E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מסעי - שבת חזק - תשס"ה
שונות
ציונים בשו"ע אדה"ז
הרב אהרן חיטריק
חבר מערכת 'אוצר החסידים'

שמעתי מכ"ק רבינו כמה פעמים על יחידות "שכל ארבע חלקי שו"ע נמצאים בשו"ע רבינו הזקן", פעמים בגלוי ולפעמים בהעלם, אבל הדינים נמצאים שם.

להלן כמה דוגמאות המובאים בשו"ע אדה"ז:

צער בעלי חיים אסור מן התורה

רסו,כה: שה,כו.

צער בעלי חיים

רסו,כא. הל' עוברי דרכים וצער בעלי חיים.

למרוט הנוצות במקום השחיטה

יו"ד כד,יד.

אם מצערים לאדם מותר להורגם.

וכן אם צריכים לרפואה או לשאר דברים שהם לצורך האדם

הל' עוברי דרכים ד.

חייבה תורה לטרוח בגופו אבל לא להפסיד בממונו. לטרוח בגופו חייב להציל כל בעלי חיים מצער אפילו של הפקר, ואפילו של נכרי

הל' עוברי דרכים ג, ד.

חכמים דחו דבריהם במקום צער בעלי חיים

הל' עוברי דרכים קו"א ה.

להציל מצער שיבוא עליהם

הל' עוברי דרכים ח.

משראהו רסו אמות וב' שלישי אמה חייב לילך ולהציל

הל' עוברי דרכים ו.

נכון להשליך חתיכה קטנה לפני כלב להדמות בדרכו הקב"ה

הל' עוברי דרכים ג.

צער בעלי חיים במקום כבודו של אדם חכם און זקן מכובד

הל' עוברי דרכים ה.

צער בעלי חיים דחי איסור דרבנן

הל' מציאה קו"א ח.

צער בעלי חיים דממילא הבא בתולדתו, וצער הבא על ידי סיבה מבחוץ

הל' עוברי דרכים קו"א ג.

לעשות בשבת אהל עראי בשביל צער בעלי חיים

שא,יא.

עגלון, מלך מואב

עמד מעל כסאו לדברי ה'

נו,ה.

עומר לגולגלות

שיעור עומר לגולגולות

קסח,ח.

תשעה באב

אומרים מזמור לתודה

נא,א.

תשעה באב

אין אומרים ברכת שעשה לי כל צרכי

פסקי הסידור ברכת השחר

תשעה באב

דין תפילין

לח,ה.

תשעה באב

מותר לישן עם אשתו ואין חוששין שמא ישכח

מ,ח.

תשעה באב

נעילת הסנדל.

ההולך בין הנכרים

תריד,ט.

תשעה באב

ערב תשעה באב אסור שישאר מתיקות בפיו וכשבולע בולע מתיקות

צ,יד.

תשעה באב

קוראין מגילת איכה בלא ברכה

תצ,יז.

תשעה באב

שחל להיות באחד בשבת ולא הזכיר הבדלה בתפלת ערבית

רצד,ו.

תשעה באב

אם קיבל עליו תעניתו מבעוד יום נאסר בכל חומרותיו

רסא קו"א ג.

תשעה באב מילה

ברכת המילה מטעימים לתנוק

תרכא,ד.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
היום יום