו של מקרא
"ותען להם מרים וגו'" [גליון]
ר' יוסף וולדמאן
תושב השכונה

בגליון תתצד (ע' 81) על הפסוק בפ' בשלח (טו, כא) "ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה וגו'". ובפירש"י שם ד"ה "ותען להם מרים": "משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר להם והם עונין אחריו, ומרים אמרה שירה לנשים", ע"כ.

שואל הרב וו. ר.שי' למה לא תירץ רש"י זה שנאמר כאן "להם" שהי' לו לומר "להן" שהרי מרים אמרה שירה לנשים?

ומעתיק כמה תירוצים מחומש אוצר הראשונים על השאלה למה נאמר בקרא 'להם' ולא 'להן', ומסיק, שלכאורה אין שום רמז בפירש"י לתירוצים אלו, ואינו מובן למה לא פירש רש"י על זה כלום?

אמנם זה שרש"י אינו מתייחס לשאלה זאת מוצאים ג"כ במקום אחר, ובאופן בולט יותר.

בפר' פנחס (כז, ז): נאמר "כן בנות צלפחד דוברות נתון תתן להם אחוזת נחלה...". ובאותו הפסוק מסיים "והעברת את נחלת אביהן להן".

וממשיך הרב וו. ר. שי' בקובץ תתצה (ע' 73) ומפרש בדרך אפשר, שאחר שרש"י פירש בד"ה "בתופים ובמחולות" (שם, כ): מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"ה עושה להם ניסים והוציאו תופים ממצרים", ע"כ. הרי בענין זה היו הנשים בבטחונם בהקב"ה במדריגת אנשים ולכן נאמר כאן, 'להם'.

אבל קשה לומר שאחרי פירש"י הנ"ל, כבר מובן מאליו למה כתוב 'להם' ולא 'להן', עד כדי כך שאין צורך שרש"י יפרש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח