E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - חנוכה - תשס"ו
חסידות
השמטות בהמשך תרס"ו
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין נ.י.

בד"ה וילך איש תרס"ו בהוצאה החדשה הערות 33 ו35 הובאו שני קטעים שכתב אדמו"ר הרש"ב נ"ע בהמאמר ואח"כ העביר עליהם קולמוס: קטע א' בעניין שהנבראים כלולים בבורא (שהנבראים עצמם אינם כלולים אבל החיות המהווה אותם כלול במקורו), וקטע א' בעניין שאלה שחשבו שהקב"ה הוא למעלה מהנבראים לא האמינו בהשגחה. [אגב יש להעיר, שבהערה 35 יש טה"ד, ובמקום "יוצר עין" נדפס "יוצר אין"].

ויש להעיר, שב' קטעים אלו נמצאים כמעט כלשונם במאמר הצמח-צדק שעליו מיוסד חלק זה שבמאמר, אור התורה תמא עמ' תתפח. ולכאורה יש לעיין בטעם הדבר שבתחילה העתיק אדמו"ר נ"ע ב' שורות אלה ואח"כ מחקם.

חסידות
ההפרש בין רצון לשאר הספירות
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין נ.י.

בד"ה ביום השמיני עצרת תרס"ו (עמ' נה בהוצאה החדשה), כשדן בעניין החילוק בין הרצון לשאר הכחות כותב פעמיים שהוא ההפרש בין הרצון לשאר ט' ספירות. וכן הוא במאמר אדמו"ר הזקן שעליו מיוסד מאמר זה (ד"ה להבין ההגהה בספר מאמרי אדה"ז ענינים).

והעירני ח"א, דיש לעיין מאי טעמא נקט שיש ט' ספירות חוץ לכתר, דמשמע דקאי לפי הדעה שהכתר נמנה והדעת אינו נמנה, דלכאורה מה זה נוגע כאן.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות