E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ חוקת - ג' תמוז - תשס"ה
גאולה ומשיח
בן כוזיבא
הרב אפרים פישל אסטער
ר"מ בישיבה

בלקו"ש חכ"ז ע' 199 מעתיק דברי הרמב"ם בפי"א מהל' מלכים ה"ג "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים . . שהרי ר"ע חכם גדול . . והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח..." ובהערה 69 "לא רק בחזקת משיח", ומשמע דר"ע אמר על בן כוזיבא שהוא יותר מחזקת משיח. אבל פשוט שאין הכוונה שר"ע אמר עליו שהוא ודאי משיח שהרי לא בנה מקדש וכו', וצ"ב מהו הכוונה בזה "לא רק בחזקת משיח".

ועוד צ"ע דבס' היכל מנחם ע' 60 מובא מענה הרבי "דעת ר"ע בנוגע בן כוזיבא המלך - אינה סותרת מש"כ הרמב"ם הל' מלכים ספי"א - כי הי' קס"ד דרע"ק שזוהי תחילת תקופת הגילוי שלו", ומבואר מזה דבן כוזיבא הי' רק בתחילת תקופות היותו בחזקת משיח. וא"כ לכ' ודאי לא סבר ר"ע שבן כוזיבא הוא יותר מבחזקת משיח. (וכמדומני שכבר שקו"ט בזה בקובצי הערות אבל אינם תח"י)

וי"ל בזה ע"פ המבואר בההדרן על הרמב"ם תשמ"ו (לקו"ש שם ע' 256) "ענינו של משיח הוא (לא בכדי לתקן את העולם, אלא) ענין בפ"ע - "מלך מבית דוד" (הל' מלכים פי"א הי"ד. ומפשטות ל' הרמב"ם משמע שענין זה ("מלך מבית דוד") הוא (לא רק מצד ההבטחה "שלא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם" (רמב"ם שם פ"א ה"ז), אלא) הגדר דמשיח - מהערה 37, ועיי"ש בהמשך ההערה שמבאר זה ע"פ המבואר בהמשך תער"ב (פקכ"ב) שיש ענין של "מלך בעצם", ומסיים "ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית דוד" - כי משיח הוא ענין בפ"ע (שלמע' מענין תיקון העולם) בחינת "מלך בעצם" שאינו תלוי בהעם).

ועפ"ז י"ל דזהו הכוונה בההערה דר"ע סבר שבן כוזיבא הוא "לא רק בחזקת משיח" דמדייק מל' הרמב"ם "והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח" (דע"ז קאי ההערה), שלא רק מצד פעולותיו בעולם קס"ד שהוא בחזקת משיח, אלא ר"ע ראה בו וקס"ד שהוא "המלך המשיח" היינו "מלך בעצם", אבל מאידך מצד פעולותיו וגילויו בעולם, ע"ז כ' הרבי שקס"ד דר"ע "שזוהי תחילת תקופות הגילוי שלו", ומתאימים הדברים, וקצרתי.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
היום יום