E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ה' טבת דידן נצח - ש"פ ויגש - תשס"ו
לקוטי שיחות
ה"סתירה" בדברי יהודה ליוסף
הרב מנחם מענדל רייצעס
קרית גת, אה"ק

בלקו"ש ח"כ עמ' 217 הע' 38, מתייחס לסתירה לכאו' בדברי יהודה ליוסף, שמתחילה הסכים להיות עבד ליוסף, ואח"כ פתאום התנגד לזה לגמרי, וז"ל: "משא"כ כשהציע יהודה הננו עבדים - ה"ז קיום גזירת בין הבתרים אשר האלקים מצא גו'. - ועפ"ז תתורץ התמי' גדולה ש(לא ענה יוסף ל)יהודה דסותר דברי עצמו".

ויש להעיר, שכך ממש כתב בס' 'תפארת יהונתן' להר"י אייבשיץ – ר"פ ויגש, עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות