E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשס"ו
גאולה ומשיח
הצפי' לגאולה בכל יום [גליון]
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בגליון תתצה (עמ' 4) האריך הגראי"ב שי' גערליצקי בענין האם יש להתחשב בזה"ז בנוגע לענינים שכשיבנה המקדש ישתנה הדין וכו' ע"ש בארוכה.

ויש להעיר ממ"ש בשו"ת בנין שלמה (בסוף הספר) בהשמטות לסימן כ"ט: "יש להדר לשלם על הד' מינים לפני החג, גם בשנה שיום א' דסוכות חל בשבת - שאז לכאו' אין בעי' של "לכם" (דהרי "לכם" אמור רק לגבי יום ראשון של חג), דמשום שאנו מצפים לביאת המשיח ואז הרי יטלו גם ביום הראשון שחל בשבת, וכן דבביהמ"ק כל שבעה יש צורך שיהי' "לכם", וממילא יש לחשוש לזה גם בזה"ז ולהקפיד לשלם מראש על הד"מ. ובפרט בנוגע לסוכות יש לחשוש שמא יבנה המקדש דאיתא בזהר כי משיח עתיד לבוא בחג הסוכות ועל שם זה נקרא חג האסיף שיקבץ פזורנו מארבע כנפות הארץ" (ועי' שם מה שמבאר בזה דברי הפייטן לסוכות), אלא שבסוף מסיים "מיסתפינא לומר דבר חדש בזה מה שלא נמצא בשום פוסק ראשון ואחרון שיכתוב כן, אך לא באתי אלא לעורר".

ועפ"ז י"ל שה"ה בנוגע לאותם פסולין שנמנו בשו"ע סי' תרמט, שהם רק ביום הראשון ולא בשאר הימים כמו "חסר" באתרוג וכיו"ב, הנה ישנם כאלו שבשנה שיום א' דסוכות חל בשבת, שבין כך לא נוטלים לולב ביום הראשון, הרי שקונים לכתחלה לחג, אתרוג חסר כיון שהוא מהודר במראהו וכיו"ב.

ולפי הנ"ל י"ל שוודאי שלכתחלה אין כדאי לעשות כן, דמצד ה"אחכה לו בכל יום שיבוא", ראוי לקנות ד"מ שיהיו כשרים גם אם נזכה שמשיח יתגלה, לפני חג הסוכות ואזי יטלו את הלולב גם בשבת, ואפי' מי שירצה לבוא למקדש בשביל העלי' לרגל רק בחוה"מ, וביום הראשון של החג, יהי' בגבולין, הנה נראה פשוט שאז גם בגבולין יטלו את הלולב בשבת, ואם יהי' לו אתרוג "חסר" וכיו"ב לא יוכל לקיים את המצוה ביום הראשון, "ולא באתי אלא לעורר" וכלשון הבנין שלמה הנ"ל.

[דא"ג, מה שכתבתי לעיל שלעת"ל גם בגבולין יטלו את הלולב בשבת, הנה בספר עדת יעקב להגר"י פערלאוו שליט"א, האדמו"ר דנובומינסקי כתב בסי' יט דלא כדברינו, ולענ"ד אין ראיותיו מוכרחות ואדרבה ישנם כו"כ טעמים חזקים לומר כדברינו שגם בגבולין יטלו בשבת ויתבאר בעז"ה בהזדמנות הקרובה, בל"נ].

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות